การตรวจจับการเขียนด้วย AI ของ Turnitin ไม่เกี่ยวข้องกับการตรวจการคัดลอก (Similarity) และมีรายงานผลการตรวจต่างหากอีกหนึ่งฉบับ แสดงให้เห็นข้อความส่วนที่สร้างขึ้นโดย AI ประโยคหรือข้อความเหล่านั้นจะถูกเน้นด้วยสีน้ำเงินให้ทราบว่าส่วนใดบ้างที่ Instructor ต้องจับตาดูเป็นพิเศษ Turnitin ทำหน้าที่ตรวจและรายงานข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการตัดสิน ส่วนการตัดสินใจขั้นสุดท้ายนั้นขึ้นอยู่กับนโยบายทางวิชาการของสถาบันการศึกษา อาจารย์ผู้สอน หรือ Instructor นั่นเอง เพราะฉะนั้นรายงานผลการตรวจ AI Writing จึงมีเฉพาะ Instructor เท่านั้นที่จะเห็นได้

การตรวจจับการเขียนด้วย AI

ข้อกำหนด:

 • ใช้ได้กับบทความภาษาอังกฤษเท่านั้น ไม่ประมวลผลกับภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • ใช้ได้กับงานเขียนที่เป็นบทความ เรียงความ วิทยานิพนธ์ ระบบจะไม่ตรวจรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่ใช่บทความ
 • ต้องมีความยาวอย่างน้อยที่สุด 300 คำ และยาวไม่เกิน 15,000 คำเท่านั้น (หากบทความที่ส่งตรวจมีความยาวไม่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะไม่มีรายงานผลการตรวจ)
 • ประเภทของไฟล์ .docx, .pdf, .txt, .rtfdocx, .rtf
รายงานผลแสดงเปอร์เซ็นต์ที่เขียนด้วย AI (ขวามือล่างสุดของปุ่มเครื่องหมาย) จากภาพหมายถึงไม่มีการเขียนรายงานด้วย AI

ขั้นตอน:

1. รายงานผล AI Writing แสดงเปอร์เซ็นต์โดยรวมของการตรวจจับการเขียนด้วย AI ดูได้ที่ปุ่มสัญลักษณ์มีอักษร AI (ขวามือล่างสุดของปุ่มเครื่องหมาย) อาจจะต้องรอการประมวลผล ให้ตัวบ่งชี้แสดงสถานะดังนี้

 • สถานะที่ 1 สีน้ำเงินแสดงตัวเลข 0 ถึง 100 หมายถึง เปอร์เซ็นต์ระบุจำนวนข้อความที่เขียนด้วย AI ของ Turnitin เปอร์เซ็นต์ที่ระบุนี้เป็นเปอร์เซ็นต์ของบทความเท่านั้น หากผลงานที่ส่งตรวจมีส่วนที่เป็นร้อยกรอง หรือเป็นรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่รองรับการตรวจของ Turnitin จะไม่นำส่วนนั้นมานับในส่วนเปอร์เซ็นต์ และหากมีเครื่องหมายดอกจัน (*) อยู่คู่กับตัวเลขเปอร์เซ็นต์ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเปอร์เซ็นต์ระหว่าง 1 ถึง 20 เพื่อให้ Instructor อ่านรายงานผลการเขียนด้วย AI ซ้ำอีกครั้งด้วยตัวเอง บางครั้งอาจจะเกิดความผิดพลาดจากการตีความของ AI
 • สถานะที่ 2 สีเทาโดยไม่มีการแสดงเปอร์เซ็นต์ (- -) หมายถึง ไม่สามารถประมวลผลการตรวจจับการเขียนด้วย AI ได้ ผลงานที่ส่งเข้าตรวจไม่ตรงตามข้อกำหนด ขนาดของไฟล์ ความยาวของบทความ ภาษา และประเภทของไฟล์
 • สถานะที่ 3 ข้อผิดพลาด ( ! ) หมายถึง ไม่สามารถประมวลผลได้ อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับไฟล์งาน ลองบันทึกไฟล์งานใหม่ หรือหากแน่ใจว่าชนิดไฟล์งานเป็นไปตามข้อกำหนด และสถานะข้อผิดพลาดนี้ยังคงแสดงอยู่ แนะนำให้ติดต่อ admin ประจำสถาบันการศึกษาที่สังกัดอยู่ค่ะ
ผลงานไม่ตรงตามข้อกำหนด
ไม่สามารถประมวลผล

2. คลิกเพื่อดูรายงานการเขียนด้วย AI ที่ตัวเลขระบบจะเปิดหน้าต่างใหม่ หากไม่สามารถแสดงรายงานได้ให้ตรวจสอบการอนุญาตของป๊อปอัปที่แถบแสดง url ขวามือสุด

3. สามารถบันทึกรายงานผลเป็น pdf ไฟล์ ได้โดยการคลิกปุ่ม ดาวน์โหลด มุมบนขวามือ ก็จะได้ไฟล์ที่ส่งต่อหรือสั่งพิมพ์ได้

Tips

 • รายงานผล AI Writing Detection เฉพาะ Instructor เท่านั้นที่สามารถเห็นได้
 • ข้อกำหนดของไฟล์งานที่ส่งตรวจของ AI Writing ขนาดของไฟล์ไม่เกิน 100 MB ความยาวของบทความอย่างน้อย 300 คำ และไม่เกิน 15,000 คำ เป็นภาษาอังกฤษ ประเภทของไฟล์ .docx, .pdf, .txt, .rtfdocx, .rtf
 • ผลงานที่มีความยาวเกินกว่า 15,000 คำ และต้องการให้มีการตรวจ AI Writing แนะนำให้แบ่งไฟล์งานเป็นบทหรือตอน
 • รายงานผล AI Writing เป็นอีกฉบับต่างหากไม่เกี่ยวข้องกับรายงานผล Similarity แต่อย่างใด

รายงานผลการตรวจจับการเขียนด้วย AI กลายเป็นสิ่งจำเป็นในยุคปัจจุบัน Turnitin AI Writing Detection เป็นตัวช่วยสำคัญในการตัดสินผลงาน ประเมินผลงาน และที่สำคัญคือระบบ Turnitin ทำหน้าที่เพียงแค่ตรวจจับ แล้วรายงานผล แต่สุดท้ายแล้วการพิจารณาตัดสินผลงานฉบับนั้น ๆ ควรเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้ของสถาบันการศึกษา อาจารย์ หรือ Instructor เจ้าของ Class เท่านั้นที่จะให้ผลงานชิ้นนั้นผ่านได้หรือไม่ Tips ดี ๆ มีมาฝากสำหรับ Instructor’s Tips แล้วเจอกันใหม่ค่ะ

Visits: 98

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.