หอพระสูง (พระวิหารสูง) : โบราณสถานสำคัญบนถนนราชดำเนิน

หอพระสูง หรือพระวิหารสูง เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งในเมืองนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองโบราณนครศรีธรรมราชด้านทิศเหนือ บริเวณสนามหน้าเมือง ใกล้ศาลหลักเมือง ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช หอพระสูง เรียกชื่อตามลักษณะของการก่อสร้างของพระวิหาร ซึ่งสร้างบนเนินดิน ซึ่งขุดจากคลองควน สูงกว่าพื้นปกติถึง 2.10 เมตร ด้านหน้าทางเข้าเป็นบันไดทางขึ้น เลียนแบบตามคติจีนลัทธิเต๋า เป็นพุทธสถานผสมผสานกับเทวสถานหอกราบไหว้ฟ้าดิน ของจักรพรรดิหรือฮ่องเต้หรือกษัตริย์

Read more

มัสยิด : ศาสนสถานอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช

มัสยิด ภาษาอาหรับ หมายถึง สถานที่ละหมาด ประกอบศาสนกิจและพิธีกรรมของมุสลิม เป็นศูนย์รวมของมุสลิมในชุมชน
สุเหร่า ภาษามลายู เป็นสถานที่ละหมาดประกอบศาสนกิจ และพิธีกรรมทางศาสนาเช่นกัน ภาคใต้ใช้ภาษามลายู ก็จะได้ยินและคุ้นเคยกับคำว่าสุเหร่า ทั้งมัสยิดและสุเหร่าเป็นสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจของชาวมุสลิมทั่วโลก มีบทบาทต่อโลกมุสลิมเหมือนกันทุกประการ

Read more

วัดประดู่พัฒนาราม

“เข้าวัดแจ้ง ดูเก๋งปูนปั้นซุ้มประตู เข้าวัดประดู่ ดูลายไม้แกะจากเมืองจีน” วัดประดู่พัฒนาราม เดิมเรียกว่า “วัดประดู่” หรือ วัดโด เป็นวัดที่สำคัญวัดหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีประวัติความเป็นมาอันยาวนาน ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับกษัตริย์ไทย และเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชในอดีต

Read more

วัดแจ้งวรวิหาร

วัดแจ้งวรวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นวัดโบราณสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์

Read more

บ้านในถุ้ง : ชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ประมงชายฝั่งของอำเภอท่าศาลา

บ้านในถุ้ง : ชุมชนต้นแบบการเรียนรู้ประมงชายฝั่งของอำเภอท่าศาลา

Read more

ดอกประดู่  ดอกไม้แห่งความศักดิ์สิทธิ์และการเป็นหนึ่งเดียวกัน

ดอกประดู่  ดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  และเป็นคำที่นำมาใช้เรียกรุ่นของนักศึกษาที่เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ว่า “ช่อประดู่”  เปรียบเหมือนดอกประดู่ที่แบ่งบาน เติบโตในดินแดนประดู่แห่งนี้

Read more

ทวดกลาย : จากสายเลือดนักรบบรรพชนผู้กล้าหาญ สู่เทวดาอารักษ์คลองกลาย

ทวดกลาย : จากสายเลือดนักรบบรรพชนผู้กล้าหาญ สู่เทวดาอารักษ์คลองกลาย ประวัติทวดกลาย ทวดกลาย  นักรบบรรพชนและจอมขมังเวท ผู้ปกปักรักษาสะพานข้ามคลองกลาย อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช แทนความรู้สึกเคารพและแรงศรัทธา ที่มีต่อ ”ทวดกลาย” หรือ โต๊ะกลาย รูปปั้นชาย นั่งขัดสมาส มือทั้งสองข้างวางไว้บนเข่า ห่มสไบเฉียงและโพกหัวด้วยผ้าสีขาว ตั้งวางอยู่ในศาลาเชิงสะพานฝั่งตำบลสระแก้ว

Read more

คลองกลาย : คลองต้นน้ำจากผืนป่ากรุงชิง

คลองกลาย : คลองต้นน้ำจากผืนป่ากรุงชิง “คลองกลาย” สายน้ำมีต้นกำเนิดมาจากต้นน้ำบนผืนป่ากรุงชิง ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาหลวงและอุทยานแห่งชาติเขานัน จังหวัดนครศรีธรรมราช ผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์มากอีกผืนหนึ่งของประเทศไทย สายน้ำจะมีขนาดไม่ใหญ่มากนัก  ส่งผลให้มีสภาพอากาศเย็นตลอดปี คลองกลายถือเป็นอีกหนึ่งดัชนีที่บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี กรุงชิง  เป็นที่ราบสูงแห่งหนึ่งของเทีอกเขาหลวง มีเขายอดเหลือง เขากลบ เขาวังไฟ เขานัน รายล้อม จึงเรียกที่ราบนี้ว่า “อ่าวกรุงชิง” ซึ่งหมายถึงที่ราบสูงในวงล้อมของภูเขา

Read more

ผ้ายกเมืองนคร : มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรมอันลำ้ค่าของ “ชาวนคร”

ผ้ายกเมืองนคร ถือเป็นศิลปหัตถกรรมอันล้ำค่าของชาวนครศรีธรรมราช นอกจากจะเป็นสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันของคนในท้องถิ่นแล้ว ยังแสดงถึงวิถีชีวิตในมุมอื่นๆ ของแต่ละท้องถิ่นได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ได้แก่ ภูมิปัญญา ความคิดสร้างสรรค์ ค่านิยม ความเชื่อ ประเพณี สังคม ศิลปะ รวมทั้งอาชีพ ศิลปหัตถกรรมแขนงนี้จึงควรค่าแก่การศึกษา อนุรักษ์ และพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง

Read more

การทำนาดำ : วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมของเกษตรกรนครศรีธรรมราช

การทำนาดำ : วิถีการทำนาแบบดั้งเดิมของเกษตรกรนครศรีธรรมราช วิถีการทำนา การทำนาดำ เป็นการปลูกข้าว เป็นหนึ่งสองวิธีของการทำงานในจังหวัดนครศรีธรรมราช

Read more