โครงการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช
: Local Information Repository of Nakhon Si Thammarat  ขับเคลื่อนการดำเนินงานด้วยคณะทำงานโครงการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช  ภายใต้ทรัพยากรการศึกษาแบบเปิด (Open Educational Resourses = OER)

เกี่ยวกับโครงการ

         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีวิสัยทัศน์เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล และมีภารกิจสำคัญด้านหนึ่งในการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะและวัฒนธรรม อันเป็นจารีตประเพณี รวมทั้งศิลปะบริสุทธิ์และศิลปะประยุกต์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นศูนย์รวมของชุมชนและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม นอกเหนือจากพันธกิจหลัก คือ มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถเพียบพร้อม ทั้งทางด้านวิชาการและการปฏิบัติ การศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ การให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยยังไม่มีคลังสารสนเทศท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นระบบ ทำให้ไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือแหล่งศึกษาค้นคว้าด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  ส่งผลให้การอนุรักษ์และทำนุบำรุงด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นทำได้อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ

          ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา  ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทการเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน และการวิจัยของมหาวิทยาลัย เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีความพร้อม มีทรัพยากรสารสนเทศ สื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยภายใต้สภาพแวดล้อมดิจิทัล สามารถตอบสนองและสร้างคุณค่าต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรวบรวมสารสนเทศ จัดเก็บ เผยแพร่ และให้บริการสารสนเทศท้องถิ่นที่เกี่ยวกับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่กระจายอยู่ทั่วไป ทั้งที่มีการบันทึกไว้ และจากการสัมภาษณ์ผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นปราชญ์ชาวบ้าน ศิลปินพื้นบ้าน และผู้นําท้องถิ่น โดยนํามาคัดเลือก เรียบเรียงและพัฒนาให้เป็นคลังสารสนเทศท้องถิ่นตามหลักการทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐาน

        ความสำคัญของการรวบรวมและจัดระบบสารสนเทศท้องถิ่นที่กล่าวมา เห็นสมควรจะได้รับการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ และเผยแพร่เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณชนและสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Lifelong Learning จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราชขึ้น เพื่อใช้เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าด้านสารสนเทศท้องถิ่น การรวบรวมองค์ความรู้เพื่อการวิจัย เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ ทำนุบำรุง และเผยแพร่มรดกด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและของชาติไว้อีกทางหนึ่งด้วย

 วัตถุประสงค์

  1. เพื่อศึกษาสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่สนใจ
  2. เพื่อจัดเก็บเนื้อหา ภาพสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชตามหมวดหมู่ที่กำหนดลงในคลังสารสนเทศการศึกษาแบบเปิด (OER) และเว็บไซต์
  3. เพื่อเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าวิจัย อ้างอิง และแหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong Learning
  4. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์คลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมและค้นคืนอย่างเป็นระบบ
  5.  เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศให้กับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลผลิตและตัวชี้วัดความสำเร็จ

  1. เพื่อศึกษาสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชและเผยแพร่ให้เกิดประโยชน์กับประชาชนที่สนใจ
  2. เพื่อจัดเก็บเนื้อหา ภาพสารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชตามหมวดหมู่ที่กำหนดลงในคลังสารสนเทศการศึกษาแบบเปิด (OER) และเว็บไซต์
  3. เพื่อเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าวิจัย อ้างอิง และแหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ Lifelong Learning
  4. เพื่อพัฒนาเว็บไซต์คลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมและค้นคืนอย่างเป็นระบบ
  5.  เพื่อเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศให้กับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. Digital Content เพื่อส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ตามอัธยาศัย

2. มีแหล่งจัดเก็บ และเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่นของจังหวัดนครศรีธรรมราชเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ระบบ

3. มีแหล่งสำหรับการศึกษาค้นคว้าวิจัย อ้างอิง และแหล่งเรียนรู้ที่จัดการศึกษาในรูปแบบ lifelong Learning

4. มีเว็บไซต์คลังสารสนเทศท้องถิ่นนครศรีธรรมราช โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บ รวบรวมและค้นคืนอย่างเป็นระบบ

5. มีช่องทางในการเข้าถึงสารสนเทศให้กับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 1 ช่องทาง

Views: 553