คณะกรรมการ5สชื่นชมศูนย์บรรณฯจัดกิจกรรมบูรณาการควบ5ส,GreenOffice,GreenLibraryหนึ่งเดียวในมวล.

Spread the love

ตามที่ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้จัดกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ 5ส ซึ่งมี นางอารี บริพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการได้มาตรวจประเมิน 5ส เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้ชื่นชมในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ใน 3 ประเด็นดังนี้

1. มีการบูรณาการระบบ 5ส Green Office และ Green Library เข้าด้วยกัน เพื่อเป้าหมาย Green Office ระดับ G ทอง ในปี 2567

2. มีการตั้งเป้าหมายในการลดค่าใช้จ่าย (จากการใช้ไฟฟ้า การใช้กระดาษและอุปกรณ์สํานักงานอื่น) และปริมาณการใช้ (ขยะนํากลับมาใช้ใหม่ การจัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม) อย่างเป็นรูปธรรม

3. มีการสร้างสรรค์จัดทําวิดีโอภาพกิจกรรม Before & After ให้มีความน่าสนใจ

ซึ่งในการประเมินดังกล่าวศูนย์บรรณสาร ฯ ได้รับผลการประเมิน 4.95 คะแนน ทั้งนี้นอกเหนือจากจุดเด่นของศูนย์บรรณสาร ฯ แล้ว คณะกรรมการได้แนะนำให้ศูนย์บรรณสาร ฯ ให้ปรับปรุงการดำเนินงานดังรายละเอียด

1. ห้องควบคุมไฟฟ้าไม่มีแผนผังแสดงการจัดวางอุปกรณ์และผู้รับผิดชอบพื้นที่และเบอร์โทร.
มาตรฐานที่ตรวจ 1.1 มีแผนผังแสดงอุปกรณ์ต่างๆ และชื่อผู้รับผิดชอบจากหน่วยงาน พื้นที่พร้อมเบอร์ติดต่อ
                      1.2 ภายในห้องสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่มีวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เกี่ยวข้องบริเวณตู้ไฟฟ้าภายในรัศมี 3 เมตร

2. เครื่องพริ้นเตอร์หน้าห้องฝ่ายบริหารทั่วไปและธุรการยังไม่มีป้ายบ่งชี้และผู้รับผิดชอบ

3. ป้ายบ่งชี้ผู้รับผิดชอบให้ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน เช่น ชื่อผู้รับผิดชอบและเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งการจาการตรวจสอบบางคนไม่ได้รับผิดชอบแล้ว
4. ให้รณรงค์เรื่องการจอดรถของผู้ใช้บริการห้องสมุดให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตรงตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น จัดทำป้ายรณรงค์ การประกาศเสียงตามสาย หรือจอประชาสัมพันธ์ ภายในห้องสมุด เป็นต้น 5. ให้เพิ่มความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความสะอาดบริเวณรอบอาคาร

ทั้งนี้ศูนย์บรรณสาร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในกิจกรรม 5 สจึงได้ปรับปรุงและผนึกความร่วมมือของบุคลากรในทุกฝ่าย ซึ่งจะทำให้การดำเนินในกิจกรรม 5 ส ลุล่วงและประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ต่อไป

อนึ่งเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 ที่ผ่านมาศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้รับการตรวจ 5ส ครั้งสุดท้ายและได้คะแนนการตรวจ 4.97 คะแนน ซึ่งรวมผลเฉลี่ยทั้งปีได้ 4.96 คะแนน ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของศูนย์บรรณสาร ฯ ที่เกิดจากบุคลากรทั้งหมด

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.