Category: ข่าวกิจกรรม 5 ส

0

ศูนย์บรรณสารฯร่วมกับกฝภ.ปรับปรุงห้องสมุดรร.เทศบาล1(บ้านกระบี่น้อย)โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด

เมื่อ วันที่ 8 สิงหาคม 2566 ศูนย์บรรณสารฯ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบห้องสมุดสีเขียว (Green Library) ตาม “โครงการหมู่บ้านช่อสะอาด (PEA) ประจำปี 2566” โดย นายจำเนียร บุญแก้ว ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (นครศรีธรรมราช) ประธานในพิธี และ นายธรณิศ หาญใจ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ เป็นผู้ส่งมอบ โดยมีนายกเทศมนตรีบ้านกระบี่น้อย ผู้อำนวยการโรงเรียน และแขกผู้มีเกียรติในพื้นที่่เป็นผู้รับมอบ ณ โรงเรียนเทศบาล 1...

0

คณะกรรมการ5สชื่นชมศูนย์บรรณฯจัดกิจกรรมบูรณาการควบ5ส,GreenOffice,GreenLibraryหนึ่งเดียวในมวล.

ตามที่ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้จัดกิจกรรม 5ส ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย และได้รับการตรวจประเมินโดยคณะกรรมการ 5ส ซึ่งมี นางอารี บริพันธ์ เป็นหัวหน้าคณะกรรมการได้มาตรวจประเมิน 5ส เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา และได้ชื่นชมในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ใน 3 ประเด็นดังนี้ 1. มีการบูรณาการระบบ 5ส Green Office และ Green Library เข้าด้วยกัน เพื่อเป้าหมาย Green Office...

0

กิจกรรม Big Cleaning 2566

การทำงานตามปกติของศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มีกิจกรรมต่าง ๆ มากมายให้ดำเนินการ และมีกิจกรรมที่ขาดไม่ได้คือ กิจกรรม 5 ส (สะสาง , สะดวก , สะอาด , สุขลักษณะ , สร้างนิสัย) การจัดสภาพแวดล้อมให้สวยงามโดยการจัดกิจกรรม Big Cleaning เป็นการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการทำงาน ซึ่งหลังจากการจัดกิจกรรมดังกล่าวแล้วจะมีการประเมินกิจกรรม และส่งผลการประเมินไปสู่ส่วนกลางต่อไป นอกเหนือจากกิจกรรม 5สแล้ว ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษายังมีกิจกรรมการประเมินสำนักงานสีเขียวและห้องสมุดสีเขียว โดยมีเป้าหมายในการคว้ารางวัล Gทองของการประกวดสำนักงานสีเขียวระดับประเทศ และตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยสีเขียว การจัดกิจกรรมนี้จะเป็นการปลูกฝังความมีวินัย สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยในหน่วยงาน ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

0

งานบริการโสต ฯ จำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุดและเสื่อมสภาพตอบสนองนโยบาย 5ส

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์จำหน่ายครุภัณฑ์ตอบสนองนโยบาย 5 และ Green Office เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา งานบริการโสตทัศนูปกรณ์และส่วนพัสดุได้ดำเนินการจำหน่ายครุภัณฑ์สื่อโสตทัศน์ที่ชำรุดจำนวน 369 รายการ โดยวิธีการประมูล ครุภัณฑ์ที่จำหน่ายดังกล่าว เป็นครุภัณฑ์ที่ชำรุด และเสื่อมสภาพจากกการใช้งาน มีผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลจำนวน 19 ราย มีการเสนอการประมูลจำนวน 26 ครั้ง ผู้ชนะการประมูลสูงสุดเสนอราคาการประมูลที่ 120,000 บาทถ้วน และเมื่อการประมูลเสร็จสิ้นแล้ว ส่วนพัสดุจะตัดจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียนทรัพย์สินในระบบ SAP และแจ้งส่วนการเงินและบัญชีนำยอดรายได้จากกการประมูลดำเนินการตามระเบียบของมหาวิทยาลัยต่อไป อนึ่งการจำหน่ายครุภัณฑ์ที่ชำรุดเป็นการดำเนินงานที่ตอบสนองนโยบาย 5ส และ Green Office ของศูนย์บรรณสาร...

0

กิจกรรม Kick Off Walailak Go Green

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ได้จัดงาน Kick Off Walailak Go Green ณ อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรม เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยสีเขียว ลดการใช้พลังงาน รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ศูนย์บรรณสาร ฯ ได้รับการยอมรับว่าเป็นหน่วยงานต้นแบบในการรณรงค์การประหยัดพลังงาน ซึ่งเห็นได้จากการใช้พลังงานไฟฟ้าลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือการใช้นโยบาย PaperLess ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้บุคลากรศูนย์บรรณสาร ฯ นำโดยผู้อำนวยการ ผศ.ดร. ศิวนาท นันทพิชัย ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานหน่วยงานให้ก้าวไปองค์กร Green และนอกเหนือจากนั้นศูนย์บรรณสาร ฯ ยังได้รับรางวัล...