Category: กิจกรรม 5 ส

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ และคณะกรรมการกลาง 5ส green จัดอบรมแนวทางการป้องกันอัคคีภัย

เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.วรวุฒิ สมศักดิ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ ประธานคณะกรรมการกลาง 5 ส Green ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ให้เกียรติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “แนวทางการป้องกันอัคคีภัย การดับเพลิงและการอพยพหนีไฟ” กลุ่มอาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และอาคารศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัล ณ ห้องประชุมระเบียงบรรณ 1 ชั้น 1 อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโดยคณะกรรมการ Green Office (หมวด...