การคิดสิ่งใหม่ๆ หมายถึงการผสมผสานสิ่งต่าง ๆ ที่ยังไม่เคยถูกผสมผสานมาก่อน ซึ่งการคิดสร้างสรรค์ เป็นการผสมผสานหรือเชื่อมโยงความคิดที่มีอยู่ จนเกิดการเปรียบเทียบที่ทำให้มองเห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ความคิดเหล่านั้น การคิดสร้างสรรค์เป็นการค้นหา คัดเลือก ปรับแต่ง ผสมผสานและสังเคราห์ไม่ว่าจะเป็น ข้อเท็จจริง ความคิด สติปัญญาและทักษะความสามารถที่มี สิ่งส าคัญคือการปรับความคิดและจิตใจของเราให้ พร้อมสำหรับการคิดใหม่ๆ Harvard Business Review (Kelly, 2013) ได้กล่าวถึงเทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้

1. ฝึกการคิดที่หลากหลาย เริ่มจากการกำหนดหัวข้อที่ต้องการแล้วฝึกการคิดใหม่ ๆ จากหัวข้อนั้น พยายามคิดหลาย ๆ ทางเลือก จากการสืบเสาะ ค้นหาและการสื่อสารให้ความคิดนั้นออกมาให้ผู้อื่นได้รับรู้แล้วก็ บันทึกความคิดเหล่านั้นเชื่อมโยงสิ่งที่คล้ายและสิ่งที่แตกต่าง การฝึกคิดเหล่านี้จะทำให้ความคิดขยายเป็นการฝึก การคิดเบื้องต้นหลังจากที่ได้ความคิดมากพอแล้ว ก็ให้คิดขยายต่อไปอีกว่าเราจะพัฒนาความคิดเหล่านี้ไปข้างหน้า ได้อย่างไร

 2. การจัดหมวดหมู่ของความคิด จากการฝึกการคิดที่หลากหลาย ขั้นต่อมาให้หาจุดสมดุลระหว่างความ รวดเร็วในการคิด ก็คือความคิดอย่างคล่องแคล่วและหาความแตกต่างและหลากหลายในการคิดก็คือความคิดที่ ยืดหยุ่น เปรียบเทียบผลการคิดเหล่านั้นแล้วก็รวบรวมความคิดที่ใหม่และก็นำไปใช้ได้จริง

3. สังเกตพฤติกรรมมนุษย์จากการค้นหาความรู้การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้คน สังเกตและฟัง โดยพยายามคิดและรู้สึกถึงความต้องการของผู้คนจากปฏิกิริยา ความชอบ ไม่ชอบของบุคคลแล้วสรุปผลออกมา และคัดเลือกว่าความคิดไหนเป็นความคิดที่ใหม่และน่าแปลกใจที่เราค้นพบ จากการสังเกตและค้นพบแล้วก็ถาม ตัวเองว่าสิ่งที่ผู้คนต้องการต่อไปคืออะไรจะทำให้เราพัฒนาความคิดได้ต่อไป นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ในองค์กร ที่สามารถฝึกกระบวนการคิดได้ คือ

1. พยายามสร้างความสอดคล้องกัน พยายามสร้างความสอดคล้องกัน โดยต้องแน่ใจว่าเป้าหมายของ กลุ่มเป็นไปในทางเดียวกัน

2. ทำกิจกรรมที่ริเริ่มขึ้นมาด้วยตนเอง เลือกทำโปรเจคที่ทำให้เราเกิดแรงจูงใจจากภายใน มาเป็น อันดับแรก เช่น ถ้าเราชอบออกแบบกราฟฟิกก็ให้พยายามหาว่าทำไมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าตัวหนึ่งจึงไม่ดึงดูดใจ ลูกค้า แบบไหนถึงจะดึงดูดใจ

3. เปิดรับโอกาสที่เข้ามา พยายามปรับทัศนคติให้มุ่งไปที่การลงมือทำ ทดลองความคิดใหม่ๆ ถ้าเกิด ข้อผิดพลาดในการสร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์จงอย่าเลิกให้ความสนใจกับมันเร็วเกินไป พยายามหาโอกาสในการ เรียนรู้ที่จากความผิดพลาด

 4. ใช้สิ่งกระตุ้นการคิดสร้างสรรค์ที่หลากหลาย ผสมผสานทักษะ สติปัญญาระหว่างฝ่ายต่าง ๆ หรือ 5 จากผู้เชี่ยวชาญหลายๆ แบบ จะท าให้เราได้ความคิดใหม่ออกมา พยายามพัฒนาโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปท างาน อื่นอย่างที่สามารถท าได้และท าความรู้จักกับคนที่จะช่วยจุดประกายการคิดและจินตนาการ

5. สร้างโอกาสจากการพูดคุยกับเพื่อนร่วมงาน เพื่อแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติกับเพื่อนร่วมงาน การ คิดสร้างสรรค์มักเกิดขึ้นระหว่างการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล

6. การฝึกตั้งคำถาม การฝึกตั้งคำถามว่า “ทำไม” “ถ้าเป็นอย่างนี้จะทำอย่างไร” หรือการตั้งคำถามเชิง เปรียบเทียบ เช่น “อะไรที่เราทำแล้วแต่คนอื่นทำดีกว่า” หรือการใช้คำถามอย่างต่อเนื่อง เช่น ทำอะไร ทำได้ไหม ทำอย่างไร และจะต้องเปลี่ยนแปลงอะไร

7. ทำสิ่งเดิมให้แตกต่าง ก้าวหน้า ดีกว่าเดิม ก็คือปรับแต่งความคิดให้ดีขึ้น จากการแปรรูปสิ่งเดิมให้เป็น สิ่งใหม่ 8. การจัดสภาพแวดล้อมให้ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ จัดสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้สมาชิกในทีม แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นร่วมกัน ก็จะเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาการคิดสร้างสรรค์ได้เร็วขึ้น

9. การฝึกการใช้สมอง ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรมและการพัฒนาตนเอง ได้มุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของการพัฒนาทักษะที่เกี่ยวข้องกับสมอง ทั้งซีกซ้ายและซีกขวาอย่างสมดุล โดยฝึก การถาม-ตอบ ฝึกการเป็นผู้น า ฝึกความเชื่อมั่นกล้าแสดงออก ฝึกการรับรู้อย่างว่องไว ฝึกความไวในการรับรู้ปัญหา และแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยตนเอง

Visits: 969

Comments

comments