กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อชุมชน
กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อชุมชน

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อชุมชน

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ "PEA หมู่บ้านช่อสะอาด" เพื่อชุมชน

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

ที่มาของกิจกรรม

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว ร่วมกับโครงการ “PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เพื่อชุมชน เป็นการพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย จังหวัดกระบี่ โดยร่วมมือกับโครงการหมู่บ้านช่อสะอาดของมูลนิธิต่อต้านการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการดำเนินงานด้านการต่อต้านและป้องปรามการทุจริต ของ กฟภ. ให้สามารถตอบสนองต่อประเด็นปัญหาและความจำเป็นทางสังคม โดยนำทรัพยากรและความเชี่ยวชาญของ กฟภ. มาใช้ให้เกิดคุณค่าสูงสุดในการช่วยเหลือสังคม โดยได้บูรณาการ ร่วมกับการดำเนินงานด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของแผนงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคโปร่งใสอย่างยั่งยืน  สำหรับแนวคิดของในการดำเนินงาน “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” คือ การแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นในสังคมไทย ตามระบบคุณธรรมของชุมชน คือต้องสร้างชุมชนที่เข้มแข็ง ปราศจากระบบอุปภัมภ์ที่เห็นแก่พวกพ้อง ให้ชุมชนมีความซื่อสัตย์สุจริต โดยเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ระดับเยาวชน และชุมชนในพื้นที่ รวมทั้งให้ตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในด้านต่าง ๆ เช่น สภาวะโลกร้อน โดยผ่านการจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิเช่น กิจกรรมนักประหยัดตัวน้อย กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว กิจกรรมเครือข่ายอาสาสมัคร กิจกรรมโครงการ 1 ตำบล 1 ช่างไฟฟ้า กิจกรรมชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA และกิจกรรมสานเสวนาความต้องการของโรงเรียนและหมู่บ้าน 

และในปีนี้ชมรมห้องสมุดสีเขียวเพิ่งมีความร่วมมือกับ PEA เป็นปีแรก โครงการดังกล่าว เป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมมือ (MOU) ร่วมกับมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ กฟภ. ภายใต้ “โครงการ PEA หมู่บ้านช่อสะอาด” เป็นระยะเวลา 3 ปี (ปี 2565-2567) โดยในปี 2566 จะดำเนินการใน 4 พื้นที่ และโรงเรียนใกล้เคียงจำนวน 16 แห่ง

เครือข่ายห้องสมุดสีเขียวรวม 18 ห้องสมุด เข้าร่วมกิจกรรมกับ PEA ในโรงเรียน 13 แห่ง (ยกเว้น จังหวัดเลย ) ดังนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 23 ธ.ค. 65)

  1. รร.วัดป่าแดด ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ – สำนักหอสมุด ม.แม่โจ้ สำนักหอสมุด ม.เชียงใหม่ และห้องสมุดบุญชู ตรีทอง มธ.ศูนย์ลำปาง
  2. รร.ม่วงใหม่ ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน – กองหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  3. รร.อนุบาลวัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี – สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.ราชภัฏนครสวรรค์
  4. รร.บ้านไฮตาก ต.ลาดค่าง อ.ภูเรือ จ.เลย
  5. รร.ราษฏร์สามัคคี ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม – ห้องสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร และสำนักวิทยบริการ มรภ.สกลนคร
  6. รร.บ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยา) ต.หัวดอน อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี – สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
  7. รร.บ้านลำเชิงไกร ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา – ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.เทคโนโลยีสุรนารี, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.นครราชสีมา
  8. รร.บ้านหนองสิงห์ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว – สำนักวิทยบริการฯ มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ
  9. รร.บ้านสมานมิตร ต.กระเฉด อ.เมือง จ.ระยอง – งานห้องสมุด กองบริการกลาง สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา
  10. 10.รร.วัดมเหยงค์ ต.ท่าระหัด อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี – สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรการเรียนรู้ สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มก.
  11. รร.วัดบ้านกล้วย (เฟื้อราษฏร์บำรุง) ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.ราชบุรี – หอสมุดและคลังความรู้ ม.มหิดล
  12. รร.เทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ – ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์
  13. รร.วัดทุ่งหวังใน ต.ทุ่งหวังใน อ.เมือง จ.สงขลา – สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร มอ. สงขลา
  14. โรงเรียน เทวสุนทร กทม. – สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเองก็เป็นสมาชิกของเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว จึงได้พิจารณาเข้าร่วมกับโครงการนี้ กับกิจกรรมห้องสมุด ในการพัฒนา ปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนในโครงการนี้ในพื้นที่ใกล้เคียง ได้สมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนี้  และได้รับมอบหมายให้พัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดของโรงเรียนให้เป็นระบบอัตโนมัติ  สำหรับการลงพื้นที่ในการจัดกิจกรรมจะดำเนินการประมาณเดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2566 และส่งมอบงานหลังดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นประมาณเดือนสิงหาคม 2566  โดยมีไทม์ไลน์การดำเนินงานดังนี้

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

การดำเนินกิจกรรม

กิจกรรมห้องสมุดสีเขียว

รู้จักโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย กันหน่อย

โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกระบี่น้อย เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดเทศบาลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ มีนักเรียนจำนวน 300 กว่าคน คุณครูจำนวน  6 คน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ชื่อ  นายเฉลิมชัย คงชุม 

สถานที่ตั้ง

บ้านกระบี่น้อย หมู่ 6 ตำบลกระบี่น้อย  อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

เวลาเปิดให้บริการ

เวลาการใช้บริการห้องสมุด
เช้า 07.00 – 07.40 น.
กลางวัน 11.30 – 12.20 น.
เย็น 15.30 – 16.30 น.
ของทุกวัน เว้นวันเสาร์-อาทิตย์
และวันหยุดนักขัตฤกษ์

ติดต่อ

โทรศัพท์ 075652779 ต่อ 16
โทรสาร 075652780
อีเมล์ amonrat022@gmail.com 

Hits: 43

แบ่งปันกัน

Facebook Comments

facebook comments