Turnitin instructor's tips

• ส่งงานเข้าตรวจได้โดยไม่ต้องสร้าง Class & Assignment
• เหมาะกับการตรวจชิ้นงานของตัวเอง
• สามารถส่งตรวจชิ้นงานทั้งตัวเองและของคนอื่น ๆ ได้
• จัดเก็บรายงานผลการตรวจ จนกว่าจะมีการลบ
Read More →