ชวนอ่าน

เพราะความรู้เกิดขึ้นง่ายจากการอ่าน

APA Style

การอ้างอิงแบบ APA Style

             การเขียนรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม เป็นการรวบรวมสารสนเทศจากการสืบค้นข้อมมูลต่าง ๆ ทุกประเภททั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ หรือสื่อสังคมมีเดียวอย่างมีรูปแบบที่แน่นอน บรรณานุกรมหรือเอกสารอ้างอิงจึงเป็นส่วนสำคัญที่สำคัญของการเขียนงานต่าง ๆ ทั้งที่เป็นเอกสารทางวิชาการ หนังสือ ตำรา รายงานการวิจัย และรวมถึงวิทยานิพนธ์ 

            รูปแบบชองการเขียนบรรณานุกรม แล้วแต่สถาบันจะโดยส่วนใหญ่แล้วรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมจะนิยมเขียนในรูปแบบ APA หรือ (American Psychological Association) ซึ่งในปัจจุบันได้พัฒนามาในเวอร์ชัน 7 ที่มีการกำหนดมาตราฐานใหม่โดยมีการเพิ่มเติมการอ้างอิงสารสนเทศให้เข้ากับยึคสมัย คือ สื่อสังคมออนไลน์ สำหรับใครที่ต้องการศึกษาหรือค้นหาตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรม บทความนี้จะแนะนำและยกตัวอย่างการเขียนบรรณานุกรมในเวอร์ชัน 7 (APA 7th)และรว

APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA
APA

Visits: 431

Facebook Comments

facebook comments