ศาสนสถาน (อิสลาม) ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

มัสยิด ศาสนสถาน ศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช

 • มัสยิด: مسجد  รากศัพท์มาจากภาษาอาหรับ หมายถึง สถานที่ละหมาด ประกอบศาสนกิจสำคัญของมุสลิม ในชุมชนจะสร้างมัสยิดขึ้นเพื่อใช้เป็นศูนย์รวมของมุสลิมในชุมชนและคนเดินทางสำหรับละหมาด และปฏิบัติพิธีกรรมทางศาสนา
 • สุเหร่า (Surau : مُصَلَّى) มาจากรากศัพท์ภาษามลายู เป็นสถานที่ละหมาดและประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเช่นกัน ภาคใต้ใช้ภาษามลายู ก็จะได้ยินและคุ้นเคยกับคำว่าสุเหร่ามากกว่า

บทบาทของมัสยิด

 • สถานที่ละหมาด 
 • สถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา
 • สถานที่ศึกษา อบรม ให้ความรู้ สอนจริยธรรม สอนศาสนา
 • สถานที่พิจารณาตัดสินปัญหา แก้ไขปัญหา ของมุสลิมในชุมชน
 • สถานที่พบปะ ประชุมของคนในชุมชน
 • สถานที่ประชุม แจ้งข่าวสาร เป็นศูนย์กลาง เป็นศาลาประชาคม ทั้งในกิจการของศาสนา และกิจการของสังคม ประเทศ
 • สถานที่พักชั่วคราว สำหรับผู้เดินทาง สำหรับผู้ประสบภัย หรือในภาวะเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
 • สถานที่เก็บรักษาสิ่งของที่ได้รับบริจาค สถานที่รับบริจาค และแจกจ่ายของบริจาค
 • ฯลฯ

องค์ประกอบหลักของมัสยิด

 • โถงละหมาด
 • มิห์รอบ แสดงทิศของกิบลัต
 • มิมบัร สำหรับให้อิหม่ามหรือคอเต็บขึ้นกล่าวคุตบะฮ์
 • มักซุรัท ฉากสำหรับใช้กั้นพื้นที่หน้าซุ้มมิห์รอบ
 • แท่นสำหรับผู้ขานสัญญาณ ส่งเสียงให้สัญญานต่อจากอิหม่ามเพื่อให้คนที่ยืนไกลในมัสยิดสามารถได้ยิน ปัจจุบันแท่นนี้อาจไม่มีเพราะใช้เครื่องขยายเสียง
 • ลานอเนกประสงค์ หรือโถงอเนกประสงค์ภายในบริเวณมัสยิด
 • ที่อาบน้ำละหมาด
 • หออะซาน การอะซานเป็นการเรียกให้มาสู่การละหมาดเมื่อถึงเวลา
 • ซุ้มประตู บอกถึงการเข้ามาภายในมัสยิด พื้นที่สงบ สำรวม

ศาสนสถานศาสนาอิสลามในจังหวัดนครศรีธรรมราช แบ่งตามอำเภอ

  อำเภอขนอม
1 มัสยิดดารุซซาอาดะห์ (บ้านท่าม่วง)
  อำเภอชะอวด
2 มัสยิดคลองใหม่ (บ้านใหม่)
3 มัสยิดดารุ้ลอิสลามียะห์ (บ้านควนมิตร)
4 มัสยิดฮีดายาตุ้ลฮีล้าล (บ้านนาทองหวาน)
5 มัสยิดนูรุลรอซีดีน (บ้านทุ่งใหญ่)
6 มัสยิดอัลบารอกัฎ (บ้านบน)
  อำเภอท่าศาลา
7 มัสยิดชีอารุดดีน (บ้านหัวบัว)
8 มัสยิดดารุซซูฮูดร์(บ้านท่ากินดิน)
9 มัสยิดดารุนอามาน (บ้านหน้าทับ)
10 มัสยิดดารุลอิกมะฮ์ (บ้านบางตงเหนือ)
11 มัสยิดท่าสูง (บ้านท่าสูง)
12 มัสยิดนุรุลฮิดายะฮ์ (บ้านในไร่-ท่าศาลา)
13 มัสยิดนูรุ้ลอิสลาม (บ้านแหลม)
14 มัสยิดยาลุดดีน (บ้านปากน้ำใหม่)
15 มัสยิดอัลอัซฮารุลยันนาตี (บาลายกุโบว์)
16 มัสยิดฮิดาญาตุลยันนะฮ์ (บ้านบางตงใต้)
17 มัสยิดฮีดายาติลอิสลามียะห์ (บ้านบางใบไม้)
18 มัสยิดในถุ้ง (บ้านในถุ้ง)
19 มัสยิดซูรุกุลฮุดา (บ้านในไร่-กลาย)
20 มัสยิดดารุลนาอีม (บ้านพังปริง)
21 มัสยิดตอรีกอตุ้นญันนะฮ์ (บ้านไร่-คลองดิน)
22 มัสยิดใบรีหย๊ะ (บ้านพังปริง)
23 มัสยิดดุลอามีน (บ้านตะเคียนดำ)
24 มัสยิดกาแมล (บ้านทุ่งปะ)
25 มัสยิดซากีมาตนกุบรอ (บ้านอู่ตะเภา)
26 มัสยิดดารุลอามาน (บ้านทับแขก)
27 มัสยิดดารุลเอี๊ยะสาน (บ้านคลองบัว)
28 มัสยิดนูเร็นเอียะสาน (บ้านโคกยาร่วง)
29 มัสยิดปาดังบน (บ้านทุ่งเกราะบน)
30 มัสยิดมหาสรัด (บ้านทุ่งเกราะล่าง)
31 มัสยิดมัจมาอุลอินซาน (บ้านป่ายางขาคีม)
32 มัสยิดมูฮาญีรีน (บ้านตลาดจันทร์)
33 มัสยิดสลาหมาด (บ้านป่าพะยุ)
34 มัสยิดอิมาตุลอิสลาม (บ้านในไร่-มุดแกน)
35 มัสยิดดารุลมุตตากีน (บ้านวัดตะโหนด)
36 มัสยิดดารุลอิบาดะฮ์ (บ้านตีนดอนเหนือ)
37 มัสยิดดารุลอิสลาม (บ้านมะยิง)
38 มัสยิดนูรุดดีนยามาอาตุลอิสลาม (บ้านตีนดอนใต้)
39 มัสยิดมูฮัมดียะห์ (บ้านกลาง)
40 มัสยิดยางด้วน (บ้านยางด้วน)
41 มัสยิดริญาดุสศอลิฮีน (บ้านทุ่งรง)
42 มัสยิดแสงจันทร์ (บ้านสี่แยกวัดโหนด)
  อำเภอทุ่งสง
43 มัสยิดบารอกัต (บ้านในเขา)
  อำเภอทุ่งใหญ่
44 มัสยิดอันซอรุสซุนนะฮ์ (บ้านไร่มุสลิม)
  อำเภอบางขัน
45 มัสยิดยามาอาตุลมุสลีมีน (บ้านหนองเจ)
46 มัสยิดมูฮัมดียะฮ์ (บ้านห้วยทรายขาว)
47 มัสยิดแสงธรรม (บ้านในเตง)
48 มัสยิดดารุลฮูดา (บ้านนิคม)
  อำเภอปากพนัง
49 มัสยิดบัดดารุลมุอมีนีน (บ้านท้องโกงกาง)
50 มัสยิดนุรุลญันนะฮ์ (บ้านแสงวิมาน)
51 มัสยิดดารุลนามีน (บ้านต้นหาด)
  อำเภอพรหมคีรี
52 มัสยิดรอซีดีน (บ้านน้ำใส-วัดโท)
  อำเภอพระพรหม
53 มัสยิดอัตตักวา (บ้านท่าจาม)
  อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
54 มัสยิดซีรอยุจดีน (บ้านป่าขอม)
55 มัสยิดนุรุลมูบีน (บ้านสวนมะพร้าว)
56 มัสยิดอัดดารุสลาม (บ้านดอนนาแรก)
57 มัสยิดดุสลาม (บ้านวัดคิด)
58 มัสยิดซอลาฮุดดีน (บ้านท่าช้าง)
59 มัสยิดญาเมี๊ยะ (บ้านตลาดแขก)
60 มัสยิดนุรุดดีน (บ้านคันธงใต้)
61 มัสยิดนุรุลเอียะสาน (บ้านคันธงเหนือ)
62 มัสยิดดารุลวาสัฎ (บ้านวังก้อง)
63 มัสยิดเราว์ฎอตุ้ลมุฮ์มีนีน (บ้านตาล)
64 มัสยิดนูรุลฮุดา (บ้านมะม่วงสองต้น-ในฉาง)
65 มัสยิดนูรุสอาด๊ะฮ์ (บ้านหน้ารายณ์)
66 มัสยิดการาหมาด (บ้านหัวทะเล)
67 มัสยิดซอลาฮุดดีน (บ้านนาเคียนใต้)
68 มัสยิดดาริสลาม (บ้านนาเคียนเหนือ)
69 มัสยิดนูรุลญันนะฮ์ (บ้านโคกมุด)
70 มัสยิดนูรุลมูฮายีรีน (บ้านเหมืองหัวเล)
71 มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านนาเคียนเหนือ)
72 มัสยิดบารอกัต (บ้านปัตตานี)
73 มัสยิดฟัตฮุลมุนา (บ้านทุ่งโหนด)
74 มัสยิดมุวะห์ฮิดีน (บ้านคลองดิน)
75 มัสยิดศรีอรุณอิสลาม (บ้านใหม่)
76 มัสยิดอัลมูบาร็อก (บ้านโคกมะม่วง)
77 มัสยิดดารุลอามาน (บ้านตาล)
78 มัสยิดดารุลเอียะฮ์ซาน (บ้านป่าหลาโอน)
79 มัสยิดนูรุดดีน (บ้านป่าไหม้)
80 มัสยิดอัลมูบาร็อก
81 มัสยิดกามาลุดดีน (บ้านไสเจริญ)
82 มัสยิดกุตบุดดีน (บ้านทุ่งจีน)
83 มัสยิดศีรอตุสสาลาม (บ้านไสเจริญ)
84 มัสยิดอิสลาม (บ้านโพธิ์เสด็จ)
85 มัสยิดดารุ้นนาอีม (บ้านปากพูนใต้)
86 มัสยิดดารุนอ่ามัน (บ้านปากพูนเหนือ)
87 มัสยิดดารุลมุสลีมีน (บ้านท่าแพ)
88 มัสยิดดารุลสลาม (บ้านปากน้ำเก่า)
89 มัสยิดนูรุลฮิดาย๊ะห์ (บ้านสวนจันทร์)
90 มัสยิดยะมาอาตุลอิสลาม (บ้านปากพยิง)
91 มัสยิดยะลาอุดดีน (บ้านชะเอียน)
92 มัสยิดแสงศาสน์ (บ้านศาลาบางปู)
93 มัสยิดกามาลุลอิสลาม (บ้านปากพญา)
94 มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านตากแดด)
95 มัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านปากพญา)
96 มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน (บ้านปากพญา)
97 มัสยิดมุวะห์ฮิดีน (บ้านท่าซัก)
98 มัสยิดยามาลุดดีน (บ้านทับแขก)
99 มัสยิดดารุลมุตตากีน (บ้านท่าเรือ)
100 มัสยิดนุรุลอิสลาม (บ้านกอจันทร์)
101 มัสยิดนูรุลอีมาน (บ้านม่วงงาม)
  อำเภอร่อนพิบูลย์
102 มัสยิดดารุลเอี๊ยะสาน (บ้านเขาวัง)
103 มัสยิดนูรุ้ลมุสลีมีน (บ้านไทรสุวรรณ)
104 มัสยิดอัลกุบรอ (บ้านกลาง-ไม้หลา)
105 มัสยิดอิสลาฮุดดีน (บ้านพุดหง)
106 มัสยิดควนรุย (บ้านควนรุย)
107 มัสยิดดารุสซอลีอีน (บ้าควนบน)
  อำเภอสิชล
108 มัสยิดกูวาลา (บ้านปากน้ำ)
109 มัสยิดศีลธรรมอิสลามียะห์ (บ้านคอเขา)
110 มัสยิดดารุลอามาน(บ้านปลายทอน)
111 มัสยิดมูฮัมดียะฮ์ (บ้านปลายทอน)
112 มัสยิดนุรุลอิสลาม (บ้านปากดวดฝั่งตก)
113 มัสยิดดารุลอีบาด๊ะห์ (บ้านฝ่ายท่า)
  อำเภอหัวไทร
114 มัสยิดนูรุลนาอีม (บ้านหน้าสตน)
115 มัสยิดมุสลิมสามัคคี(บ้านหน้าศาล)
116 มัสยิดมูฮัมเด็นใบรียะห์ (บ้านแพรกเมือง)
117 มัสยิดหัวหร่ง(บ้านหัวหร่ง)
118 มัสยิดอัลกุบรอฮ์ (บ้านหน้าสตน)
119 มัสยิดดารุลเอี๊ยะสาน (บ้านหนองมนต์)
120 มัสยิดยามาอาตุลมุสลีมีน (บ้านต้นสน)
121 มัสยิดหนองหงษ์ (บ้านหนองหงษ์)
122 มัสยิดอัตตักวา (บ้านหน้าศาล)
123 มัสยิดแสงสุริย

Views: 1715