clm5s : กิจกรรม 5 ส. กับศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Blog

0

ม.วลัยลักษณ์ คว้ารางวัล 5ส ระดับประเทศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาริท เจาะจิตต์ คณบดีสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ในฐานประธานคณะกรรมการ 5ส ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ตนพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และดร.นีรนาท แก้วประเสริฐ ระฆังทอง ผู้อำนวยการศูนย์บริการการศึกษา เดินทางเข้ารับรางวัล 5ส Thailand 5s award ระดับพื้นที่ ในงาน Thailand 5s award 2019 จาก ดร.วิฑูรย์...

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ รับการประเมิน 5ส ระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้ารับการตรวจประเมิน 5 ส ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน จากสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (สสท.)ได้แก่ คุณนครินทร์ หอมดี, คุณยศณรงค์ เอื้อเฟื้อ และคุณจิตราพร รัตนชาติวิเชียร ในการตรวจประเมินเพื่อรับ Certificate 5S Model Award ในงาน. Thailand 5S Award 2019 ครั้งที่ 18 ในปี...

0

กิจกรรม Kick Off Walailak Go Green

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดงาน Kick Off Walailak Go Green ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบในการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ซึ่งเห็นได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือการใช้นโยบาย PaperLess ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้บุคลากรศูนย์บรรณสาร ฯ นำโดยผู้อำนวยการ ผศ.ดร. ศิวนาท นันทพิชัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานหน่วยงานให้ก้าวไปองค์กร Green และนอกเหนือจากนั้นศูนย์บรรณสาร ฯ ยังได้รับรางวัล...

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ รับการประเมิน Green Office

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมรับการประเมิน Green Office โดย คณะกรรมการตรวจประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว จากสำนักงานสิ่งแวดล้อม ภาคที่ 14 (สุราษฎร์ธานี) และจากส่วนกลาง รวม 5 คน ได้ร่วมกันประเมินการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 6 หมวด ได้แก่ หมวดที่ 1 การกำหนดนโยบาย การวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง หมวดที่ 2 การสื่อสารและการสร้างจิตสำนึก หมวดที่ 3 การใช้ทรัพยากรและพลังงาน หมวดที่ 4...

0

กิจกรรม WU Big Cleaning Day

 ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม WU Big Cleaning Day 5 ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น.-10.00 น. ณ โถงใต้อาคารไทยบุรี โดยกิจกรรมมีการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 5 ส การประกวดขนวนพาเหรดและปฏิบัติการ Big Clearning หน่วยงาน