ปัจจุบัน การออกแบบมีบทบาท และมีความจําเป็นอย่างมากในการฝึกอบรม หรือการสัมมนาโดยเฉพาะการปิดอบรม ดังนั้นการออกแบบจึงมาส่วนรวมในงานนั้นๆอย่างยิ่ง โดยทั่วไปจะมีการมอบเกียรติบัตร ต้องใช้งานออกแบบในการจัดวาง(ตามองค์ประกอบศิลป์ ) ให้กับผู้เข้าการอบรม เพื่อตัดทอนและความรวดเร็ว จึงได้จัดทํา เทมเพลต เพื่อให้ผู้จัดอบรมเข้ามาชอปปิ้งแบบและภาพตามความชอบ ได้หลากหลายแบบทั้งนี้จึงได้จัดออกแบบ Template ในรูปแบบนําเสนอผลงาน”เพื่อให้ผู้จัดฝึกอบรมสามารถนําเป็นแบบแม่แบบของตัวเองให้เหมาะสมกับหัวข้อการอบรม สัมมนา และสามรถนําไปใช้ในงานด้านอื่นๆในชีวิตประจําวัน

การประชาสัมพันธ์เทมเพลต (Template) ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Line OA) เพื่อเป็นทางเลือกให้ผู้ใช้บริการของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าถึงเทมเพลต (Template) อีกช่องทางหนึ่ง ซึ่งผู้รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ในเพจได้รวบรวมข้อมูลประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

1. ภาพประกอบ

2. ภาพปก

3. URL เพื่อเชื่อมโยงในการเข้าถึงข้อมูล

ในส่วนของการออกแบบเทมเพลต นั้น ประกอบด้วย ข้อมูล ภาพประกอบ ตลอดทั้งตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ ในการออกแบบ จำเป็นต้องมีขนาดพอเหมาะและชัดเจน รวมทั้งโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบ และรูปแบบ ตัวอักษร การออกแบบกราฟิกในยุคปัจจุบัน เพื่อให้มีความทันสมัยและเหมาะสม มากยิ่งขึ้น ซึ่งจำเป็นต้องพัฒนารูปแบบและขั้นตอนให้มีความ เหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองให้ทันต่อสถานการณ์ในปัจจุบันซึ่งสามารถลดขั้นตอนการปฏิบัติงานการออกแบบ สามารถลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มีตัวเลือกให้สำหรับผู้ใช้บริการ

การออกแบบปรับปรุงกระบวนการ

1 ลดระยะในการปฎิบัติงาน

2 ลดขั้นตอนการปฎิบัติงาน

3 เพื่อใช้ทรัพยากรตามความเหมาะสม

4 สามารถควบคุม ตรวจสอบได้

5 จัดทำเป็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน

6 ปรับปรุงแก้ไขเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ

7 มีระบบการแจ้งเตือนบันทึกเมือมีการใช้งาน

Visits: 24

Comments

comments