Category: ไม่มีหมวดหมู่

0

สวนสวย…ศูนย์บรรณสารฯ

การจัดสภาพแวดล้อมให้ที่ทำงาน สวยงาน น่าอยู่น่าอาศัย เป็นภารกิจหนึ่งของบุคลากรในศูนย์บรรณสาร ซึ่งได้ร่วมมือร่วมใจ จัดสวนบริเวณโถงชั้นล่าง โดยได้จัดในรูปแบบเรียบง่าย สะดวกในการดูแลรักษา การจัดสวนในครั้งนี้ นอกจากจะได้ พื้นที่สีเขียว สวนสวยแล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมการดำเนิินงาน 5ส และโครงการ Green office สำนักงานสีเขียว อยู่ในกิจกรรม บรรณสารสีเขียว…สดใส ชื่นใจ สบายตา ซึ่งรับผิดชอบโดย คุณนันทพร ขันธศุภหิรัญ กลุ่ม 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย นอกจากจะมีสวนหย่อมภายในศูนย์บรรรสาร ฯ แล้วยังตอบโจทย์ของมหาวิทยาลัยในเรื่องของ มหาวิทยาลัยสีเขียวอีกด้วย ภาพ :...

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ รับการประเมิน 5ส ออนไลน์

       เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการตรวจการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ซึ่งนำโดยคุณไพจิตรา สุวรรณ์ประธานคณะ แต่เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิท จึงจำเป็นต้องดำเนินการตรวจประเมินแบบออนไลน์     ซึ่งคณะกรรมการ 5ส ของศูนย์บรรณสาร ฯ ได้นำชมเว็บไซต์ และห้องทำงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบกิจกรรมและการดำเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน 5ส ของมหาวิทยาลัย       ในการตรวจ 5ส ในครั้งนี้เสร็จสิ้นไปด้วยความราบรื่น มีบางส่วนที่กรรมการได้ชี้แนะให้ปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ซึ่งคณะกรรมการได้รับทราบและจะแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมินอย่างเร่งด่วน

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ ติดตั้งจุดรวมพล

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา คุณปรีชา รัสมี ผู้รับผิดชอบกิจกรรมป้องกันอัคคีภัยของศูนย์บรรณสาร ฯ ได้ติดตั้งจุดรวมพลจำนวน 2 จุด จุดที่ 1 บริเวญหน้าศูนย์บรรณสาร ฯ และจุดที่ 2 บริเวณลานจอดรถ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานของการป้องกันอัคคีภัย อนึ่งที่ตั้ง จุดรวมพล ต้องเป็นสถานที่ปลอดภัยจากอันตรายที่เกิดจากเพลิงไหม้หรือภัยประเภทอื่น ๆ เช่น การถล่มของอาคาร หรือเศษกระจกหรือวัสดุที่อาจตกหล่นจากอาคาร เป็นต้น หรือห่างจากอาคารไม่น้อยกว่าความสูงของอาคารและไม่น้อยกว่า 20 เมตร จุดรวมพลต้องไม่เป็นพื้นที่ภายในอาคาร หรือโถงภายในอาคาร รวมทั้งถนน หรือผิวถนนโดยรอบ การจัดตั้งจุดรวมพลมีวัตถุประสงค์ในการเตรียมพื้นที่โดยรอบอาคารเพื่อช่วยเสริมวิธีการช่วยเหลือและระงับอัคคีภัยของหน่วยงานดับเพลิง และอพยพคนออกจากอาคารอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อป้องกันผลกระทบอันเกิดจากการลุกลามหรือแพร่กระจายข้ามอาคารหรือพื้นที่ดับเพลิง (ข้อมูลจาก ชมรมวิศวกรออกแบบระบบป้องกันอัคคีภัย)

0

ขยะอยู่ไหนเราเข้าไปจัดการ

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดตั้งคณะกรรมการในการขับเคลื่อนการทำงานให้ที่ทำงานน่าอยู่น่าอาศัย โดยมีเป้าหมายตามนโยบายและพันธกิจของมหาวิทยาลัย ให้เป็นมหาวิทยาลัยสัเขียว หนึ่งในภารกิจนั้นคือ การจัดการเรื่องขยะ ซึ่งที่ผ่านมาคณะกรรมการชุดนี้โดยมีคุณ สุวัฒน์ เกิดมณี เป็นหัวหน้าโครงการ ได้ดำเนินการจัดทำกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การไลพ์สดให้ความรู้ในเรื่องขยะ การจัดทำแปลงสภาพขวดพลาสติก เป็นต้น

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ เข้าร่วมงานWU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ตอบสนองนโนบายในการนำเครื่องมือคุณภาพ 5ส มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการทางานบนพื้นฐานของการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีสภาพแวดล้อมการทางานที่เป็นระเบียบ สะอาด ปลอดภัย และมีสิ่งแวดล้อมที่ดีจนกลายเป็นวัฒนธรรมองค์กรของหน่วยงาน และได้เข้าร่วมในกิจกรรม “WU Big Cleaning Day in Love : 5ส สร้างสุขทั่วทั้งองค์กร” ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมา ณ โถงกลางชั้น 1 อาคารไทยบุรีและได้เข้าร่วมประกวดขบวนพาเหรดประเภทสวยงามและสร้างสรรค์ ภายใต้ Themes งาน “5ส ส่งรักส่งสุข 2020” และร่วมทำกิจกรรม Big...