ทำไมต้องเรียน Thai MOOC

          Thai MOOC คือ แพลตฟอร์มที่สนับสนุนด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบเปิด (Thailand Massive Open Online Course) ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับของโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ที่มีมาตรฐานให้กับประชาชนไทย ให้สามารถเรียนได้ฟรีและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา ผ่านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้เกิดเป็น “การเรียนรู้ตลอดชีวิต” (Lifelong Learning) เพื่อพัฒนาศักยภาพคนไทยทั้งการ Upskill และ Reskill ให้พร้อมสู่การทำงานยุคใหม่

          ซึ่งรายวิชาใน Thai MOOC นั้นจะผลิตโดยผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จากคณาจารย์ในสถาบันการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ หรือผู้เชี่ยวชาญที่มาจากองค์กร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ทำให้รายวิชาใน Thai MOOC มีเนื้อหาที่หลากหลาย เหมาะสำหรับการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน ซึ่งทั้งรายวิชาในกลุ่มของสุขภาพและการแพทย์, คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์, คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี, วิศวกรรมและสถาปัตยกรรม, การศึกษาและการฝึกอบรม, ธุรกิจและการบริหารจัดการ, สังคม การเมืองการปกครอง, ภาษาและการสื่อสาร, ศิลปวัฒนธรรมและศาสนา, เกษตรและสิ่งแวดล้อม, ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง และอื่น ๆ อีกมากมาย

          หากสนใจเรียนรู้เพื่อต่อยอดความต้องการในอนาคต สามารถลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.thaimooc.org

Comments

comments