ศูนย์บรรณสาร ฯ เข้าร่วมงานWU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร

Spread the love

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตอบสนองนโนบายในการนำเครื่องมือคุณภาพ 5ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานบนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมการทางานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และได้เข้าร่วมในกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารไทยบุรีและได้เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรดประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ภายใต้ Themes งาน “5ส ส่งรักส่งสุข 2020” และร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning ภายในหน่วยงาน

ภาพ : photoandvideo Clm WU

ข่าว : ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.