ศบส.ต้อนรับนศ.ใหม่

The Center for Library Resources and Educational Media (CLM) participate in Freshmen Welcoming Ceremony 2022

        University life skills enhancement project organized to freshmen student at Walailak University to be able to adapt and ready to use university life, the activities have during on 3-11 June 2022 The Center for Library Resources and Educational Media (CLM) provide audio media equipment control services in Thai Buri Building and the classroom to support student activities until the end of the project and take a photos of the activities to keep in Archives of Walailak University.

        อนึ่ง โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในมหาวิทยาลัย เป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้สามารถปรับตัว และมีความพร้อมในการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยได้ดีขึ้น ซึ่งมหาวิทยาลัยมีกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ 3-11 มิถุนายน พ.ศ. 2565 โดยศูนย์บรรณสารฯ  มีภาระหน้าที่ในการให้บริการควบคุมอุปกรณ์สื่อโสตฯ ในส่วนงานประชาสัมพันธ์กลาง อาคารอาคารไทยบุรี และในห้องเรียน อาคารเรียนต่างๆ เพื่อรองรับการทำกิจกรรมของนักศึกษาตลอดทั้งโครงการ ตลอดจนถ่ายภาพบรรยากาศตลอดทั้งกิจกรรมเพื่อเก็บไว้ในฐานข้อมูลจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของศูนย์บรรณสารฯ อีกด้วย