มาดูวัสดุสีเขียวของชาวบรรณสารฯ เพราะศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นสำนักงานสีเขียว… เป็นห้องสมุดสีเขียว… ใช้วัสดุสำนักงานสีเขียว…

รู้จักกับวัสดุสีเขียวหรือวัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือวัสดุสีเขียว คือ วัสดุหรือสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าวัสดุที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน โดยพิจารณาตลอดวัฏจักรชีวิตของวัสดุหรือสินค้านั้น

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีการใช้วัสดุสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แบ่งตามประเภทวัสดุดังนี้

หมวดวัสดุและเครื่องใช้ในสำนักงาน

ฉลากเขียว

 1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g              ยี่ห้อ SPRING
 2. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70g              ยี่ห้อ SPRING
 3. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g              ยี่ห้อ Idea Green

รีไซเคิล

 1. กาวแท่ง                                     ยี่ห้อ ตราม้า
 2. เทปปิดกล่อง 2 นิ้ว ชนิดใส                ยี่ห้อ ARMSTRONG
 3. ผ้าเทป 1.5 นิ้ว                             ยี่ห้อ ARMSTRONG
 4. น้ำยาลบคำผิด ชนิดปากกา               ยี่ห้อ pentel
 5. ซองน้ำตาลขยายข้าง C4                 ยี่ห้อ 555

FSC

 1. กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80g              ยี่ห้อ Idea Green

หมวดอื่น ๆ

ฉลากเขียว

 1. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน                         ตราสมาร์ทเตอร์

รีไซเคิล

 1. น้ำดื่ม                                       ตราแฮ็ปปี้ดริ้ง

กรมควบคุมมลพิษ กำหนดสินค้าและบริการตามเกณฑ์ข้อกำหนดสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 17 ประเภท 3 หมวด ดังนี้

หมวดวัสดุและเครื่องใช้ในสำนักงาน

 • กระดาษคอมพิวเตอร์และกระดาษสีทำปก
 • กระดาษชำระ
 • กล่องใส่เอกสาร
 • แฟ้มเอกสาร
 • ซองบรรจุภัณฑ์
 • ปากกาไวต์บอร์ด
 • ผลิตภัณฑ์ลบคำผิด
 • ตลับหมึก
 • เครื่องถ่ายเอกสาร
 • เครื่องพิมพ์

หมวดครุภัณฑ์และอื่น ๆ

 • เครื่องเรือนเหล็ก
 • สีทาบ้าน
 • หลอดฟลูออเรสเซนต์
 • แบตเตอรี่ปฐมภูมิ

หมวดบริการ

 • บริการถ่ายเอกสาร
 • บริการทำความสะอาด
 • บริการโรงแรม

วัสดุหรือสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีประโยชน์อย่างไร

 1. ประโยชน์ต่อผู้บริโภค ได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ปลูกฝังค่านิยมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
 2. ประโยชน์ต่อผู้ผลิต กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนั้น เน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีอย่างคุ้มค่าและปลอดภัยต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม ประหยัดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของผลิตภัณฑ์
 3. ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่าง ๆ ในการผลิตที่อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อม รวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย

ข้อสังเกตสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ฉลาก หรือ ตราสัญลักษณ์ แสดงว่าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ จัดอยู่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคสามารถสังเกตสัญลักษณ์บนกล่อง หีบห่อ บรรจุภัณฑ์หรือบนตัวสินค้านั้น ๆ ได้แก่

 • ฉลากเขียว
 • ประหยัดไฟเบอร์ 5
 • ฉลากประสิทธิภาพสูง
 • รีไซเคิล
 • ผลิตมาจากป่าที่ปลูก
 • มาตรฐานผลิตภัณฑ์คุณภาพ
 • ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ สำหรับอาหารทั้งสดและแห้ง
 • รูปใบไม้เขียว สำหรับบริการต่าง ๆ โรงแรม โรงพยาบาล ร้านซักผ้า ฯลฯ
 • คาร์บอนฟุตปริ้นท์
 • ฉลากลดโลกร้อน
 • สินค้า OTOP ที่มีเลขจดทะเบียน
 • ฉลากสิ่งแวดล้อมของต่างประเทศ

การเลือกใช้วัสดุสำนักงานสีเขียว เราเริ่มต้นกิจกรรมนี้ที่ศูนย์บรรณฯ และต่อยอดด้วยการเลือกซื้อ เลือกใช้วัสดุ สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในกิจวัตรประจำวัน เพื่อเรา เพื่อโลก สำหรับคนรักษ์โลก

Hits: 252

Comments

comments