งานบริการโสต ฯ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพตอบสนองนโยบาย 5ส

Spread the love
อนุักษ์ คงคิด บุคลากรศูนย์บรรณสารกำลังตรวจสอบครุภัณฑ์ที่พร้อมจำหน่ายออก

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์จำหน่ายครุภัณฑ์ตอบสนองนโยบาย 5 และ Green Office

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และส่วนพัสดุได้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์ที่ชำรุดจำนวน 369 รายการ โดยวิธีการประมูล ครุภัณฑ์ที่จำหน่ายดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากกการใช้งาน มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลจำนวน 19 ราย มีการเสนอการประมูลจำนวน 26 ครั้ง ผู้ชนะการประมูลสูงสุดเสนอราคาการประมูลที่ 120,000 บาทถ้วน และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนพัสดุจะตัดจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สินในระบบ SAP และแจ้งส่วนการเงินและบัญชีนำยอดรายได้จากกการประมูลดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป

อนึ่งการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบาย 5ส และ Green Office ของศูนย์บรรณสาร ฯ ในเรื่องของการสะสาง การกำจัดขยะและส่งเสริมความน่าอยู่น่าอาศัยของหน่วยงานตอบสนองภารกิจให้บรรลุความสำเร็จตามนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียวอีกด้วย

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.