1. บทนำ 1.1  ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา เนื่องจากกระบวนการควบคุมการใช้ห้องเรียนที่ผ่านมา ใช้คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อสื่อการเรียนการสอน ทำให้เกิดความล่าช้า ผู้ใช้งานไม่สะดวก ล้าสมัย จึงได้มีการรณรงค์และส่งเสริมการใช้ Apple TV ในห้องเรียน Smart Classroom ประจำห้องเรียน ให้สะดวกรวดเร็ว ทันสมัย ต่อผู้ใช้ห้องเรียนทั้งอาจารย์ และนักศึกษา สามารถใช้อุปกรณ์ MAC มาเชื่อมต่อกับระบบ Smart Classroom ผ่าน Apple TV ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 1.2 วัตถุประสงค์ 1.2.1 เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ในการเรียนการสอน 1.2.2 สามารถแก้ไขปัญหาการใช้ห้องเรียนได้ทันท่วงที 1.3 ผลลัพธ์ที่คาดหวัง ผู้ใช้สามารถใช้ห้องเรียน ในการเรียนการสอน ได้ด้วยอุปกรณ์ของผู้ใช้เอง เช่น MAC IPAD IPHONE 1.4 ขอบเขตของผลงาน การรณรงค์และส่งเสริมการใช้ AppleRead More →

    งานบริการ…หัวใจของงานทุกรูปแบบ    ในองค์กรทุกส่วนงานควรมีงานบริการมอบให้แก่กัน  เพื่อนำสู่งานบริการที่ลูกค้าภายนอกพึงพอใจ งานบริการเราจะมีทั้งลูกค้าภายใน และภายนอก  หากเราช่วยงานกัน ให้แต่งานที่มีคุณภาพกับลูกค้าภายใน เชื่อเหลือเกิน…ว่า คุณภาพของการบริการลูกค้าภายนอกจะได้ประสิทธิภาพตามมาอย่างชัดเจน พื้นฐาน 8 ข้อในการบริการ เราต้องบริการด้วยความรวดเร็ว และแสดงความเป็นมิตรกับทุกคน เป็นความจริงอย่างหนึ่งที่ใคร ๆ ก็ไม่อยากรอ แต่เราต้องมีคำตอบว่า เมื่อไร…บริการด้วยความรวดเร็วและสะดวก  พร้อมกับแสดงถึงความเป็นมิตรกับทุกคน การให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มใจ เราต้องมีความสุภาพทั้งกาย ภาษาพูด การใช้วาจา ท่าทางที่เหมาะสม คำพูดอาจเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้  บางครั้งเราไม่ได้ทราบว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเราหากเราพูดจาภาษทางลบ  แต่ด้านงานบริการแล้วเป็นข้อห้ามโดยเด็ดขาด  ยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงมากมาย เราก็ต้องเปลี่ยนไปในทางที่ดีเช่นกัน เราต้องเข้าใจในงานของเรา และสินค้า บริการของเราอย่างถูกต้องและชัดเจน การทำงานเราต้องรู้   ควรรู้  รู้ไว้ก็ดี  แต่สิ่งที่เราต้องรู้คือสินค้า บริการ องค์กรของเรา เป็นสิ่งที่เราต้องรู้แบบชัดเจน อย่าแสดงความไม่มั่นใจออกมา  เราเป็นคนในบ้านหลังนี้เราต้องรู้มากที่สุด เราต้องภูมิใจในในองค์กรของเรา สินค้า และงานของเรา ความภูมิใจในองค์กรและอาชีพ หรือสินค้าและบริการจะทำให้เราพูด หรืออธิบายได้อย่างเต็มที่Read More →