สวัสดีครับ… วันนี้ จะมาคุยกันเรื่องความฝันของใครหลายๆ คน รวมถึงผู้เขียนด้วย เนื่องจากเริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับงานประจำแล้ว เมื่อทำงานมาร่วม 20 กว่าปี แม้จะมีงานให้ทำอย่างต่อเนื่องและท้าทายในทุกปี แต่ลักษณะงานประจำโดยรวมก็จะวนลูปเหมือนๆ เดิม จึงคิดเริ่มมองหาความท้าทายใหม่ของชีวิต โดยการเหลียวไปมอง “การทำธุรกิจส่วนตัว” ของผู้ที่ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งมีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ก่อร่างสร้างตัวเกิดขึ้นที่นี้ ตั้งแต่ปี 2541 ซึ่งเป็นปีแรกที่เปิดรับนักศึกษา จากนั้นก็ได้นำพาความเจริญด้านต่างๆ เข้ามาในพื้นที่อำเภอท่าศาลาจวบจนทุกวันนี้ ผู้ประกอบการรายใหม่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเฉพาะพื้นที่ใกล้ทางเข้าหลัก โดยบางรายก็รุ่งเรืองจวบจนปัจจุบัน บางรายก็ล้มเลือนหายไปตามกาลเวลา เหล่านี้ คือ ธรรมชาติของการดำเนินธุรกิจ มีทั้งผู้ประสบความสำเร็จ และพ่ายแพ้แบบไม่คาดฝัน เพราะธุรกิจก็เหมือนเหรียญสองด้าน ผู้ประกอบการสามารถเป็นไปได้ทั้งสองอย่าง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้ประกอบการแต่ละรายมีความรู้ ความพร้อม ความเข้าใจ กลยุทธ์หรือเกมส์การตลาด และการวางแผนทางธุรกิจ เหล่านี้มากน้อยแค่ไหน ฉะนั้น เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจให้พร้อมก่อนจะประกอบกิจการใดๆ (ซึ่งก็ยังไม่มีธุรกิจ) ให้ประสบความสำเร็จ ผู้เขียนจึงมองหาแหล่งความรู้ Thai MOOC (ThailandRead More →

(Work Performance Enhancement with AI) ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) หมายถึง ระบบประมวลผลของคอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ เครื่องจักร หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่มีการวิเคราะห์เชิงลึกคล้ายความฉลาดของมนุษย์ และสามารถก่อให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นการกระทำได้ กระบวนการเรียนรู้ของ AI นี้ ไม่ต่างจากการเรียนรู้ของมนุษย์ เป็นกระบวนการจดจำ ทำความเข้าใจ ตอบสนองต่อภาษา ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา โดยอาศัยข้อมูลจำนวนมากที่มีลักษณะซ้ำ ๆ เหมือนกัน ทั้งนี้ การใช้ AI ที่ถูกต้อง เหมาะสม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องมีการวิเคราะห์และเลือกสรรให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของการใช้งาน คำนึงถึงข้อมูลที่ใช้เป็นฐานในการทำนาย และมีการบำรุงรักษา AI โดยการติดตามและตรวจสอบกลไกการทำงานของ AI ให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ รวมถึงจำเป็นต้องมีข้อมูลใหม่ ๆ ที่รวบรวมเข้าสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่สำหรับการวิเคราะห์และประมวลผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อที่จะพัฒนาให้ AI ฉลาดขึ้น และสามารถทำนายพฤติการณ์ต่างRead More →

  PDPA (Personal Data Protection Act) หรือ พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ตัวบทกฎหมายได้ถูกร่างและประกาศมาต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 ทั้งนี้ มีการกำหนดบังคับใช้งานจริง เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นมา วัตถุประสงค์หลักสำคัญของกฎหมายฉบับนี้ ก็เพื่อคุ้มครองสิทธิข้อมูลของบุคคลโดยไม่ให้บุคคลใดๆ หรือองค์กรใดๆ เก็บข้อมูลบุคคลเพื่อนำไปใช้งานหรือเผยแพร่ต่อ โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของข้อมูล ทำความเข้าใจกันก่อนข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวบุคคล ที่สามารถระบุหรือเข้าถึงตัวตนหรือบุคคลนั้นๆ ได้ เช่น ชื่อ-สกุล วันเดือนปีเกิด สถานที่เกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประกันสังคม ใบอนุญาตขับขี่ บัญชีธนาคาร บัตรเครดิต ที่อยู่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ เป็นต้น เหล่านี้ ล้วนเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงถึงตัวบุคคลได้ทั้งสิ้น นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน (Sensitive Personal Data) ได้แก่ เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์Read More →

(Effective Change Agent) เกริ่นสวัสดีครับ วันนี้ ว่าด้วยเรื่องของ “ผู้นำ” หรือ Leader เมื่อเอ่ยถึงผู้นำ ท่านคิดถึงใครบ้าง? แน่นอนว่าผู้นำมีหลายแบบ เช่น ผู้นำครอบครัว ผู้นำกิจกรรม ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางความคิด ผู้นำศาสนา หรือแม้กระทั่งผู้นำประเทศ เป็นต้น และคุณเคยคิดมั้ยว่า “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ” เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร ! ทำความเข้าใจ @ ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่สามารถชักจูงหรือว่าชี้นำบุคคลอื่นให้ทำงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเป็นบุคคลที่ผู้มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม หรือเป็นบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งนั้นเอง ผู้นำเหล่านี้บางครั้งเราจะเรียกว่า ผู้นำอย่างเป็นทางการแต่ก็จะมีลักษณะผู้นำอีกประเภทหนึ่ง ที่เขาเรียกว่าผู้นำไม่เป็นทางการ @ ภาวะผู้นำ หมายถึง การที่ผู้นำคนนั้นได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ในการสร้างวิสัยทัศน์ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หลุดพ้นจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ หรือมีความจูงใจให้ผู้อื่น สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้แล้วก็ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรืออาจจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและก็สนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ การเปลี่ยนแปลง (Change) การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือการกระทำที่ต่างไปจากเดิมหรือในสภาพปัจจุบันที่เคยเป็นอยู่ ไปสู่สภาพอนาคตที่กำหนดหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้Read More →

(English for Communication) เกริ่น ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลก และประชากรกว่าครึ่งโลกก็ใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน จึงถือได้ว่า ภาษาอังกฤษ คือ ภาษากลางของโลกและของมนุษยชาติในยุคนี้ หลายประเทศยังคงใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางราชการ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่อังกฤษขยายอาณานิคมในภาคพื้นเอเชีย เช่น อินเดีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ มาเลเซีย และ บรูไน เป็นต้น ด้วยความสำคัญและจำเป็นในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน วันนี้ ผู้เขียนจะแนะนำหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ซึ่งเป็นทบทวนความรู้ขั้นพื้นฐานที่บุคคลทั่วไปและนักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบ ThaiMooc พัฒนาโดยภาควิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยขอสรุปรายละเอียดของหลักสูตรดังกล่าวได้ดังนี้ :- ขอบเขต เนื้อหาของหลักสูตรจะนำเสนอการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในชีวิตประจำวัน โดยจะมีเนื้อหาครอบคลุมในหัวข้อที่เกี่ยวกับการทักทาย ทำความรู้จัก การบรรยายลักษณะเฉพาะบุคคล การพูดถึงเหตุการณ์ในอดีต การสื่อสารผ่านการใช้โทรศัพท์ การบรรยายสถานที่ตั้งและบอกทิศทางตำแหน่งที่ตั้งของอาคารสถานที่ต่างๆ การให้คำสั่ง การแก้ไขปัญหา การให้คำแนะนำ รวมทั้งการแสดงความคิดเห็น โดยเน้นการออกเสียงเฉพาะคำกับเสียงสูงต่ำในประโยคและฝึกแบบประโยคสนทนาเบื้องต้น ทั้งนี้ วิทยากรผู้ให้ความรู้จะมีอาจารย์ต่างชาติร่วมสนทนาเพื่อให้ผู้เรียนได้รับฟังภาษาอังกฤษจากผู้เชี่ยชาญหรือเจ้าของภาษาอย่างแท้จริง เนื้อหาRead More →

การนำเสนอ

สวัสดีครับ วันนี้ จะมาบอกต่อทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวการนำเสนอที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ผู้เขียนได้รับจากการเรียนรู้ผ่านการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่า “ThaiMOOC” ซึ่งย่อมาจาก Thailand Massive Open Online Course นั่นเองครับ ThaiMOOC เป็นโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พัฒนาขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทย ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถได้ด้วยตนเองหรือตามความสนใจเฉพาะบุคคล โดยสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : https://thaimooc.org/ เนื้อหา รายวิชา “คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ” ( Computer for Speech and Presentations) ผลิตโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรายวิชานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการพูด การนำเสนอ และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อประกอบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจRead More →