ศูนย์บรรณสาร ฯ และคณะกรรมการกลาง 5ส green จัดอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย

Spread the love
บรรยากาศการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการกลาง 5 ส Green ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” กลุ่มอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยคณะกรรมการ Green Office (หมวด 5) ร่วมกับ คณะกรรมการ 5ส กรีน มวล. ทั้งในรูปแบบการอบรม Onsite และ Online โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิง และการอพยพหนีไฟ ให้กับบุคลากรที่สนใจและบุคลากรในพื้นที่เป้าหมาย เพื่อป้องกันอุบัติภัยที่อาจจะเกิดขึ้น หรือเพื่อลดความสูญเสียกรณีที่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าว

สำหรับการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครนครศรีธรรมราช และเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการอัคคีภัยวลัยลักษณ์ ส่วนบริการกลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เชิงวิชาการ สาธิต การใช้เครื่องมือ และฝึกปฏิบัติการอพยพหนีไฟในภาคบ่าย มีบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา บุคลากรจากศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล และตัวแทนหน่วยงานภายใน รวมไปถึงนักศึกษาผู้ใช้บริการห้องสมุดให้ความร่วมมือฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟในสถานการณ์จำลองเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาจำนวน 54 คน นักศึกษาและผู้ใช้บริการกว่า 300 คน โดยได้แจ้งประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าขออภัยในความไม่สะดวกในการใช้บริการห้องสมุดในช่วงเวลาดังกล่าว

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.