Categories: ThaiMOOC

การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

(Effective Change Agent)

เกริ่น
สวัสดีครับ วันนี้ ว่าด้วยเรื่องของ “ผู้นำ” หรือ Leader เมื่อเอ่ยถึงผู้นำ ท่านคิดถึงใครบ้าง? แน่นอนว่าผู้นำมีหลายแบบ เช่น ผู้นำครอบครัว ผู้นำกิจกรรม ผู้นำทางสังคม ผู้นำทางความคิด ผู้นำศาสนา หรือแม้กระทั่งผู้นำประเทศ เป็นต้น และคุณเคยคิดมั้ยว่า “ผู้นำ” กับ “ภาวะผู้นำ” เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร !

ทำความเข้าใจ
@ ผู้นำ หมายถึง บุคคลที่สามารถชักจูงหรือว่าชี้นำบุคคลอื่นให้ทำงานสำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหรือเป็นบุคคลที่ผู้มีอิทธิพลสูงสุดในกลุ่ม หรือเป็นบุคคลที่มาจากการแต่งตั้งหรือเลือกตั้งนั้นเอง ผู้นำเหล่านี้บางครั้งเราจะเรียกว่า ผู้นำอย่างเป็นทางการแต่ก็จะมีลักษณะผู้นำอีกประเภทหนึ่ง ที่เขาเรียกว่าผู้นำไม่เป็นทางการ
@ ภาวะผู้นำ หมายถึง การที่ผู้นำคนนั้นได้ใช้ศักยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่ในการสร้างวิสัยทัศน์ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้หลุดพ้นจากกรอบแนวคิดเดิม ๆ หรือมีความจูงใจให้ผู้อื่น สามารถสร้างวิสัยทัศน์ร่วมกันได้แล้วก็ตัดสินใจได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนหรืออาจจะเป็นผู้ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและก็สนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ

การเปลี่ยนแปลง (Change)
การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การปรับเปลี่ยนกระบวนการหรือการกระทำที่ต่างไปจากเดิมหรือในสภาพปัจจุบันที่เคยเป็นอยู่ ไปสู่สภาพอนาคตที่กำหนดหรือคาดการณ์ไว้ล่วงหน้า ทั้งนี้ ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานหรือการทำงานขององค์กรให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งอาจจะมีการวางแผนเป็นกระบวนการเพื่อช่วยในการกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ได้มากน้อยแค่ไหน ก็ขึ้นอยู่กับผู้นำและผู้ปฏิบัติตามว่ามีความเข้าใจ ยอมรับ และมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหนสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม เรื่อง การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ นั้น ควรทำอย่างไร และองค์กรต้องปรับตัวอย่างไรบ้าง เพื่อก้าวสู่ยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน ท่านสามารถศึกษรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก https://lms.thaimooc.org/courses/course-v1:OCSC+OCSC003+2019/course/

Views: 87

Comments

comments

You May Also Like