ฉลากสิ่งแวดล้อม

 • เป็นกลไกการสื่อสารและบ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของผลิตภัณฑ์ให้แก่ผู้บริโภคทราบ
 • เป็นฉลากที่มอบให้แก่ผลิตภัณฑ์คุณภาพที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าผลิตภัณฑ์ที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน
 • เป็นข้อมูลที่ทำให้ผู้บริโภคทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเน้นคุณค่าทางสิ่งแวดล้อมและสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการที่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการบริโภคทรัพยากร
 • ผู้ผลิตได้รับผลประโยชน์จากการลดต้นทุนที่เกิดจากการลดทรัพยากร พลังงานและของเสีย

ฉลากสิ่งแวดล้อม คืออะไร ดีอย่างไร เรามาทำความรู้จักกัน

ฉลากเขียว (Green Label) โดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย

สัญลักษณ์สีเขียวมีรูปหน้าเด็กยิ้ม ต้นไม้และนกที่อยู่ร่วมกันในโลก

วัตถุประสงค์ของฉลากเขียว

 • ลดมลภาวะสิ่งแวดล้อมโดยรวมภายในประเทศ
 • ให้ข้อมูลที่เป็นกลางต่อผู้บริโภคเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกัน
 • ผลักดันให้ผู้ผลิตใช้เทคโนโลยีหรือวิธีการผลิตที่สะอาด ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย ส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตเองในระยะยาว

ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ฉลากเขียว

 • เป็นแนวทางหนึ่งที่ผู้บริโภคสามารถช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น
 • ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากเขียวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีสูงกว่าผลิตภัณฑ์ทั่วไป และมีความปลอดภัยจากสีและสารเคมีที่เป็นอันตราย
 • ช่วยรักษาสิ่งแวดลอม ผู้บริโภคหรือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีและไม่ต้องเสี่ยงที่จะได้รับสารอันตรายจากการใช้ผลิตภัณฑ์

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.tei.or.th/greenlabel

ตะกร้าเขียว โดย กรมควบคุมมลพิษ

สินค้าหรือบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและบริการทั่วไป โดยพิจารณาผลกระทบตลอดวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบ การผลิต การบรรจุหีบห่อ การใช้งาน

คุณสมบัติของตะกร้าเขียว

 • คุณสมบัติ/ประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ใช้วัสดุที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อย
 • ใช้วัสดุน้อย คุ้มค่า คงทน
 • ใช้เทคโนลีการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง
 • มีระบบขนส่งและจัดจำหน่ายที่มีประสิทธิภาพสูง
 • มีการจัดการหลังหมดอายุการใช้งาน
 • ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในช่วงการใช้งาน

ตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  http://gp.pcd.go.th/all

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 โดย การไฟฟ้าฝ่ายผลิต กระทรวงพลังงาน

ฉลากที่บ่งบอกระดับการใช้ไฟฟ้าและข้อมูลเบื้องต้นต่าง ๆ ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น ประสิทธิภาพ ค่าใช้จ่ายต่อปี เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าได้อย่างเหมาะสม และประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว สัญลักษณ์ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ติดดาว รูปดาวแสดงระดับการประหยัดพลังงาน ยิ่งมีดาวมากจะยิ่งมีประสิทธิภาพในการประหยัดไฟมากขึ้น โดยฉลากประหยัดไฟฟ้า เบอร์ 5 แบ่งเกณฑ์ระดับประสิทธิภาพพลังงานออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่

 • เบอร์ 5
 • เบอร์ 5 ★
 • เบอร์ 5 ★★
 • เบอร์ 5 ★★★

“ฉลากเบอร์ 5” บอกอะไรเราบ้าง?

การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ได้รับการรับรอง ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จะช่วยเราคำนวณค่าใช้จ่ายโดยประมาณต่อปี ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าแต่ละชนิดมีประสิทธิภาพในการช่วยประหยัดพลังงานได้มากน้อยแค่ไหน

 • ตัวเลขยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ
 • ฉลากมีการระบุปี ที่ทำการทดสอบค่าพลังงาน
 • มีการระบุประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า
 • มีลายน้ำสัญลักษณ์กระทรวงพลังงานตรงกลางฉลาก
 • แสดงตัวเลขการใช้พลังงานไฟฟ้าต่อปี และค่าไฟฟ้าต่อปี ซึ่งส่วนนี้จะช่วยเปรียบเทียบว่ายี่ห้อไหนประหยัดได้มากกว่ากัน
 • แสดงหน่วยงานที่กำกับดูแลด้วยสัญลักษณ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและกระทรวงพลังงานด้วยตัวอักษรสีขาวบนพื้นสีเขียว
 • มีข้อมูลสำหรับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ด้านล่างฉลาก

จะเลือกซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่าลืมมองหาฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 สังเกตง่าย ๆ “ดาว” ★ ยิ่งมาก ยิ่งประหยัดไฟ !!!

ฉลากรีไซเคิล (Recycled)

หมายถึง บรรจุภัณฑ์ ที่แสดงสัญลักษณ์นี้สามารถนำไปรีไซเคิลได้ สัญลักษณ์นี้ถูกริเริ่มโดย USA และไม่มีข้อจำกัดในด้านลิขสิทธิ์ ทุกคนสามรถนำไปใช้งานได้ มักพบในบรรจุภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ทั้ง กระดาษ พลาสติก โลหะ

Hits: 225

Comments

comments