การใช้ Google tools เพื่อการพัฒนางาน

จากการเรียน Thai Mooc วิชา Google tools เพื่อการพัฒนางาน ทำให้ทราบว่า Google tools  เป็นเครื่องมือเพื่อการพัฒนางานได้หลายด้าน ถ้ามี account Gmail ก็จะสามารถใช้ tools ต่าง ๆ ของ Google ได้

Google เป็น Application ที่มีประสิทธิภาพมาก ๆ เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้งานร่วมกันได้  ในหลักสูตรนี้ได้เรียนรู้เรื่องเครื่องมือ Google หลากหลายด้านมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ Google เพื่อการติดต่อสื่อสาร การใช้เครื่องมือของ Google เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงาน  และทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ได้ในเวลาเดียวกัน  และใช้เครื่องมือ Google เพื่อการสร้างแบบสำรวจและแบบสอบถามออนไลน์ การใช้เครื่องมือ Google เพื่อการค้นหาข้อมูลรสารสนเทศและทรัพยากรเพื่อการทำงาน รวมไปถึงการใช้ Google เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานทางเว็บไซต์ได้อย่างง่ายด้วย แสดงว่าเวลาที่มีผลงานอะไรที่เป็นของหน่วยงาน เมื่อทำงานเสร็จแล้วขึ้นไปเผยแพร่ในระบบได้เลย ทำได้เองด้วยตัวเองอย่างง่ายได้ด้วย เป็นทักษะการทำงานร่วมกันแบบออนไลน์

Google จะสนับสนุนการทำงานในรูปแบบ

Collaborative working   การทำงานร่วมกันแบบเรียลไทม์

Co-working   ทำงานเป็นทีมแบบออนไลน์

Co-Creating   การสร้างสรรค์ผลงาน

ประเภท เครื่องมือ Google เพื่อการพัฒนางาน จำแนกออกเป็น 5 กลุ่มด้วยกัน คือ

กลุ่มที่ 1 คือ Google Tools เพื่อการติดต่อสื่อสารอย่างมืออาชีพ ได้แก่ เครื่องมือแรก Gmail ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือที่ 2 Google Contacts คือสมุดรายชื่อโทรศัพท์ซึ่งบรรจุรายชื่อติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ อีเมล เครื่องมือที่ 3 Google Groups คือการสร้างกลุ่มออนไลน์ เพื่อการสื่อสารและแบ่งปันข้อมูล เครื่องมือที่ 4 Google Calendar ปฏิทินออนไลน์ สร้างกำหนดการนัดหมายกิจกรรมต่าง ๆ เวลาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้ และ เครื่องมือที่ 5 Google Hangouts ติดต่อสื่อสารออนไลน์ได้ทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแชท พิมพ์ข้อความ Video Call หรือประชุมออนไลน์แบบ Conference ก็ได้

กลุ่มที่ 2 ก็คือ Google tools เพื่อการแบ่งปันพื้นที่การทำงานร่วมกันและทำงานร่วมกันได้ ประกอบด้วย Google Drive คือ พื้นเก็บข้อมูลบนระบบ Cloud ซึ่งให้ผู้ใช้งานสามารถนำไฟล์ต่าง ๆ เข้าไปฝากไว้ และเรียกใช้งานที่ไหนเวลาใดก็ได้ต่อมาคือ Google docs สร้างเอกสารออนไลน์  Google Sheets สร้าง Spreadsheets ออนไลน์ลักษณะคล้าย Excel  และ Google  Slides สร้างการนำเสนอออนไลน์อย่างมืออาชีพ

กลุ่มที่ 3 คือ Google tools เพื่อการสร้างแบบสำรวจและและแบบสอบถามออนไลน์ เครื่องมือ Google forms เป็นการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ดูผล รายงานผล รวมทั้งการประเมินผลได้อย่างง่าย

กลุ่มที่ 4 คือ Google tools เพื่อการค้นหาข้อมูลสารสนเทศและทรัพยากรเพื่อการทำงาน ประกอบไปด้วย 1. Google Search ค้นหาข้อมูล 2. Google Images ค้นหาภาพ 3. Google scholar ค้นหาสารสนเทศประเภทผลงานวิชาการ บทความ งานวิจัย 4. Google Trends ค้นหาข้อมูลแนวโน้มในยุคดิจิทัล  และ 5. YouTube เพื่อการค้นหาและนำเสนอคลิบวิดีโอ

กลุ่มที่ 5 Google tools เพื่อการประชาสัมพันธ์ผลงานและหน่วยงานของตนเองผ่านเว็บไซต์ได้อย่างง่าย รวมถึงเครื่องมืออรรถประโยชน์อื่น ๆ ในนี้ ในกลุ่มนี้จะแนะนำเพิ่มเติม Google tools เพื่อการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์อย่างง่าย จะประกอบไปด้วย  Google Sites ในการสร้างเว็บไซต์อย่างง่าย Google Drawings วาดภาพออกแบบสร้างสรรค์สื่อต่าง ๆ  Google Translate แปลภาษา และ Google Map แผนที่ทั้งหมดคือเครื่องมือของ Google เพื่อการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ที่มา : https://www.freepik.com/

Thai Mooc วิชา Google tools เพื่อการพัฒนางาน

Views: 1060

Comments

comments

You May Also Like