กิจกรรม Big Cleaning 2566

Spread the love

การทำงานตามปกติของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ดำเนินการ และมีกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ กิจกรรม 5 ส (สะสาง , สะดวก , สะอาด , สุขลักษณะ , สร้างนิสัย) การจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามโดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วจะมีการประเมินกิจกรรม และส่งผลการประเมินไปสู่ส่วนกลางต่อไป นอกเหนือจากกิจกรรม 5สแล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังมีกิจกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว โดยมีเป้าหมายในการคว้ารางวัล Gทองของการประกวดสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ และตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว การจัดกิจกรรมนี้จะเป็นการปลูกฝังความมีวินัย สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงาน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.