ศูนย์บรรณสาร ฯ รับการประเมิน 5ส ออนไลน์

Spread the love

       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการตรวจการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ซึ่งนำโดยคุณไพจิตรา สุวรรณ์ประธานคณะ แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจประเมินแบบออนไลน์     ซึ่งคณะกรรมการ 5ส ของศูนย์บรรณสาร ฯ ได้นำชมเว็บไซต์ และห้องทำงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมและการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ของมหาวิทยาลัย

      ในการตรวจ 5ส ในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยความราบรื่น มีบางส่วนที่กรรมการได้ชี้แนะให้ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบและจะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินอย่างเร่งด่วน
You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.