บ่อยครั้งที่ได้รับมอบหมายให้ต้อนรับแขกมหาวิทยาลัยและแนะนำการใช้ห้องสมุดแก่กลุ่มนานาชาติ ซึ่งจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ถึงแม้จะมีความรู้พื้นฐานทางด้าน English Communication ในระดับที่สื่อสารให้กลุ่มแขกและสมาชิกห้องสมุดนานาชาติเข้าใจได้ในระดับหนึ่ง ผู้เขียนก็ยังเลือกเรียนหลักสูตร English Communication ในระบบ Thaimooc เพิ่มเติมอีกหลักสูตร เพื่อสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการเขียน Script การนำเยี่ยมชมและแนะนำการใช้ห้องสมุดแบบถูกต้องตามหลักภาษา เป็นการ Reskill เพราะทักษะใดๆ ก็ตามหากไม่มีการนำมาใช้สม่ำเสมอก็จะหลงลืมไปบ้าง เช่นการใช้ไวยากรณ์ (Grammar) กริยา อดีต ปัจจุบัน และอนาคตในการเชื่อมโยงลำดับเรื่องราวว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหน กำลังทำอะไร และจะไปที่ไหนต่อ Direction ซึ่งผลจากการทบทวนเนื้อหาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนั้น ก็จะทำให้เรามีข้อมูลพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เป้าหมายการสื่อสารได้รับประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และส่งผลให้เข้าใช้บริการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์สมาชิกในการยืม คืนทรัพยากรสารสนเทศ Library policy เวลาเปิดทำการห้องสมุด Library hour และช่องทางการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารฯ เพื่อสอบถามการใช้ห้องสมุดได้สะดวกทั้งในและนอกวันเวลาทำการ อีกทั้งได้บรรลุวัตถุประสงค์ของภารกิจงานบริการห้องสมุดของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา แหล่งเรียนรู้ไร้พรมแดน

ตัวอย่าง Script แนะนำห้องสมุดแก่นักศึกษานานาชาติ
Hello and welcome to the Center for Library resources and Education media. This is the university library’s official name. This library tour will introduce you to our library facilities and operating hours.

First of all, the library’s collection of books, journals, and other resources is found on the 1st-3rd floor of this building. 1st floor houses current journal collections. On the 2nd floor, you will find our circulation counter. Class A-P book collections can be found on the 2nd floor, and class Q-Z book collections can be found on the 3rd floor. You can also find back issues of periodicals and journals on this floor. Finally, group study rooms and the minitheater are located on the 1st floor.

Undergraduate students can check out up to 10  books for 10 days. Graduate students can check out fifteen books for 1 month. Books can be renewed up to two times. There is a 5 baht a day per item late fee for overdue books up to a maximum of 50 baths. Non-circulation books cannot be checked out.

The library is open weekdays, 8:30 a.m. to 9:00 p.m., and on Saturday-Sunday from 10:00 a.m. to 6:00 p.m. The library is closed on public holidays. You can get updated information on the Library page “Walailak University Library”

Visits: 61

Comments

comments