คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ

สวัสดีครับ วันนี้ จะมาบอกต่อทักษะความรู้พื้นฐานเกี่ยวการนำเสนอที่น่าสนใจ ซึ่งเป็นทักษะความรู้ที่ผู้เขียนได้รับจากการเรียนรู้ผ่านการศึกษาระบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือที่เราได้ยินกันคุ้นหูว่า “ThaiMOOC” ซึ่งย่อมาจาก Thailand Massive Open Online Course นั่นเองครับ ThaiMOOC เป็นโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU) พัฒนาขึ้นโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้คนไทย ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกระดับการศึกษา สามารถลงทะเบียนเรียนเพื่อพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถได้ด้วยตนเองหรือตามความสนใจเฉพาะบุคคล โดยสามารถเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฟรี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ สมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ : https://thaimooc.org/

เนื้อหา
รายวิชา “คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ” ( Computer for Speech and Presentations) ผลิตโดย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรายวิชานี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการพูด การนำเสนอ และการใช้สื่อต่างๆ เพื่อประกอบการนำเสนอให้มีความน่าสนใจ รวมถึงการนำเอาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ มาใช้ร่วมกับกระบวนการผลิตสื่อเพื่อประกอบการนำเสนอและการพูดที่ดี จุดมุ่งหมายในรายวิชานี้ จะเน้นให้ผู้เรียนสามารถนำเอาหลักการและทฤษฎีไปร่วมวิเคราะห์และผลิตสื่อเพื่อประกอบการพูดและการนำเสนอ ประกอบด้วยบทเรียน 6 บท มีเนื้อหาเป็นวิดีโอ บทเรียน และแบบฝึกหัดเพื่อทบทวนความเข้าใจ ดังนี้ :-
บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูดและการนำเสนอ
บทที่ 2 หลักการออกแบบเนื้องหาและการนำเสนอ
บทที่ 3 ข้อผิดพลาดในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ และแนวทางแก้ไข
บทที่ 4 กระบวนการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ
บทที่ 5 วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่อการพูดและการนำเสนอ
บทที่ 6 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงานประกอบการพูดและการนำเสนอ

รายละเอียด

บทที่ 1 แนวความคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการพูดและการนำเสนอ เนื้อหาในบทนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของการพูดและการนำเสนอ โดยมีเนื้อหาบทเรียนย่อยเกี่ยวกับความหมาย ประเภท ความสำคัญของการพูดและการนำเสนอ รวมถึงการพูดที่ดี การนำเสนอที่ดี การพูดที่ไม่ดี การนำเสนอที่ไม่ดี และตอนสุดท้ายท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพูดและการนำเสนอเบื้องต้น

บทที่ 2 หลักการออกแบบเนื้องหาและการนำเสนอ ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการในการออกแบบเนื้อหาเพื่อประกอบการพูดและการนำเสนอ รูปแบบการนำเสนอด้วยวิธีต่าง ๆ รวมถึงการใช้ข้อความ การใช้ภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวเพื่อประกอบการนำเสนอที่ดี

บทที่ 3 ข้อผิดพลาดในการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ และแนวทางแก้ไข เนื้อหาในบทนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการออกแบบหน้าจอสื่อคอมพิวเตอร์ โดยในบทนี้จะกล่าวถึงเทคนิคในการจัดวางองค์ประกอบภาพต่าง ๆ เพื่อนำไปผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ประกอบการพูดและการนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

บทที่ 4 กระบวนการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ ในบทนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการในการผลิตสื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการพูดและการนำเสนอ ในบทนี้ ท่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการการวิเคราะห์ การออกแบบไปจนถึงการผลิตและการประเมินผลสื่อคอมพิวเตอร์ เพื่อการพูดและการนำเสนอ

บทที่ 5 วัสดุ อุปกรณ์ และสถานที่เพื่อการพูดและการนำเสนอ เนื้อหาในบทนี้ ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับวัสดุ อุปกรณ์สื่อโสตทัศนวัสดุซึ่งเป็นเครื่องมือสำคัญในนำเสนอให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ เช่น ไมค์โครโฟน (วิธีการใช้งาน) หลักการใช้งานของ Mixer เบื้องต้น การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับ Projector และ การใช้งาน Visualizer เป็นต้น รวมถึงการเตรียมตัวและเครื่องมืออุปกรณ์ให้พร้อมสำหรับการพูดและการนำเสนอที่ดีอีกด้วย

บทที่ 6 การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างชิ้นงานประกอบการพูดและการนำเสนอ บทเรียนสุดท้ายที่ผู้เรียนจะได้รู้จักโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการสร้างสื่อประกอบการพูดและการนำเสนอ เช่น โปรแกรม Microsoft Powerpoint, Prezi.com, Bunkrapp, Google Slide และ Powtoon ทั้งนี้ ผู้สอนได้แนะนำวิธิการใช้งานโปรแกรม Microsoft Powerpoint มาเป็นตัวอย่างในการสร้างชิ้นงานเพื่อประกอบการพูดและการนำเสนอซึ่งสามารถทำตามได้อย่างดียิ่งขึ้น

ผู้สนใจศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:KMITL+KMITL003+2017/about

Views: 22

Comments

comments

You May Also Like