การใช้กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน

ความหมาย 5ส คือ เครื่องมือทีใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความสะอาด เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย อัน จะนำมาซึ่งความปลอดภัย ความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพการทำงาน โดย พนักงานทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมใน การทำ ทุกคน ทุกที ทุกเวลา

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน

  1. มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานดี เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน
  2. ลดอุบัติเหตุในการทำงาน
  3. ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกิน เครืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
  4. ลดการสูญหายของวัสดุ เครืองมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ
  5. พื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นจาการขจัดวัสดุที่เกินความจำเป็นออกไป
  6. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น
  7.  สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างความประทับใจกับตนเองและผู้มาติดต่อ
  8. พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น
  9. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อองค์กรของเรา

องค์ประกอบที่ส าคัญของ 5 ส คือ

 1) สะสาง  คือการแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การคัดแยก กระดาษที่ใช้แล้ว กระดาษที่ยังไม่ได้ใช้ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

 2) สะดวก คือการจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของ เอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ในการทำงาน

 3) สะอาด คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ให้เรียบร้อย สวยงามปราศจากสิ่งสกปรกด้วยการ ปัด กวาด เช็ค ถู

4) สร้างมาตรฐาน คือ การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 3 ส แรก ที่ดีไว้พร้อมทั้งยกระดับให้เป็นมาตรฐานการ ทำงานที่ดียิ่งขึ้น

5) สร้างวินัย คือ การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบต่างๆ ที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ จนก่อให้เกิดเป็น พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติโดยอัตโนมัต

Views: 123

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

You May Also Like