คือ บริการต่าง ๆ ที่อำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน เช่น โรงแรม โรงพยาบาล ร้านอาหาร เป็นต้น ธุรกิจที่ให้ความสำคัญใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม โดยการเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงาน ประหยัดน้ำ และมีการจัดการขยะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมทั้งมีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มีการรณรงค์สื่อสารให้บุคลากรภายในหน่วยงานเห็นคุณค่าความสำคัญ และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่เลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ทุกครั้งที่ต้องการซื้อของหรือใช้บริการต่าง ๆ ต้องทำให้เป็นนิสัย มองหาตราสัญลักษณ์ทำให้ทราบได้ว่าสินค้าหรือบริการใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อเลือกใช้ตามความต้องการ และมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อม

โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Hotel)

สถานประกอบการประเภทที่พักซึ่งมีการใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ มีการจัดการมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่ดี มีส่วนร่วมในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

โรงแรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและการให้บริการ มีความรับผิดชอบต่อพนักงาน ชุมชน วัฒนธรรมท้องถิ่น และระบบนิเวศน์โดยรอบ

Green Hotel กลายเป็นเทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมโรงแรมยุคนี้ ซึ่งแต่ละโรงแรมอาจมีแนวทางการประยุกต์ใช้คอนเซ็ปต์ที่แตกต่างกันไปในแต่ละด้าน เช่น ด้านการใช้พลังงาน ด้านการจัดเตรียมอาหาร ด้านการจัดซื้อ ด้านการให้บริการผู้เข้าพัก เป็นต้น

สัญลักษณ์การรับรองที่แสดงระดับมาตรฐานการบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่

 • สัญลักษณ์รูปใบไม้เขียว
 • สัญลักษณ์รูปตัว G แบ่งเป็นระดับทอง (Gold Class) ระดับเงิน (Silver Class) และระดับทองแดง (Bronze Class)

สืบค้นข้อมูลได้จาก http://gp.pcd.go.th/all

โรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ( GREEN Health Hotel )

มาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เป็นแนวทางให้สถานประกอบกิจการใช้ประเมินตนเอง และปรับปรุงเพื่อรับการรับรองจากกรมอนามัยในมาตรการสุขอนามัย การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ และการจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพของโรงแรม รีสอร์ทในประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ปลอดภัยจากโรคภัย มีสุขภาพอนามัยดี และเพิ่มรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ

สืบค้นข้อมูลได้จาก https://ghh.anamai.moph.go.th/hotelpage

เนื่องจากผู้บริโภคในปัจจุบันเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมและตระหนักถึงปัญหาโลกร้อนมากขึ้น โรงแรมจำเป็นต้องปรับตัวสู่เส้นทาง Green Hotel เป็นโรงแรมที่ให้บริการรูปแบบใหม่ เน้นความยั่งยืนเป็นหลัก  เพื่อผู้บริโภคสายรักษ์โลกและเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน เพราะปัจจุบันการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนั้น ถือเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนอีกด้วย Green Hotel ถือเป็นจุดขาย เพราะกระแสรักษ์โลกในปัจจุบันไปจนถึงอนาคตมีแต่จะเพิ่มขึ้น

จากนี้ไปก่อนกดจองที่พัก ลองมองหาสัญลักษณ์ตัว G และใบไม้เขียว เพื่อเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการตัดสินใจเข้าพัก แม้โรงแรมที่มีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมอาจสะดวกสบายน้อยลงไปบ้าง แต่ก็ดีต่อเราและโลก

Travel Sustainable ที่พักรักษ์โลก

ตราสัญลักษณ์ Travel Sustainable สัญลักษณ์ที่พักสำหรับเดินทางอย่างยั่งยืนทั่วโลก (ป้ายกำกับที่พักรักษ์โลก) เป็นการทำงานร่วมกันของ Booking.com และ Travalyst Coalition เพื่อสร้างมาตรฐานที่น่าเชื่อถือสำหรับที่พักแบบยั่งยืน โดยพิจารณาจาก 5 ด้านคือ

 • การจัดการของเสีย
 • พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
 • การจัดการน้ำ
 • การสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่น
 • การปกป้องธรรมชาติ

สัญลักษณ์นี้เป็นตัวแทนของมาตรการด้านความยั่งยืนที่น่าเชื่อถือและได้มาตรฐานระดับโลก ตราสัญลักษณ์ดังกล่าวปรากฏบนหน้าข้อมูลของที่พักประเภทใดก็ตามบนแพลตฟอร์ม Booking.com ที่นำแนวทางปฏิบัติเพื่อความยั่งยืนมาดำเนินการประยุกต์ใช้ จนสามารถผ่านเกณฑ์การสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์การวัดระดับความยั่งยืนจะแตกต่างกันไปตามข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ ที่พักไหนที่ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับตรา Travel Sustainable รวมถึงใบรับรองและป้ายสัญลักษณ์อื่น ๆ เช่น ป้ายจาก Global Sustainable Tourism Council (GSTC), Green Tourism และ the EU Ecolabel

นอกจากรางวัลการันตี เราจะรู้ได้ยังไงว่าโรงแรมไหนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลองเช็คลิสต์เหล่านี้ได้เลย!

 • ไม่ใช้แก้วซิงเกิลยูส เป็นภาชนะเสิร์ฟเวลคัมดริงก์
 • ใช้ถุงผ้าสำหรับซักรีดแทนถุงพลาสติก
 • ไม่แจกข้าวของเครื่องใช้ชิ้นเล็กชิ้นน้อยภายในห้อง
 • ไม่เปลี่ยนผ้าปูที่นอนและผ้าเช็ดตัว หากไม่มีการร้องขอ
 • เลือกใช้ภาชนะจริงแทนภาชนะแบบใช้แล้วทิ้ง
 • เลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้
 • มีการแยกขยะเพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้ซ้ำหรือกำจัดทิ้ง
 • มีการจ้างงานและจัดซื้อวัตถุดิบจากท้องถิ่น

นโยบายด้านสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเพื่อความยั่งยืนของโรงแรมและรีสอร์ท

 • ลดการใช้น้ำ ด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำจืด
 • อนุรักษ์ระบบนิเวศภายในที่พักและในชุมชนท้องถิ่นที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
 • ยกประเด็นปัญหาทางสังคมและวัฒนธรรม ด้วยการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือชุมชนในท้องถิ่น
 • ปกป้องคุณภาพของอากาศทั้งภายในและภายนอกอาคารของเรา รวมถึงควบคุมมลภาวะทางเสียง
 • บำบัดน้ำเสีย เพื่อหลีกเลี่ยงการปล่อยมลพิษ
 • บำบัดสารที่เป็นอันตราย ด้วยวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากความร่วมมือที่เราสามารถทำร่วมกับโรงแรมหรือที่พักได้ ยังมีอีกหลายสิ่งที่เราควรปฏิบัติให้ดีกับโลกเพิ่มขึ้นเวลาเดินทางท่องเที่ยว หรือไปเยือนที่ไหน

 • ลดใช้ครั้งเดียวทิ้ง ลดใช้ภาชนะและอุปกรณ์ประกอบการกิน ส้อมช้อนถ้วยชามและหลอดพลาสติก หากเลี่ยงไม่ได้จริงๆ หันมาใช้ภาชนะจากธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ก็ยังดี
 • ลดทิ้งตอนเที่ยว เป็นอะไรที่ท้าทาย ถ้าเราเที่ยวแบบไม่ทิ้งได้ตลอดการเดินทาง แต่จะลดทิ้งได้คือต้องไม่มีขยะก่อน หรือมีให้น้อยที่สุด ลองพกขวดน้ำ ภาชนะและอุปกรณ์ประกอบการกินไปเอง แวะซื้อของกินเล่นระหว่างเที่ยวได้อย่างสบายใจ
 • ลดทิ้งไม่เป็นที่ ทิ้งขยะแบบแยกประเภททุกครั้งตลอดการเดินทาง หากสถานที่นั้นไม่มีการแยกขยะ ให้รวบรวมขยะไว้ไปฝากทิ้งที่โรงแรม (ที่มีการแยกขยะ)
 • ลดใช้รถ ด้วยการวางแผนการเดินทางตั้งแต่สตาร์ทรถออกจากบ้าน หรือระหว่างท่องเที่ยวไม่ต้องขับรถไปทุกครั้งก็ได้ เลือกใช้ขนส่งสาธารณะประจำถิ่น หรือเดินบ้างก็ได้ในระยะที่เดินไหว
 • ลดใช้เกิน จ่ายค่าที่พักไปแล้วทั้งที บางคนเปิดน้ำเปิดไฟแบบเต็มที่ไปเลย อย่าลืมว่าถึงจะไม่ต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเพิ่ม แต่เรากำลังใช้ทรัพยากรเกินพอดีแบบไม่แคร์โลก
 • ซัพพอร์ตชุมชนท้องถิ่น ด้วยการจับจ่ายร้านค้าในชุมชนเพื่อสนับสนุนและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน

จัดกระเป๋าไปนอนโรงแรมแบบรักษ์โลก

 • พกสกินแคร์ สบู่เหลว แชมพู มาจากบ้าน จะได้ไม่ต้องไปซื้อเพิ่มหรือใช้แบบชิ้นเล็ก ๆ ที่โรงแรม
 • พกแปรงสีฟันไปด้วย ไม่ต้องเปิดใช้แปรงใหม่ทุกครั้งที่ไปเที่ยว
 • พกเสื้อผ้าไม่เยอะ เลือกชุดเก่งลงกระเป๋าวันละชุดก็พอ
 • ลองพกกล่องข้าวไปห่อกลับแทนการให้ร้านห่อให้ด้วยถุงพลาสติก

เลือกใช้บริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม + การท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ หรือ Low Carbon Tourism ท่องเที่ยวแบบมีความรับผิดชอบต่อโลก เพราะโลก…มีไว้ให้รักษ์

Hits: 248

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.