เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์,  เรื่องเล่า

เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หรือเพลงประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ถือเป็นศิลปวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่แสดงออกถึงความเป็นอารยะของสังคมทุกยุคทุกสมัย มีวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องและตลอดไป สถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันด้านไหน หรือวงการไหนที่เกิดขึ้นมาและดำรงอยู่ในสังคม ต่างก็จัดให้มีดนตรีและบทเพลงประจำสถาบันของตน  เพื่อให้บุคคลนั้นๆ ได้ภาคภูมิใจถึงความเป็นอารยะของสถาบันของตน  รวมทั้งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่มีเพลงประจำสถาบันที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้มีหลายเพลง ดังนี้

        ชื่อเพลงฟังเพลง
รวมใจ มวล
แสดม่วงในดวงใจ
แสดม่วงสามัคคี
รักวลัยลักษณ์
รำวงลูก มวล
ราตรีแสดม่วง
เพื่อโลกสวย
วลัยลักษณ์ของเรา
ศรัทธารักวลัยลักษณ์
สายใยวลัยลักษณ์
สู้ด้วยใจ
ลาแล้ววลัยลักษณ์
ดับเบิลยู-ยู
ประดู่เหงา
ประดู่คู่ใจ
เกียรติภูมิวลัยลักษณ์

ที่มา เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ที่มาของการมี เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นั้น มาจากการตระหนักว่าเพลงประจำมหาวิทยาลัย เป็นสื่อประสานใจ เป็นสายใยแห่งความสามัคคี และเป็นเกียรติเป็นศรีแก่หมู่คณะ เป็นเครื่องหมายแสดงเอกลักษณ์และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของมหาวิทยาลัย และที่มา เพลงมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาจากการประกวดเพลง ซึ่งมีการดำเนินการตั้งแต่ปี 2540 

โดยมหาวิทยาลัยได้ประกาศให้มีการประกวดเพลงประจำมหาวิทยาลัยขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

 1. ให้มีเพลงสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
 2. เป็นสื่อรวมจิตใจของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย
 3. เป็นสื่อในการเผยแพร่กิจการ ชื่อเสียงและเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย
 4. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนาสร้างสรรค์ศิลปดนตรีไทยสากลทางด้านการประพันธ์เพลง ซึ่งถือเป็นภารกิจด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ประเภทเพลงที่จัดประกวดมี 3 ประเภท คือ

     1. ประเภท ก เพลงประจำมหาวิทยาลัย

     2. ประเภท ข เพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ 

     3. ประเภท ค เพลงเชียร์การแข่งขันกีฬา

และได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดเพลง โดยลิขสิทธิ์เพลงที่ได้รับรางวัลทั้ง 3 ประเภท เป็นของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ซึ่งมีสิทธ์ิที่จะทำการเผยแพร่ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสมคณะกรรมการได้ตัดสินผลการประกวดรอบสุดท้ายเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2541 ปรากฏผลดังนี้  

ผลการประกวดเพลง

  ในการประกวดเพลง ได้จัดประกวดถึง 2 ครั้ง ครั้งแรกจัดประกวดในปี 2540 มีผู้ส่งเพลงเข้าประกวด 155 เพลง คณะกรรมการคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 8 เพลง และครั้งที่ 2  จัดขึ้นในปี 2541   มีผู้ส่งเข้าประกวด 136 เพลง ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล 7 เพลง รวมเพลงที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 15 เพลง

- ผลการประกวดครั้งแรก

 •       เพลงประเภท ก.  เพลงประจำมหาวิทยาลัย  ผลการประกวด  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 •       เพลงประเภท ข.  เพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ  ผลการประกวดมีดังนี้
 •         รางวัลชนะเลิศ   เพลง “รักวลัยลักษณ์”  ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร   

รักษ์วลัยลักษณ์

ฝากรัก รักวลัยลักษณ์คงมั่น ฝากฝัน รักวลัยลักษณ์ไม่เปลี่ยนแปร ฝากใจ วลัยลักษณ์รักแน่แท้ ติดตรึงทราบซึ้งดวงแด มีแต่ความรักเกลียวกลม ฝากรักรักวลัยลักษณ์ไม่รู้สิ้น ฝากดิน รักวลัยลักษณ์รินรื่นรมย์ ฝากใจ วลัยลักษณ์รักชื่นชม ฝากเดือนฝากดาวชั้นพรหม ห่มใจให้อุ่นนิรันดร์ * ร่มเย็น เห็นอยู่ประดู่ร่มใจชูช่อดอกใบเพลินใจทุกคืนทุกวัน สีแสด-ม่วง ฝังใจในห้วงผูกพัน จอภอพระเกียรติคู่กัน ดั่งมิ่งขวัญเพริศพราย ฝากรัก รักวลัยลักษณ์เลอค่า ฝากฟ้า รักวลัยลักษณ์ไม่กลับกลาย ฝากใจ วลัยลักษณ์รักไม่คลาย ฝากรอยประทับในใจ วลัยลักษณ์รักเหลือเกิน ( ซ้ำ *)
 •          รางวัลรองชนะเลิศ  เพลง “ศรัทธารักวลัยลักษณ์” ของคุณกฤตบุญ รณรื่น      
(ญ) - เรารักวลัยลักษณ์ ความรักสลักมั่น เพื่อนพี่น้องผูกพันไม่จางใจ ความรักแสดม่วงนั้น ลึกซึ้งและยิ่งใหญ่ เรารักกันด้วยใจไม่จืดจาง (ช) -แดนฝันประดู่สูง ดอกเหลืองหอมชวนชื่น รักเรายั่งยืนไม่ลาร้าง แดนรักแสดม่วงนั้น สุขสันต์แพรวพราวพร่าง ท่ามกลางมิตรไมตรีเพื่อนคู่กัน * (รวม ) มียิ้ม ยิ้ม ยิ้ม พิมพ์ใจให้ชื่นบาน มีรักสมัครสมานปรองดอง น้ำใจ มวล. สดใสและเรืองรอง เพราะเราทุกคนคือเพื่อนพี่น้องกัน เรา รัก รัก รัก วลัยลักษณ์สลักจิต เพื่อนพี่น้องแนบชิดชีวัน น้ำใจ มวล. มากล้ำและคงมั่น ซื่อตรง จริงใจกัน มั่นศรัทธา เรารักวลัยลักษณ์ ใจรักที่ชมชื่น ความรักเรายั่งยืน ชื่นชีวา ใจรักแสดม่วงนั้น มากล้ำและคุ้มค่า วลัยลักษณ์รวมศรัทธารักเรา (*) วลัยลักษณ์รวมศรัทธารักเรา วลัยลักษณ์รวมศรัทธารักเรา

 •       รางวัลชมเชย มี 2 เพลง   เพลงแรก “วลัยลักษณ์ของเรา” ของคุณเสถียร ปานคง  เพลงที่สอง “ประดู่เหงา” ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
* (รวม) วันใกล้ชิดเพื่อผูกมิตรไมตรี น้องและพี่แสกเข้ามาร่วมกัน บันเทิงรื่นเริงชีวัน วลัยลักษณ์นั้นคือมิ่งขวัญของเรา (ญ): แดนดินถิ่นทองปักษ์ใต้ สถาบันใหญ่มีคระโครมมิเบา เป็นความบรรเจิดเพลิดเพลา ภายใต้ร่มเงาต้นประดู่คู่ใจ (ช): เราทุกคนที่ศึกษา หลักวิชาก้าวหน้าเพียงใด วันเดือนปีที่ผ่านเลยไป นานแค่ไหนยังจำได้ทุกครา ( * ) (ญ): เดินไปเที่ยวในอุทยานเหมือนดั่งเป็นบ้านดั่งสวรรค์สร้างมา ทะเลชายหาดมีน้ำ มองเห็นสุดตา พาให้สุขฤดี (ช): มีน้ำตกมีภูเขา พาให้เราชุ่มชื่นชีวี เมืองนครมีสิ่งดีดีพวกเรานี้มีความสุขทั่วกัน ( * ) (ญ): จ.ภ. ตราที่เชิดชูงดงามเคียงคู่กับนามสถาบัน ดวงใจเราใฝ่เราฝัน ความรู้ได้นั้นนำไปสร้างสังคม (ช): เรานี้จะทำความดีสามัคคีพี่น้องเกลียวกลม ยามมีงานวันชื่นอารมณ์ ชนชื่นชมในวลัยลักษณ์เรา ( * ) (ญ): จ.ภ. ตราที่เชิดชูและงดงามเคียงคู่กับนามสถาบัน (ช): ดวงใจเราใฝ่เราฝัน ความรู้ได้นั้นนำไปสร้างสังคม (รวม) : เรานี้จะทำความดีสามัคคีพี่น้องเกรียวกลม ยามมีงานวันชื่นอารมณ์ ชนชื่นชมในวลัยลักษณ์เรา ( * )

ประดู่ดูเหงามองแล้วเราเศร้าใจ เคยได้อาศัยพักเงาร่มไม้ใบบัง เหมือนนกจากคอน อาวรณ์คิดถึงรวงรัง หยาดน้ำตาหลั่งยากเกินจะยั้งใจคน ประดู่ดูเหงาชวนให้เราหวั่นไหว จำพรากจากไกล เหลือจะหักใจไม่หมองกรอง งามล้ำน้ำใจโยงใยด้วยรักรื่นรมย์ ทั่วในสังคมนิยมชมชื่นตื้นตัน วลัยลักษณ์รักล้ำย้ำเตือนใจมั่น วลัยลักษณ์รักนั้นนับวันเพิ่มพูน แสนผูกพันจากกันชะง้ออาดูล เคยได้เกื้อกูลพระคุณไม่ลืมบูชา * ประดู่ดูเหงายามนี้เราโศกศัลย์ ครวญคร่ำรำพัน ขอลาจากกันด้วย สัญญา ถึงแม้ตัวไกลในใจยังรักศรัทธา จะกลับหวนมาสัญญาจะไม่ลืมเลือน

 • เพลงประเภท ค. เพลงเชียร์การแข่งขันกีฬา
 •   รางวัลชนะเลิศ  เพลง “รวมใจ มวล.” ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
 •   รางวัลรองชนะเลิศ  เพลง “ดับเบิลยู-ยู” ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
* รวมแรงเพื่อแข่งขัน ร่วมกันเพื่อชิงชัยเตรียมพร้อมทั้งกายใจ บุกฟันไปไม่รอรา ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียวและความกล้า มุ่งไป นำชัยมา ให้ลือชา มวล. ** มวล.ไม่ถอย มวล.สู้เขา มวล.ของเราไม่เป็นสองรองใคร ร่วมใจให้แรงเชียร์ รวมกันให้แรงใจ แพ้ชนะไม่เป็นไร มีน้ำใจนักกีฬา รวมแรงฝ่าฟันไป ธงชัยรอข้างหน้า มุ่งไปนำชัยมาให้ลือชา มวล. (* , ** , **)
(*)WU สู้ไม่ถอยหนีด้วยใจไมตรีศักดิ์ศรีนักกีฬา WU สู้จนยิบตา เพื่อนำชัยมาให้ลือชาเกรียงไกร ฝีมือไม่เป็นรอง เรืองนองด้วยน้ำใจ เชี่ยวชาญ ชิงชัย ยิ่งใหญ่สามัคคี WU สู้ไม่รอรี ทั้งกายใจมี เพื่อศักดิ์ศรี WU (*)

 •   เพลงประเภท ค. เพลงเชียร์การแข่งขันกีฬา
 •   รางวัลชมเชย  มี  2 เพลง       – เพลงแรก “สู้ด้วยใจ” ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร
 •                                               – เพลงที่สอง “แสดม่วงสามัคคี” ของคุณประสิทธิ์ ชำนาญไพร
*สู้ด้วยใจ ไม่ช้าที อย่ารอรี รุกเข้าไป มุ่งนำชัย ให้วลัยลักษณ์ของเรา บุกเร็วไว ไปด้วยกัน สู้ประชัน ด้วยน้ำใจเพื่อนำชัยให้วลัยลักษณ์ของเรา กีฬาสามัคคีด้วยศักดิ์ศรีนักกีฬา แข่งขันและฟันฝ่า มุ่งมั่นมา มาชิงชัย ร่วมแรง ร่วมพลัง ไม่หยุดยั้งรั้งรอใครสู้จนขาดใจเพื่อวลัยลักษณ์ของเรา (*)

* ธงแสดม่วงโบกไสว เกรียงเกรียงไกรคือนักกีฬา มวล. ลงสนามทุกสนามไม่เคยท้อ มวล.สู้ไม่ปล่อย ถอยไม่เป็น สู้...สู้... สู้.สู้.สู้... ชาววลัยลกัษณ์สามัคคี (สามัคคี) เพื่อศักดิ์ศรี สู้้สู้ สู้ยิบตา (สู้ยิบตา) ชาววลัยลักษณ์รักการกีฬา (รักการกีฬา) รวมพลังมาเชียร์ กีฬาสุดใจ ** การแข่งขันกีฬาเพื่อกระชับมิตร มี Spirit รู้แพ้ชนะ รู้อภัย วลัยลักษณ์สร้างนักกีฬาไทย ฝากชื่อไว้วลัยลักษณ์ยอดนักกีฬา (*) (**)

- ผลการประกวดครั้งที่สอง

 •  เพลงประเภท ก.   เพลงประจำมหาวิทยาลัย         ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • เพลงประเภท ข.    เพลงที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในโอกาสต่าง ๆ การประกวดครั้งนี้แบ่งตามจังหวะเพลง
 •      จังหวะวอลซ์     –  รางวัลชนะเลิศ  เพลง “ลาแล้ววลัยลักษณ์” ของคุณวิเนตร วัฑฒนะพงศ์
ลาแล้ว ขอลาวลัยลักษณ์แดนรวมใจเขตครามงดงามอำไพอบอุ่นใจในอุทยาน ลาแล้ว ลาก่อน ถิ่นนี้เคยสุขสราญ สายสัมพันธ์ รักมั่นยืนนาน ไม่เคยลืมเลือน ภายใต้เงาร่มประดู่ ชูช่อดอกเหลืองอร่าม ดั่งร่มใจ เฝ้าติดตาม คอยย้ำเตือน ให้เติบโตอย่างงดงาม ไม่เรืองนามไม่รู้เลือน เอื้ออาทรณ์ ยิ่งเสมือน อ้อมกอดมารดา *ลาแล้ว ขอลา วลัยลักษณ์แดนรวมใจ วันนี้ ต้องก้าวเดินไป เพื่อรับใช้ผองมวลประชา **ลาแล้ว ลาก่อน พรุ่งนี้จะกลับคืนมา สู่อ้อมแขน ของแดนศึกษาเพื่อแทนคุณ (*,**) ลาแล้ว ลาก่อน พรุ่งนี้จะกลับคืนมา....... สู่อ้อมแขนของการศึกษา..........เพื่อแทนคุณ

           – รางวัลรองชนะเลิศ       ไม่มีผู้ได้รับรางวัล 

 • จังหวะรำวง     

    – รางวัลชนะเลิศ   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

    – รางวัลรองชนะเลิศ    เพลง “รำวงลูก มวล.” ของคุณอรุณประไพร ไชยน้ำอ้อม

 จังหวะรองเง็ง   

    – รางวัลชนะเลิศ  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

(ช): โค้งพี่ออกมาโค้ง รำวงกับพี่ซักเพลง (ญ): ลูก มวล. กันเอง (ช): ลูก มวล. กันเอง (รวม): ครื้นเครงเชื่อมความสัมพันธ์ (ช): สวยสดหมดจดหน้าตา กิริยาชดช้อยเชียวนั่น แอบเก็บเอาไปนอนฝัน แอบเก็บเอาไปนอนฝัน ได้ใกล้กันสุขใจจริง ๆ (ญ): คารมคมลิ้นของชาย อันตรายเหลือร้ายรายยิ่ง แยกไม่ออกเรื่องไหนเรื่องจริง แยกไม่ออกเรื่องไหนเรื่องจริง พี่ทิ้งมาแล้วกี่ราย (ช): โค้งพี่ออกมาโค้ง รำวงกับพี่ได้ไหม (ญ): ลูก มวล. ใช่ใคร (ช): ลูก มวล. ใช่ใคร (รวม) หัวใจเราสีเดียวกัน (ช): แสดม่วงสีเเห่งดวงใจ เเสดได้ใครก็คือน้องนั่น ม่วงพี่คงเศร้าทุกวัน ม่วงพี่คงเศร้าทุกวัน ถ้าเเสดน้องนั้นไม่แลไม่เหลียว (ญ): ลูก มวล.วลัยลักษณ์รักใครหมายมาข้องเกี่ยว ต้องเเน่ว่าเป็นรักเดียว ต้องแน่ว่าเป็นรักเดียว หลายเกรียวไม่เอ๊าไม่เอา (ช): โค้งพี่ออกมาโค้ง ร าวงกันเถอะแก้เหงา (ญ): ลูก มวล.พวกเรา (ช): ลูก มวล. พวกเรา (รวม) นานเนารักไม่เสื่อมคลาย (ช): จุลมงกุฎสุดสง่าราศีเป็นสักขีให้ตัวพี่ชาย รักน้องตราบจนวันตาย รักน้องตราบจนวันตาย ไม่เสื่อมคลายให้เสื่อมศักดิ์ศรี (ญ): แม้พี่จริงใจกับน้อง ขอมองกันสักหลายปี เรียนให้จบก่อนเถอะคุณพี่ เรียนให้จบก่อนเถอะคุณพี่ น้องไม่หนีไปไหนหรอกหนา (ช): โค้งพี่ออกมาโค้ง รำวงกับพี่ซักครา (ญ): ลูก มวล. สง่า (ช): ลูก มวล.สง่า (รวม) มาสิมารำวงร่วมกัน มาสิมารำวงร่วมกัน
 • จังหวะรองเง็ง   
 •   – รางวัลชนะเลิศ  ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • –  รางวัลรองชนะเลิศ    เพลง “วลัยลักษณ์ท่าศาลา” ของคุณวิสาร สุทธิสว่าง
 •  จังหวะชะชะช่า   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
 • จังหวะแทงโก   

     – รางวัลชนะเลิศ   เพลง “สายใยวลัยลักษณ์” ของคุณวิเนตร วัฑฒนะพงศ์

ไม่มีเนื้อเพลง
ณ ที่นี่คือถิ่นรวมใจทุกใจ วลัยลักษณ์ลือเลื่องเกริกไกรสมญา ปณิธานเป็นเลิศในทางวิชา เราก้าวมาด้วยใจชื่นบาน น้ำประดู่ชูช่อไสวพลิ้วพราย แลวิไลราวในถิ่นแดนวิมาร เรืองสีทองอร่าม งามแสนงามตระการ ดอกช่อชูบานชวนชื่นใจ *แสดม่วงน้องพี่ สามัคคีร่วมใจ ผูกพันธ์กันมั่นไว้ ร้อยฤทัยเป็นสัญญา ณ ที่นี่คือถิ่นรวมใจทุกดวง ด้วยพระคุณทั้งปวงไม่อาจคณา คืนและวันผันผ่าน นานไร้กาลเวลา จะเทิดบูชาตลอดไป (*)

         – รางวัลรองชนะเลิศ  เพลง “ราตรีแสดม่วง”    ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

 •   จังหวะบีกิน       

   – รางวัลชนะเลิศ  เพลง “ดาววลัยลักษณ์” ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

* ฟากฟ้าราตรี ฉาบด้วยสีแสดและม่วงราวห้วงฝัน ราตรีนี้ตรึงใจ วลัยลักษณ์รวมกัน รักคงมั่นสดใส สุขนั้นยังจำสิ่งที่ทำสิ่งดีงามประทับใจ วลัยลักษณ์รักกัน ผูกพันรักโยงใย อบอุ่นใจมิลืมเลือน ** เมื่อตาสบตา ดังดาราคล้อยลอยเลื่อน วาววับจับใจหาใดเสมือน ราตรีเยือนยวนยั่วสวรรค์ *** เพริดพริ้งพริมพราย กรีดกรุยกราย อวดลวดลายเฉิดฉายพลัน วลัยลักษณ์รื่นรมย์ เพลินชมสมใจกัน เสพสุขสันต์ นิรันดร (* , **, ***)

ไม่มีเนื้อเพลง

                  รางวัลรองชนะเลิศ   เพลง “แสดม่วงในดวงใจ” ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

 •   จังหวะตะลุง     ไม่มีผู้ได้รับรางวัล
วลัยลักษณ์แหล่งศึกษา สถาบันในดวงใจ ปองรักมั่นนิรันดร์ไป ได้เคยอาศัยซึ้งใจชื่นบาน วลัยลักษณ์แดนรื่นรมย์ ใครได้ชมสุขสำราญ แหล่งศึกษาวิชาการ ปวงชนกล่าวขานทุกวันเวลา * สีแสดม่วงสดใส อยู่ในดวงใจ เลิศเลอล้ำค่า รำลึกพระคุณบูชาได้มาศึกษา ซาบซึ้งศาสตร์ศิลป์ ** วลัยลักษณ์จักยืนนาน ดังสายธารไม่รู้สิ้น ร่มประดู่คู่แดนดิน ฝากใจถวิลมิวายเว้นวัน ( * , ** )

 • จังหวะรุมบ้า     ไม่ได้มีการจัดประกวด แต่ได้รับอภินันทนาการ จำนวน 2 เพลง

     – เพลงแรก  เพลง “ประดู่คู่ใจ”  ของคุณสมพร บุญรอด

     – เพลงที่สอง เพลง “เดือนหงายที่วลัยลักษณ์” ของคุณชัยรัตน์ วงศ์เกียรติ์ขจร

          เพลงประเภท ค. เพลงมาร์ชการแข่งขันกีฬา   ไม่มีผู้ได้รับรางวัล

*ประดู่งามเหลืองอร่ามหอมกรุ่น แผ่ร่มเงากิ่งใบ และไออุ่น หอมละมุนชื่นชีวัน ประดู่เอ๋ยยามได้เชยชิดมั่น ดั่งเหมือนมีเวทมนตร์ ดั่งรักกัน เธอรำพันฝันใฝ่ ประดู่บานสะพรั่ง เหลืองเรืองรองผ่องอำไพ ประดู่คู่ใจ วลัยลักษณ์เรา ประดู่จ๋าถึงเวลาจากเจ้า จะไม่ลืมกิ่งใบให้ร่มเงา เราต้องมาพบกัน (ซ้ำ*)

ไม่มีเนื้อเพลง

เพลงอื่น ๆ

         นอกจากนีัยังมีเพลงที่เกิดขึ้นหลังจากการประกวด 2 ครั้งในปี 2540 และ 2541 ได้แก่ 

เพลง “เพื่อโลกสวย”  เป็นเพลง     

หลับตานอนฝันไปเมื่อตัวฉันได้ล่องลอย สู่แดนดินที่งดงามจินตนาการพาให้ฝัน แสงที่ทอจากฟ้าสาดส่องมาสรรค์สร้างทุกสิ่ง ให้ชีวิตบนแผ่นดิน เติบโตและ สวยงาม หมอกบางบางเมื่อจางไปได้เกิดความงามที่ยิ่งใหญ่ ภาพเลือนรางที่ตรึงใจ เห็นบ้านน้อยที่สุดสวย นกน้อยคอยขับขานเบิกบานพาใจให้ชื่นฉ่ำ มองลงในสายน้ำที่แต้มแต่งเติมด้วยฝูงปลา * แต่พอลืมตาพบความเป็นจริง ทุกสิ่งกลับเลือนหายไป สิ่งที่เห็นวันนี้ไม่เหมือนในฝัน กลับเจอแต่ความโหดร้าย บ้านน้อยหลังนั้น ได้กลายเป็นตึกสูงชัน หมู่เมฆในฝัน กลับกลายเป็นควันบดบังแสงจากปลายฟ้า เจ้านกตัวน้อย ที่คอยขับกล่อมให้ได้ยิน หลีกนี้โผบิน ได้ยินแค่เพียง เสียงเครื่องยนต์แผดร้อง ( * ) บ้านน้อยหลังนั้น ได้กลายเป็นตึกสูงชัน หมู่เมฆในฝัน กลับกลายเป็นควันบดบังแสงจากปลายฟ้า ฝูงเจ้าปลาน้อย ที่คอยเติมแต่งสีสันให้สายธารา บัดนี้ฝูงปลา ที่มาหมดสูญปฏิกูลลอยเต็มสายธาร เมื่อได้รู้ความจริง สิ่งที่มันเปลี่ยนไป อยากให้รวมหัวใจ ช่วยกันสักหน่อย หากเรามัวแต่คอย ก็จงหยุดฝัน ร่วมร้อยประสาน รวมใจเป็นหนึ่งพลัง โลกสวยในฝัน สักวันคงจะได้พบเจอ เพื่อฟ้าสีคราม น้ำบริสุทธิ์ดจุ ฝันของฉันและเธอ สัญญาเสมอ ว่าเราจะอยู่ร่วมกันเพื่อ โลกสวย เพื่อโลกของเรา

         เพลง “เกียรติภูมิวลัยลักษณ์”  เป็นเพลงที่แต่งขึ้นภายใต้แนวคิดและแรงบันดาลใจจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
Concept : ศ.ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์
Producer : รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์
Lyric, melody, arrangement : จุมพล (โกไข่) ทองตัน

อนึ่ง เพลง “เกียรติภูมิวลัยลักษณ์” เป็นเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวมเรื่องราวความสำเร็จของมหาวิทยาลัยถ่ายทอดเป็นบทเพลง เพื่อใช้ในงานปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563

 

เกียรติภูมิวลัยลักษณ์ ประจักษ์จิต สร้างศึกษิตแผ่ปัญญา มหาศาล เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล ด้วยผลงาน เป็นองค์การธรรมรัฐ ที่ยิ่งใหญ่ เรารักดินแดนแห่งนี้ ถิ่นที่มีตรา จภ. อยู่ในหัวใจ ได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัย สร้างนวัตกรรมใหม่เพื่อสังคม งานวัฒนธรรมหลากหลาย ทำนุศิลปะไว้ให้เรารื่นรมย์ มวล. สรรสร้างให้ชนชื่นชม แสดม่วงเกลียวกลม รักสุขล้น แน่นแฟ้น กตัญญูรู้วินัย ใจศึกษิต ด้วยบัณฑิต เก่งและดี มีเหลือแสน ใจอาสา พัฒนาผู้นำเป็นแกน ประดู่ชูช่อแน่น บนดินแดน แห่งความรุ่งโรจน์ ** ซ้ำ ใจอาสา พัฒนาผู้นำเป็นแกน วลัยลักษณ์จึงเป็นปึกแผ่น บนดินแดน แห่งความรุ่งโรจน์

บทเพลงและดนตรีประจำสถาบัน  ไม่ว่าเวลาจะผันผ่านไปนานเท่าใด  สิ่งเหล่านี้ก็จะยังคงอยู่ไปยาวนานเช่นกัน และจะมีการรังสรรค์เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ตามยุค ตามสมัย เพื่อให้บุคคลที่เป็นผู้เกี่ยวข้องกับสถาบันเหล่านั้นได้ภาคภูมิใจ รวมถึงบุคคลอื่น ๆ ด้วย 

Visits: 588

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.