การใช้ 5ส ในสำนักงาน

5ส คือ เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเพื่อให้องค์กรมีความสะอาด เป็นระบบ ระเบียบเรียบร้อย อันจะนำมาซึ่งความปลอดภัย ความมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดความเพิ่มผลิตภาพการทำงาน โดยพนักงานทุกคน ทุกระดับ มีส่วนร่วมใน การทำทุกคน ทุกที่ ทุกเวลา

ประโยชน์ที่ได้จากการใช้กิจกรรม 5ส ในสำนักงาน

1. มีสิ่งแวดล้อมในการทำงานดี เป็นการเพิ่มขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน

2. ลดอุบัติเหตุในการทำงาน

3. ลดความสิ้นเปลืองในการจัดซื้อวัสดุเกิน เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

4. ลดการสูญหายของวัสดุ เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

5. พื้นที่การทำงานเพิ่มขึ้นจากการขจัดวัสดุที่เกินความจำเป็นออกไป

6. เพิ่มความสะดวกและรวดเร็วในการทำงานมากขึ้น

7. สถานที่ทำงานสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย สร้างความประทับใจกับตนเองและผู้มาติดต่อ

8. พนักงานมีการทำงานร่วมกันเป็นทีมมากขึ้น

9. สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของต่อองค์กรของเรา

องค์ประกอบที่สำคัญของ 5ส คือ

 1) สะสาง คือ การแยกของที่จำเป็นออกจากของที่ไม่จำเป็นและขจัดของที่ไม่จำเป็นออกไป เช่น การคัดแยก กระดาษที่ใช้แล้ว กระดาษที่ยังไม่ได้ใช้ และกระดาษที่นำกลับมาใช้ได้อีก

2) สะดวก คือ การจัดวางหรือจัดเก็บสิ่งของ เอกสารต่างๆ ให้เป็นระเบียบ เพื่อความสะดวก และปลอดภัย ในการทำงาน

3) สะอาด คือ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในที่ทำงาน ให้เรียบร้อย สวยงาม ปราศจากสิ่งสกปรกด้วยการ ปัด กวาด เช็ค ถู

4) สร้างมาตรฐาน คือ การรักษามาตรฐานการปฏิบัติ 3 ส แรก ที่ดีไว้พร้อมทั้งยกระดับให้เป็นมาตรฐานการ ทำงานที่ดียิ่งขึ้น

5) สร้างวินัย คือ การปฏิบัติตามมาตรฐาน กฎระเบียบต่างๆ ที่ตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอ จนก่อให้เกิดเป็น พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติโดยอัตโนมัติ

ที่มา : ThaiMOOC SRU002 การจัดการสารสนเทศสำนักงาน

Views: 100

Comments

comments

You May Also Like