ความรู้เบื้องต้นกับงานช่าง

               งานช่าง มีมาควบคู่กับมนุษย์ตั้งแต่ในยุคต่าง ๆ ตั้งแต่ในยุคหิน ยุคโลหะ จนกระทั่งในยุคปัจจุบัน เพื่อประโยชน์ในด้านการดำรงชีวิตและความสะดวก  สบาย ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในด้านวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือ กลายเป็นอาชีพในสาขาต่าง ๆ
              งานช่างจึงมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมในชีวิตประจำวันของมนุษย์เป็นส่วนใหญ่  การมีความรู้ความเข้าใจในงานช่างตลอดจนการมีทักษะงานช่าง  สามารถปฏิบัติตามทักษะกระบวนการทางช่างอย่างถูกต้อง ก็จะเกิดประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันเป็นอย่างดี  ทั้งในเรื่องการเลือกและการใช้วัสดุสิ่งของเครื่องมือเครื่องใช้ในบ้าน
              ศาสตร์ หมายถึง ต้องใช้ความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์
              ศิลป์ หมายถึง ต้องมีความสวยงาม ประณีต ละเอียดอ่อน
 งานช่างจึงต้องใช้ทั้งสองอย่างควบคู่กัน จึงจะได้ผลงานที่ดีมีประโยชน์และสวยงามด้วย…

ความหมายทักษะงานช่าง

             ทักษะ (Skill) หมายถึงความสามารถในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว ว่องไว รวดเร็วถูกต้องแม่นยำ และความชำนาญในการปฏิบัติจนเป็นที่เชื่อถือและยอมรับของบุคคลทั่วไป
ช่าง (Handy man)  หมายถึง  ผู้ที่มีความรู้และชำนาญในงานหรือในศิลปะอย่างใด
อย่างหนึ่ง ในการสร้าง การผลิต การซ่อมแซม บำรุงรักษา การดัดแปลงแก้ไขวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ
              งานช่าง (Handicraft) หมายถึง สิ่งที่เป็นผลเกิดจากการทำงานของช่าง งานช่างแบ่งออกได้หลายสาขา เช่น งานไม้ ช่างไฟฟ้า ช่างโลหะ ช่างยนต์ ช่างประปา เป็นต้นผู้เป็นช่างจึงมักมีคำต่อท้าย เพื่อบอกประเภทหรือสาขาของงานที่ทำ เช่น ช่างเขียนแบบ ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟฟ้า ช่างประปา ช่างโลหะ ช่างคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
             ทักษะเชิงช่าง (Engineering skill) หรือทักษะปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถหรือสมรรถนะในการใช้เครื่องมือช่างพื้นฐาน เพื่อสามารถปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่งบ้านเรือน ที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน (กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์.  2554 : http://www.thairath.co.th)
             ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวัน อาจกล่าวได้ว่า เป็นงานที่ต้องใช้ทักษะที่เป็นพื้นฐานเกี่ยวกับการสร้าง การผลิต การซ่อมแซม บำรุงรักษา การดัดแปลงเครื่องใช้ในบ้าน  ที่ทุกคนสามารถทำได้ด้วยตนเอง ส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวกับการซ่อมแซมแก้ไขสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านที่ชำรุด เสียหาย หรือสร้างสิ่งของง่าย ๆ เช่น ซ่อมแซมโต๊ะ เก้าอี้ รั้ว ผนัง ถนน ทางเท้าในบ้าน การเดินสายไฟฟ้าในบ้าน การเดินสายโทรศัพท์ การต่อประปา การดูแลบำรุงรักษาเครื่องใช้ไม้สอยภายในบ้านด้วยตนเอง ตลอดถึงเครื่องยนต์กลไกและเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยีต่าง ๆ เป็นต้น  เพื่อการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข
             ช่างที่ดีนอกจากจะมีความรู้ในงานของตอนเองแล้ว ยังต้องมีฝีมือหรือศิลปะในการทำงานด้วย ความรู้เกี่ยวกับงานช่างอาจจะได้จากการเล่าสืบต่อกันมา หรือจากการศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางอ้อม ประสบการณ์ในการทำงานของช่าง นอกจากจะเสริมความรู้ของช่างแล้ว ยังช่วยให้มีความชำนาญในฝีมือการทำงานและการแสดงความสามารถทางศิลปะอีกด้วย งานช่างจึงมีหลายระดับ  เริ่มจากระดับเบื้องต้น ซึ่งเป็นระดับธรรมดาสามัญทั่วไป แล้วจึงเป็นงานช่างในระดับสูงยิ่งขึ้น งานช่างบางอย่างเป็นงานช่างระดับสูงมากถึงต้องศึกษาในระดับอุดมศึกษาในอนาคตต่อไป (สรพงษ์ ศรีวินิจ : 2546 – 3)
คุณค่าและความสำคัญของทักษะงานช่าง ทักษะงานช่างในชีวิตประจำวันเกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือช่าง เช่น การใช้ค้อน คีม ประแจ ตะใบ มีดหรือ คัตเตอร์ ขวาน สิ่ว ไขควง รวมทั้งเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าบางชนิด เช่น สว่านไฟฟ้า เลื่อยไฟฟ้า เป็นต้น นอกจากนั้นยังรวมไปถึงทักษะของการใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ รวมทั้งอาวุธ และพาหนะ เช่น รถจักยาน รถจักยานยนตร์ รถยนต์ เรือที่ใช้เครื่องยนต์ขับเคลื่อน และเครื่องมือเครื่องใช้ทางเทคโนโลยี
             นอกจากนั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้มีสมรรถนะในการจัดระบบความคิดในการแก้ปัญหาที่ต้องใช้กลวิธีหรือเทคนิควิธีที่เหมาะสมอีกด้วยความสามารถหรือสมรรถนะเชิงช่างนี้จะถูกนำมาใช้เมื่อมีปัญหาที่ต้องแก้ไข ในยามภาวะปกติอาจไม่เห็นคุณค่าและความสำคัญ ทักษะเชิงช่างเป็นทักษะแฝงที่มีไว้แก้ปัญหาในชีวิตประจำวัน และเมื่อประสบภัยพิบัติ หรือยามฉุกเฉิน เช่น ในสถานการน้ำท่วมจะพบว่า ผู้มี่ทักษะเชิงช่างสามารถแก้ปัญหาบ้านเรือนที่ประสบภัยได้ดีกว่า ประหยัดกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าผู้ขาดทักษะงานช่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับงานศิลปะและการออกแบบ

 งานด้านศิลปะและการออกแบบซึ่งในอดีตมักเรียกรวมกันว่า “งานช่าง” นั้น นับเป็นพระราชกรณียกิจอีกด้านหนึ่งที่ได้ทรงมีความสนพระราชหฤทัยยิ่ง
              ผลงานด้านศิลปะและการออกแบบตลอดจนงานช่างฝีพระหัตถ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นมีหลากหลายรูปแบบ และมีมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ตราบจนปัจจุบัน เช่น การถ่ายภาพ ดนตรี งานจิตรกรรม และการออกแบบเรือใบ เป็นต้น

Visits: 4238

Comments

comments