Add Class & Add Assignment

วันนี้มารู้จักกับ Assignment submit กันนะคะ การส่งผลงานเข้าตรวจความซ้ำผ่าน Assignment เริ่มต้นด้วย 1.สร้าง Class และ 2.สร้าง Assignment สำหรับส่งงาน เพื่อให้นักศึกษาหรือผู้ใช้ สามารถส่งงานและตรวจเทียบความซ้ำของผลงานได้

Assignment submit:

 • การตั้งค่าทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยก่อนส่งงาน
 • การตั้งค่า กำหนดค่าทั้งหมด ตรงตามความต้องการของ Instructor
 • Instructor และ Student ส่งงานตรวจได้
 • สามารถตรวจงานนักศึกษา ให้คะแนน แก้ไขและแสดงความคิดเห็นผ่านรายงานผลการตรวจได้
 • สามารถรู้ตัวเลขความซ้ำผลงานของนักศึกษาได้ รู้ว่ามีการคัดลอกมาหรือไม่ มากน้อยเพียงใด
 • จัดเก็บรายงานผล จนกว่าจะมีการลบ

1. Add Class

Login เข้าสู่หน้าหลัก หรือ หน้า Home ของโปรแกรม Turnitin เรียบร้อยแล้ว เราจะเริ่มสร้าง Class กันค่ะ

1.คลิก Add Class ปุ่มเขียวมุมบนขวามือ

2.เข้าสู่หน้าจอ Create a new class พิมพ์ข้อมูล:

 • Class type = คลิกเลือกประเภท Standard Class = Instructor ใช้งานคนเดียว / Master Class = สามารถกำหนดให้มี Instructor ร่วมใช้ Class ได้
 • Class name = ชื่อ Class
 • Enrollment key = รหัสเข้า Class สำหรับมอบให้นักศึกษา
 • Subject area(s) = เลือกสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ class สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง
 • Student level(s) = เลือกผู้ใช้ Class สามารถเลือกได้มากกว่าหนึ่ง
 • Class start date = วันเริ่มต้น
 • Class end date = วันสิ้นสุด
 • คลิก Submit

3. หลังจาก คลิกปุ่ม Submit ระบบแสดงหน้าจอ Class created มีหมายเลข Class ID และ Enrollment key

4. บันทึกหมายเลข Class ID และ Enrollment key เพื่อมอบให้นักศึกษาหรือผู้ใช้ Class

Tips:

 • Instructor สามารถสร้าง Class ได้ไม่จำกัดจำนวน
 • Class จะลบเมื่อ Instructor ลบ Class ออกจากบัญชีด้วยตัวเองเท่านั้น
 • Instructor สามารถ Copy Class เดิมแล้วเปลี่ยนแปลงข้อมูลและกำหนดค่าใหม่ได้

2.Add Assignment

สร้าง Class เรียบร้อยแล้ว ยังไม่สามารถส่งงานเข้าตรวจได้นะคะ Instructor ต้องสร้าง Assignment ให้เสร็จเรียบร้อยก่อน

1.คลิกชื่อ Class ที่ต้องการสร้าง Assignment จากหน้าโฮมเพจ

2.คลิก Add Assignment ปุ่มเขียวมุมบนขวามือ

3.New Assignment พิมพ์ข้อมูล:

 • Assignment title = พิมพ์ชื่อ Assignment
 • Point value = คะแนนสำหรับงานที่ส่งใน Assignment (ถ้ามี)
 • คลิก Allow only file types that Turnitin can check for similarity = อนุญาตเฉพาะไฟล์ที่ Turnitin รองรับการตรวจ
 • Submit papers to: = no repository แนะนำไม่เก็บต้นฉบับนะคะ
 • Start date = วันที่เริ่มส่งงานเข้าตรวจ
 • Due date =  วันครบกำหนดหรือวันสุดท้าย (วันครบกำหนดส่งต้องไม่เกินกว่าวันหมดอายุของ Class)
 • Post date = วันประกาศคะแนนของชิ้นงาน (ถ้ามี)
 • คลิก Optional settings

4.Optional settings กำหนดค่าการตรวจงานสำหรับ Assignment

 • Enter special instructions = คำสั่งสำหรับ Assignment นี้ (ถ้ามี)
 • Allow submissions after the due date? = อนุญาตให้ส่งงานหลังจากวันครบกำหนดหรือไม่ NO ไม่อนุญาตนะคะ
 • Generate Similarity Reports for submissions? แสดงรายงานผลความซ้ำ Yes ให้แสดงรายงานผลนะคะ
 • Generate Similarity Reports for student submission = immediately (can overwrite report until due date) ส่งไฟล์งานได้จนกว่าจะถึงวันครบกำหนดและรายงานความซ้ำจะแสดงทุกครั้ง แนะนำให้เลือกข้อนี้นะคะ
 • Exclude bibliographic materials from Similarity Index for all papers in this assignment? = ละเว้นการตรวจบรรณานุกรมหรือไม่
 • Exclude quoted materials from Similarity Index for all papers in this assignment? = ละเว้นการตรวจข้อความในเครื่องหมายคำพูดหรือไม่
 • Exclude small sources? = ละเว้นข้อความเหมือนกันสั้น ๆ หรือไม่
 • Allow students to see Similarity Reports? = อนุญาตให้นักศึกษาเห็นตัวเลขรายงานผลการตรวจความซ้ำหรือไม่ Yes อนุญาตนะคะ
 • Exclude assignment template = ละเว้น template สำหรับ assignment นี้หรือไม่ (ถ้าละเว้นสามารถ upload template ที่ต้องการละเว้นหรือสร้างก็ได้)
 • Search options: = เลือก 4 ฐานข้อมูลเพื่อตรวจเทียบความซ้ำ -Student paper repository -Institution paper repository -Current and archived internet -Periodicals, journals, & publications
 • Enabling translated matching = ตรวจจับการแปลระหว่างภาษาหรือไม่
 • Online grading = เลือกตารางเพื่อให้คะแนน
 • ETS® e-rater® Settings = ตรวจสอบไวยากรณ์ -Enable grammar checking using e-rater® technology?
 • Would you like to save these options as your defaults for future assignments? = คลิกบันทึกเป็นค่าเริ่มต้น
 • คลิก Submit

วิธีการส่งงานเข้าตรวจกับ Assignment

 • Login > เข้าสู่หน้า Home
 • คลิกเลือก Class ที่ต้องการส่งงาน > เข้าสู่ห้องส่งงาน
 • เลือก Assignment ที่ต้องการส่งงาน > ขวามือมี More action
 • คลิกปุ่มสามเหลี่ยมหลัง More action > เลือก Submit > คลิก
 • เข้าสู่หน้า Submit paper

วิธีการตรวจผลงานของนักศึกษาที่ส่งใน Assignment

 • Login > เข้าสู่หน้า Home
 • คลิกเลือก Class ที่ต้องตรวจงาน > เข้าสู่ Class
 • เลือก Assignment ที่ต้องการตรวจงาน > ขวามือ คลิกปุ่ม “View”
 • เข้าสู่หน้า Assignment > เลือกชิ้นงานที่ต้องการตรวจ > คลิกเข้าสู่ชิ้นงานได้จาก -ชื่อเรื่อง -ตัวเลขความซ้ำ -คะแนน (Grade) > คลิก
 • เข้าสู่หน้าจอ Feedback studio รายงานผลการตรวจ

Tips Assignment Submit:

 • ตั้งค่าการตรวจครั้งแรกที่สร้าง Assignment แล้วสามารถกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นสำหรับการสร้าง Assignment ถัดไปได้
 • ใน Class เดียวกัน สามารถสร้าง Assignment ได้ไม่จำกัดจำนวน และสามารถกำหนดค่าแต่ละ Assignment ได้ตามความต้องการของ Instructor
 • หากเป็น Master class สามารถกำหนดให้มี Instructor ร่วมใช้ Class และสามารถกำหนดให้ใช้เฉพาะเจาะจง Assignment ได้
 • คลิกปุ่ม Edit settings (ขวามือ คลิก More actions) เพื่อแก้ไขกำหนดค่าของ Assignment

การสร้าง Class และการสร้าง Assignment อาจจะดูยุ่งยาก แต่คำสั่งและตัวเลือกหลายตัวมีให้ใช้เฉพาะใน Assignment แล้วจะทยอยนำมาฝากใน Turnitin Instructor’ Tips นะคะ

หากมีข้อสงสัยหรือคำแนะนำเพิ่มเติม เข้าดูข้อมูลและรายละเอียดได้ที่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Workshop&Training https://library.wu.ac.th/km/tag/clmtraining/ หรือ comments ด้านล่าง แล้วเจอกันใหม่คราวหน้า Tips ดี ๆ มีมาฝาก

Comments

comments

Rochana Madla

Cataloger สาย Cat Slave

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *