การคิดสร้างสรรค์

การคิดสร้างสรรค์ | Creative Thinking

ความคิดสร้างสรรค์ คือการคิดอย่างรอบด้าน คิดสิ่งใหม่ๆ ที่ช่วยแก้ไขปัญหา ทำให้มีสิ่งที่ดีๆ เกิดขึ้น และมีประโยชน์ต่อตนเอง หรือผู้อื่น หรือต่อสังคม เป็นการคิดเชิงบวก สร้างประโยชน์และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ การคิดสร้างสรรค์สามารถส่งเสริมหรือพัฒนาได้

ความคิดสร้างสรรค์จะก่อเกิดได้ ต้องมีต้นแบบ เป็นแนวทางให้เห็น มีการแลกเปลี่ยนความคิดกันช่วยก่อให้เกิดการจุดประเด็นความคิดใหม่ๆ มองเห็นมุมมองใหม่ๆ อ้างอิงจากประสบการณ์เดิมที่เคยมี พัฒนาต่อยอดไปสู่สิ่งใหม่ที่ดีกว่า

Illustration of light bulb ideas

ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์มีลักษณะที่ เป็นตัวของตัวเอง มีความอิสระในตัวเอง มีความมุ่งมั่นทุ่มเท ทำงานที่ตัวเองสนใจอย่างหนัก มีความกระตือรือร้น ชอบเรียน ชอบค้นหาความรู้ สามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว มีความคิดที่ครอบคลุม หลากหลาย มีความยืดหยุ่นในการแก้ปัญหา มีสมาธิ ชอบคิดและทำสิ่งใหม่ๆ มีความอดทน ยอมรับการเปลี่ยนแปลงได้ เป็นคนคิดนอกกรอบ ไม่ชอบกฎ ระเบียบ เป็นคนคิดบวกและอารมณ์ดี มีจินตนาการ

สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ต้องประกอบไปด้วย บรรยากาศที่เอื้อในการเรียนรู้ เปิดกว้างทางความคิด ยอมรับความแตกต่างและความหลากหลายในวิธีการ ไม่มีการตัดสินถูกผิดในเรื่องความคิด เปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิด มีการเอาใจใส่และตอบคำถาม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดต่อเนื่อง ทำให้เห็นประโยชน์ในความคิด ชี้แนะแนวทางที่หลากหลาย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการกล้าคิดในสิ่งแปลกใหม่

การที่สังคมให้เสรีภาพในการแสดงออก ให้รางวัลสำหรับแนวคิดที่หลากหลาย ส่งเสริมความแตกต่างทางวัฒนธรรม ส่งเสริมการแข่งขันกันอย่างเสรี จะช่วยสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการคิดสร้างสรรค์ ทำให้กล้าที่จะเสนอแนวคิด กล้าที่จะเรียนรู้ค้นพบ หรือสร้างสิ่งใหม่ๆ

Business team develop idea doodle concept, colleagues work together with laptop thinking creative solutions with infographic icons around. People teamwork brainstorm in office Line vector illustration

กระบวนการทางความคิดสร้างสรรค์นั้นต้องประกอบไปด้วย 3 มิติ คือ มิติด้านเนื้อหา ต้องมีข้อมูลที่ป้อนเข้าไปมากพอที่จะผลิตความคิดสร้างสรรค์ออกมาได้ มิติด้านวิธีคิด ต้องมาจากการสะสมข้อมูลต่างๆ และสามารถประมวลผล นำมาใช้ได้อย่างรวดเร็ว มิติด้านผลของการคิด เป็นการเชื่อมโยงมิติด้านเนื้อหาและมิติด้านวิธีคิดเข้าด้วยกัน จนกลายออกมาเป็นความคิดต่างๆ

คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ต้อง ประกอบไปด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น ความคิดละเอียดลออ

ในส่วนของความคิดคล่องแคล่วนั้นหมายถึงความคล่องแคล่วในการใช้ถ้อยคำ การโยงความสัมพันธ์ การแสดงออก การคิด

ความคิดยืดหยุ่นคือ ความคิดยืดหยุ่นในทันทีทันใด ความคิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง

ความคิดละเอียดละออ คือความไวต่อปัญหา การให้นิยามใหม่ การซึมซาบ การทำนาย การมีอารมณ์ขัน ความมุ่งมั่น

กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ประกอบไปด้วย ขั้นเตรียมข้อมูล ขั้นฟักตัว ขั้นกระจ่าง และขั้นพิสูจน์ให้เห็นจริง

โดยการดำเนินการการคิดเชิงสร้างสรรค์ มีขั้นตอนคือ การชี้ถึงปัญหา การรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ การใช้ความคิด การคิด การสังเคราะห์ การประเมินผล

Illustration of creative graphic design

กระบวนการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ มีขั้นตอนคือ การพบความจริง การพบปัญหา การตั้งสมมติฐาน การพบคำตอบ การยอมรับผลการค้นพบ

เมื่อมีความคิดสร้างสรรค์ สิ่งที่ตามมา ก็คือการวัดและประเมินผลความคิดสร้างสรรค์ เพื่อการสร้างองค์ความรู้ หรือสารสนเทศที่มีประโยชน์ต่อไป เป็นการพัฒนาและทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นรูปธรรม มองเห็น จับต้องได้ ไม่ใช่แค่ความคิดเลื่อนลอย มองเห็นประโยชน์ และคุณค่าได้อย่างชัดเจน นำความคิดสร้างสรรค์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ และสร้างคุณค่าต่อไป เป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้ทุกคนหันมาให้ความสนใจกับเรื่องการคิดสร้างสรรค์ สร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการคิดสร้างสรรค์

idea graphic design , vector illustration

ที่มา : การคิดสร้างสรรค์/ Creative Thinking.  Retrieved 23 มิถุนายน from https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:CU+CU009+2017/course/

Views: 17395

Comments

comments

You May Also Like