โดยดำเนินการใน 3 ส่วนที่สำคัญ

1) การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้าที่สามารถช่วยประหยัดพลังงานมากขึ้น
2) การรณรงค์ปลูกจิตสำนึกการประหยัดพลังงานภายในสำนักงาน
3) การประยุกต์ใช้พลังงานทดแทน โดยการติดตั้งแผงวงจรโซล่าเซลล์

ปัจจุบันต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของการใช้พลังงานไฟฟ้านับเป็นสิ่งที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต้องดำเนินการควบคุมเพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ เพราะนับวันความต้องการใช้พลังงานยิ่งเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากอุปกรณ์สำนักงานส่วนใหญ่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าเกือบทั้งหมด ยิ่งหากเป็นหน่วยงานที่ให้บริการด้วยแล้วค่าใช้จ่ายส่วนนี้นับว่าเป็นค่าใช้จ่ายที่สูงเป็นอันดับต้น ๆ ของงบประมาณทั้งหมดภายในหน่วยงาน ซึ่งค่าพลังงานไฟฟ้าที่ใช้สูงและสิ้นเปลืองเป็นอันดับต้น ๆ ของอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องปรับอากาศ ประมาณ 50-70 % ของอุปกรณ์ไฟฟ้าทั้งหมดภายในสำนักงาน ซึ่งในบทความนี้จะนำเสนอเทคนิคการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของพลังงานไฟฟ้าภายในสำนักงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากประสบการณ์การดำเนินงาน ตั้งแต่เริ่มค่าใช้จัดทำเสนอโครงการส่งเสริมการประหยัดพลังงานภายในอาคาร จนถึงกระบวนการประเมินและสรุปผล ซึ่งจะเรียงเป็นข้อตามลำดับขั้นตอนตามหลัก PDCA ดังภาพ

ซึ่งในแต่ขั้นตอนของการปฏบัติงานจะมีความสำคัญและยุ่งยากแตกต่างกันออกไป เทคนิคที่สำคัญของการดำเนินงานคือ 1. การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ประหยัดพลังงานงานได้มากขึ้น เช่น ปรับเปลี่ยนระบบปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูง และประหยัดพลังงานค่าไฟฟ้าได้มากขึ้น การปรับเปลี่ยนหลอดไฟฟ้ามาเป็นหลอด LED ทั้งหมดซึ่งสามารถประหยัดพลังงานได้ประมาณ 50% 2. การรณรงค์การปลูกจิตสำนึกในการประหยัดพลังงานและสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในการขับเคลื่อนเป้าหมาย และจัดทำสติกเกอร์รณรงค์ หรือคลิปรณรงค์ต่าง ๆ เพื่อกระตุ้นและปลูกจิตสำนักในการประหยัดพลังงาน และประเด็นที่สำคัญที่สุดคือ การติดตาม ประเมินผลรายไตรมาสเพื่อประเมินเป้าหมาย 3. การใช้พลังงานทดแทนเพื่อใช้แทนพลังงานไฟฟ้าส่วนนี้หน่วยงานสามารถลดค่าไฟฟ้าได้ 100% แต่จะมีต้นทุนของการลงทุนในการซื้ออุปกรณ์ในการติดตั้งครั้งแรก ซึ่งสามารถคำนวณต้นทุนและประเมินค่าไฟฟ้าที่ประหยัดได้กับต้นทุนที่ลงไปภายในกี่ปีถึงจะคืนทุน

https://www.youtube.com/watch?v=3-AlQDmQciE

    ข้อดีของการประหยัดพลังงานนอกจากลดค่าใช้จ่ายให้องค์กรได้แล้ว ยังสามารถลดโลกร้อนได้อีกด้วย เพราะการใช้พลังงานไฟฟ้ายิ่งใช้มากเท่าไหร่ก็เท่ากับการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ชั้นบรรยากาศมากขึ้นด้วย เพราะฉะนั้นเราควรตระหนักในการเรื่องของการลดใช้พลังงานไฟฟ้า โดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเริ่มจากตัวเรา ครอบครัว และขยายไปสู่ระดับหน่วยงานหรือประเทศชาติ “ร่วมแรงรวมใจ ในการลดใช้พลังานกันเถอะ เพื่อตัวเรา องค์กรของเราและโลกของเรา”                                                                   

Visits: 38

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.