การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting different perspectives)  

ขั้นแรกในการเปิดมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ คือต้องละวางการตัดสินใจที่อยู่ในใจของเราก่อนและต้องมีความเข้าอกเข้าใจผู้อื่น “Empathy”

การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ เริ่มต้นด้วยการสำรวจมุมมองในมุมของตนเองในแต่ละพฤติกรรมก่อน แล้วจึงนำความเข้าใจตัวเองนั้น ไปประยุกต์ใช้กับการสื่อสารในการการทำงานและชีวิตประจำวัน ซึ่งสิ่งที่จำเป็นมากที่สุดคือการสร้างความเข้าอกเข้าใจ “Empathy” ด้วยการละวางคำตัดสินในใจ ถ้าเราเอามุมมอง ความรู้สึกของเราไปวัดคนอื่น ว่ามันใช่ หรือ ไม่ใช่ ไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เมื่อเกิดสิ่งเหล่านี้ในใจเรา ก็จะทำให้เกิดความคิดตัดสินใจคนอื่นทันที  มัก จะมีคำว่า ทำไมไม่ทำแบบนี้  ทำไมเป็นแบบนี้  น่าจะทำอย่างนี้นะ  ไม่ไหวเลยนะทำแบบนี้  ถ้าเป็นเราจะทำแบบนี้ ดังนั้นจะต้องลดคำตัดสินใจในใจลงก่อน  ซี่งเป็นประตูบานใหญ่ในการโอบรับความรู้สึกของคนอื่น หากเรามีคำตัดสินในใจ เท่ากับเราปิดประตูในการเปิดรับ

การสร้าง Empathy 

Empathy  เป็นส่วนซ้อนทับความรู้สึกระหว่างคนสองคนเราและอีกคน เป็นเรื่องมุมมองความคิดต่าง  ๆ ที่มีส่วนร่วมด้วยกัน

การสร้าง Empathy  สามารถสร้างได้ด้วยการสังเกต การถามด้วยคำถามปลายเปิดและคำถามปลายปิด เพื่อให้รับรู้ว่าเราเข้าใจเขาถูกต้อง

ดังนั้นการสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting different perspectives)    คือ  การมีมุมมอง มีทัศนคติที่ดี  ดังนั้นแล้ว รายวิชานี้จะเป็นการเปิดมุมมอง ทัศนคติของเราต่อเรื่องราว ๆ ต่างๆ ได้ดี เริ่มตั้งแต่การสร้างความเข้าใจที่มาของพฤติกรรมของตัวเอง ด้วยการสำรวจมุมมองในมุมของตนเองในแต่ละพฤติกรรมก่อน แล้วจึงนำความเข้าใจตัวเองนั้น ไปประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ในการทำงาน หรือการสื่อสาร โดยเน้นกระบวนการให้สามารถทำให้เข้าใจมุมมองของผู้อื่นได้มากที่สุด ได้แก่การตระหนักถึงมุมมองของตัวเองที่อาจเข้าไปรบกวนการเข้าใจผู้อื่น การสอบถามให้ได้มุมมอง ความต้องการและความรู้สึกที่แท้จริง แล้วจึงนำข้อมูลดังกล่าวไปประมวลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  

สรุปความจาก รายวิชา CMU MOOC : การสร้างมุมมองและทัศนะใหม่ ๆ (Adopting different perspectives)  https://mooc.cmu.ac.th/th/course/d52ac124-69b0-4ac6-9ca2-19745303874c

Comments

comments