Reskill ภาษาที่สองจากดูหนัง ฟังเพลง

ทักษะในการสื่อสาร นับเป็นทักษะสำคัญหนึ่งของ Soft skill เพราะว่าในการทำงานเราจะต้องพูดคุยประสานงานให้สำเร็จทั้งการพูดเจรจาต่อรอง อธิบาย การอ่านทำความเข้าใจการเขียน (ปัจจุบันเป็นการพิมพ์) ยิ่งมีทักษะภาษาที่สองอย่างเช่น English Communicationจะยิ่งเป็นเพิ่มมูลค่าให้ตัวเราเอง คนฝึกทักษะการสื่อสารจากการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ตามหลักหัวใจนักปราชญ์ สุ จิ ปุ

Read more