สถิติการเข้าทำงานของบุคลกรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา

Spread the love

ตารางจำนวนพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ที่มาปฎิบัติงานประจำเดือนมกราคม -พฤษภาคม 2566

https://drive.google.com/file/d/10mwm1lc3Ovchrl9oo4G6g3qV8_xbTplE/view?usp=sharing

ตารางจำนวนพนักงานศูนย์บรรณสารฯ ที่มาปฎิบัติงานประจำเดือนเมษายน 2565

https://drive.google.com/file/d/10mwm1lc3Ovchrl9oo4G6g3qV8_xbTplE/view?usp=sharing