"ในบรรดาทุกสิ่งที่คนเราสามารถทำได้ และทำมันมาแล้ว สิ่งที่มหัศจรรย์ มีคุณค่า และสำคัญที่สุด คือ หนังสือ"

ทอมัส คาร์ลีลย์ (Thomas Carlyle) นักอักษรศาสตร์

ชวนอ่านหนังสือ

อ่านได้ตลอดเวลา

อ่านที่ไหนก็ได้

อ่านจากอะไรก็ได้

อ่านที่ไหน อ่านตอนไหน อ่านอย่างไร ได้ทั้งนั้น

ชวนอ่าน

 •     ชวนอ่านหนังสือ  เราชวนคุณอ่านเนื้อหาสรุป แนวคิด หรือสิ่งที่เราได้จากการอ่านในมุมของตัวเอง แล้วนำเสนอ หากผู้อ่านสนใจ สามารถยืม ซื่้อ หรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้  เพราะการอ่านในตอนนี้สามารถอ่านได้ทุกที่ ทุกแพลตฟอร์ม ทุกสถานที่  เลือกได้ตามความสะดวก ความชอบของผู้อ่าน 

    เรามีความสุขที่จะได้นำเสนอในสิ่งที่เป็นประโยชน์ และช่วยส่งเสริมการอ่านของคุณให้ดีขึ้น เพราะการอ่านมีผลดีมากมาย

 • เพราะหนังสือก็เปรียบเสมือนปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตเรา จึงสำคัญกับทุกคน
 • เพราะถือเป็นอาหารสมองที่จะช่วยบำรุงความรู้ และประเทืองปัญญาให้เราได้เป็นอย่างดี 
 • ช่วยกระตุ้นการทำงานของสมอง
 • ลดความเครียดได้เป็นอย่างดี 
 • ให้ความรู้หลากหลายด้าน
 • ได้สำนวนภาษาจากหลากหลายวัย หลากหลายสไตล์
 • บริหารกระบวนการคิดวิเคราะห์
 • ฝึกสมาธิ
 • พัฒนาทักษะการเขียน 
 • ให้ความสงบ
 • ให้ความบันเทิงได้เป็นอย่างดี 
 • ที่มา : kapook 

แล้วหนังสืออะไรบ้างที่จะชวนคุณอ่าน 

 1. เลือกหนังสือออกใหม่
 2. เลือกเนื้อหาที่ตรงใจกับสถานการณ์ เหตุการณ์ หรือความคิดของคนทั่วไป
 3. เลือกเนื้อหาที่เกี่ยวเนื่องกันก็ได้ อาจจะนำเสนอเป็นชุด
 4. เลือกเนื้อหาที่มีการเสนอแนะเข้ามาให้ดำเนินการให้
 5. หนังสือได้รับรางวัล
 6. หนังสือ Best Seller
 7. หนังสือที่เขียนโดยนักเขียนที่เราชื่นชอบ
 8. เป็นหนังสือที่อ่านง่าย
 9. หนังสือที่อ่านแล้วโดน
 10. หนังสือที่หน้าปกสวย
 11. หนังสือที่ชื่อเรื่องน่าสนใจ ดึงดูดให้อยากอ่าน
 12.  หนังสือที่คนทำงานนี้อยากอ่านเอง
และยังมี เคล็ดลับการอ่าน ที่แทรกอยู่ในเนื้อหาที่บาง post ก้อเป็นการแนะนำเคล็ดลับการอ่านให้ด้วย
"The more that you read, the more things you will know. The more that you learn, the more places you'll go." Dr. Seuss, I Can Read With My Eyes Shut!" "ยิ่งเราอ่านมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งรู้เยอะมากขึ้นเท่านั้น ยิ่งเราเรียนรู้มากขึ้นเท่าไหร่ ก็ยิ่งมีสถานที่ที่เราจะไปมากขึ้นเท่านั้น" ดร.ซูสส์ นักสร้างสรรค์หนังสือเด็ก จากหนังสือ I Can Read With My Eyes Shut!"
ชวนอ่านหนังสือ
ดร.ซูสส์
U นักสร้างสรรค์หนังสือเด็ก จากหนังสือ I Can Read With My Eyes Shut!
"Books are the plane, and the train, and the road. They are the destination, and the journey. They are home." Anna Quindlen, How Reading Changed My Life" "หนังสือเป็นทั้งเครื่องบิน รถไฟ และถนน เป็นทั้งจุดหมายปลายทางและการผจญภัย หนังสือคือบ้าน"
ชวนอ่านหนังสือ
แอนนา ควินเดลน (Anna Quindlen)
นักเขียนชาวอเมริกัน จากหนังสือ How Reading Changed My Life

อ่านย้อนหลัง​

ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-161 นวัตกรรมและผู้ประกอบการ

นวัตกรรมและผู้ประกอบการ เกี่ยวข้องและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างไร จากคำว่า นวัตกรรม (Innovation) แปลว่าทำสิ่งใหม่ขึ้นมา ส่วนผู้ประกอบการ (entrepreneurship) ไม่ใช่เป็นเพียงเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหาร หรือนักประดิษฐ์

Read More »
ภาษาไทยพื้นฐาน
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน

รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การผันวรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของคำ การสร้างคำ และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสำคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้สำนวนไทย และคำราชาศัพท์

Read More »
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-111 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย

รวมหนังสืออ่านประกอบรายวิชา เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่า ต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นสำคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การนำข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น การพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอความรู้ทางวิชาการที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ

Read More »
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-142 การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและสภาวะโลกร้อน ศึกษากรอบแนวคิด หลักการกระบวนการและความสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของโลกให้มีความยั่งยืน และเพื่อให้สิ่งมีชีวิตดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมีคุณภาพ และศึกษาแนวคิดในการจัดกิจกรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว โดยให้คำนึงถึงการใช้พลังงาน การใช้น้ำ การจัดการของเสียและการคมนาคมขนส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการศึกษาสาเหตุและผลกระทบของสภาวะโลกร้อน และบทบาทขององค์การระหว่างประเทศและการเมืองระหว่างประเทศในการแก้ไขปัญหาโลกร้อน

Read More »
ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-124 ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสนทนา ใช้ประกอบเพื่อให้สามารถพัฒนาความสามารถด้านการอ่านและการเขียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย

Read More »
ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน

รายวิชา GEN64-123 ภาษาอังกฤษสำหรับการอ่านและการเขียน ยเน้นการฝึก
ทักษะการอ่านบทความและฝึกทักษะงานเขียนต่าง ๆ

Read More »
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-121 ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

Read More »
ภาษาอังกฤษ
ชวนน้องอ่าน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-021 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน

GEN61-142 ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ปรัชญา จริยศาสตร์ และวิธีคิดแบบวิพากษ์ หรือภาษาอังกฤษ ว่า Philosophy, Ethics, and Critical Thinking

Read More »
Standup Meeting
บทความ

Stand-up Meeting : อีกหนึ่งแนวทางการสร้างทีมที่ดีให้องค์กร

Stand-up Meeting เป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างทีมที่ดีให้องค์กร เพราะการประชุมของทุกวันเป็นการรับทราบ และได้แก้ปัญหาไปด้วยกันทุกวัน

Read More »
อ่างเก็บน้ำคลองกะทูน
นครศรีธรรมราช

อ่างเก็บน้ำคลอง กะทูน : สวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้

ชวนสำรวจ ท่องเที่ยว และย้อนอดีตสวิสต์เซอร์แลนด์แดนใต้ อ่างเก็บน้ำกะทูน ณ พิปูน นครศรีธรรมราช พร้อมเรียนรู้อดีตที่ยังจำฝังใจของผู้คน

Read More »
ายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช
30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

นายแพทย์บัญชา พงษ์พานิช : ผู้ร่วมสร้างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในช่วง 10 ปีแรก มีมุมมองและข้อคิดเห็นต่อมหาวิทยาลัยในรอบ30 ปีอย่างไร

Read More »
Book Review

ซึมเศร้า

“ซึมเศร้า” ในวันที่ใครก็เศร้าได้ สามารถเกิดขึ้นได้ในช่วงชีวิตของคนเรา แต่เป็นเพียงการเจ็บป่วยอย่างหนึ่งเกิดขึ้นได้โดยมีสาเหตุไม่มีสาเหตุใด ๆ และสามารถรักษาหายได้ เราขอแนะนำ ” 6 หนังสือและบทความเรื่องโรคซึมเศร้า” ที่เราต้องอ่าน เพื่อเข้าใจตัวเองและคนอื่น

Read More »
scopus
30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 25 ปีในฐานข้อมูล Scopus

ผลงานในฐานข้อมูล Scopus ช่วง 25 ปีที่ผ่านมา ของอาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอะไรบ้าง อาจารย์ ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุลรวบรวมและัวิเคราะห์ให้

Read More »
30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

แหล่ งชิมแหล่งช้อป ในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นการแนะนำร้านเครื่องดื่ม รวมถึงแหล่งซื้อของร้านค้าต่าง ๆ ภายในรั้วมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

Read More »
นวนิยายซีรีส์ผ้า
Book Review

9 นวนิยายซีรีส์ผ้า : ซึมซับวัฒนธรรมหลากผืนผ้าผ่านงานเขียนของพงศกร

ผืนผ้าโบราณที่มีอายุยืนยาวล้วนต่างเจ้าของ ต่างวัฒนธรรม มีความสวยงามและทรงคุณค่าทั้งลวดลายและสีสันทั้งนั้น และยังแฝงด้วยเรื่องราวความเป็นมาที่น่าสนใจ

Read More »
หนังสือพลังบวก
Book Review

6 หนังสือพลังบวก ฮีลใจให้คุณ

6 หนังสือพลังบวก ที่พร้อมจะฮีลใจให้กับทุกคน ให้เรามองเห็นและเข้าใจชีวิต รักและเห็นคุณค่าของตัวเอง มีความสุขได้กับเรื่องเล็ก ๆ น้อย ๆ รอบตัว

Read More »
เมนูขนมยอดฮิต
บทความ

10 เมนูขนมยอดฮิต ติดเทรนด์  2022

เมนูขนมยอดฮิต ทั้ง 10 เมนูนี้ผ่่านการรีวิวความอร่อยจากนักรีวิวอาหารว่าคือสุดยอดขนมที่อร่อยในปี 2565 เป็นเมนูที่่มีความแปลกในการครีเอท ไปชิมกัน

Read More »
ห้องประชุม
30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ห้องประชุมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ห้องประชุมเขาหลวงห้องโมคลาน อาคารบริหารห้องประชุมศรีธรรมราช อาคารสถาปัตยกรรมฯห้องประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรีห้องประชุม 4 อาคารนวัตกรรมฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีอายุครบ 30 ปี ในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2565 นี้

Read More »
บทความ

ห้องสมุดโรงเรียน : โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง

ห้องสมุดโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านเขาวัง เป็นห้องสมุดเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่เชิงเขาโรงเรียนบ้านเขาวัง ตั้งอยู่ที่ ตำบลหินตก อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

Read More »
วรรณกรรมเยาวชน
Book Review

วรรณกรรมเยาวชน : หนังสือดีที่ทุกคนอ่านได้

วรรณกรรมเยาวชน : หนังสือดีที่ทุกคนอ่านได้ นี้ ได้รวบรวมหนังสือวรรณกรรมเยาวชนที่นิยมของนักอ่านทั้งเด็กและผู้ใหญ่มาให้ทุกท่านได้อ่าน ทั้ง ต้นส้มแสนรัก ความสุขของกะทิ วินนี่ เดอะพูห์ เด็กชายในชุดนอนลายทาง และอีกหลาย ๆ เรื่อง

Read More »
ห่อของขวัญ
บทความ

ห่อของขวัญ : ทำด้วยรักให้ด้วยใจ

ห่อของขวัญ ที่ทำด้วยรักให้ด้วยใจ นั้น ถือเป็นสิ่งพิเศษที่มอบให้กันและกันในโอกาสต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเทศกาลปีใหม่ วันเกิด ขึ้นบ้านใหม่ แสดงความยินดีในการจบการศึกษา เป็น ต้น ของขวัญถือเป็นสิ่งแทนใจ แทนความรู้สึกจากผู้ให้สู่ผู้รับ ด้วยความรัก ความยินดี ความปรารถนาดีต่อผู้รับ

Read More »
ฤดูหนาว
บทความ

winter เธอเที่ยวไหน : ฤดูหนาว มาถึงแล้วนะ

ฤดูหนาวมาถึงแล้ว ได้เวลา Back to Travel กันแล้ว และสถานที่ที่หลายคนไปปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางสำหรับการเดินทางท่องเที่ยว ก็คงจะไม่พ้นภาคเหนือของประเทศไทย รวมถึงจังหวัดที่อยู่ในภาคอีสานตอนเหนืออย่างจังหวัดเลย และเพชรบูรณ์ด้วย

Read More »
Book Review

เทคนิคสรุปแบบญี่ปุ่น

เทคนิคสรุปแบบญี่ปุ่น เป็นการถ่ายทอดข้อมูลที่สำคัญ ด้วยหลักการเข้าใจง่าย ประหยัด และสะดวก จะทำให้เราถ่ายทอดให้เข้าใจได้ในเวลาไม่ถึง 3 นาที

Read More »
Book Review

หน้าหนาว อ่านอะไรดี : หนังสือน่าอ่านยามฤดูหนาว

หน้าหนาวนี้อ่านอะไรดี : หนังสือน่าอ่านยามฤดูหนาวมาเยือน รวบรวมหนังสือที่เหมาะสำหรับอ่านหน้าหนาวนี้ อ่านแล้วช่วยให้อบอุ่นหัวใจ

Read More »
“โลกใบนี้เปรียบเหมือนหนังสือเล่มหนึ่ง และคนที่ไม่เคยเดินทางเลย ก็เปรียบเหมือนคนอ่านหนังสือเพียงหน้าเดียว”

Cr.: https://xn--42cas8b4cubzeuah9u.com/kamkom-108/

Visits: 1668

Facebook Comments

facebook comments