30 ปีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ : 25 ปีในฐานข้อมูล Scopus

25 ปีในฐานข้อมูล Scopus : ผลงานการวิจัยระดับนานาชาติ

ฐานข้อมูล SCOPUS ป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป ครอบคลุมเอกสารวิชาการสหสาขาวิชา มีข้อมูลวารสารกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1960 – ปีปัจจุบัน แต่หากต้องการทราบว่าวารสารที่อยู่ใน ฐานข้อมูล Scopus มีค่า Q (Quartier) เท่าไหร่ ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ SCIMAGO 

อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีผลงานที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SCOPUS โดยมีจำนวนบทความที่ได้รับการ indexใน Scopus รวม 25 ปี (1997 จนถึงปี 2021) จำนวน 2,338 บทความ  SCOPUS ป็นฐานข้อมูลดรรชนีและสาระสังเขป ครอบคลุมเอกสารวิชาการสหสาขาวิชา มีข้อมูลวารสารกว่า 15,000 ชื่อเรื่อง ใช้ข้อมูลได้ตั้งแต่ปี 1960 – ปีปัจจุบัน แต่หากต้องการทราบว่าวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus มีค่า Q (Quartier) เท่าไหร่ ให้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ SCIMAGO  หรือ SCImago Journal & Country Rank (SJR)

30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 25 ปีใน ฐานข้อมูล Scopus  มีผลงานอะไรบ้าง มาดูกัน
รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์  ศิริสถิตย์กุล ได้รวบรวมผลงานตีพิมพ์ของอาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SCOPUS มาตั้งแต่ปี 1997  จากผลงานของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ทำภารกิจ สอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ส่วนหนึ่งของผลงานนักศึกษา นักวิจัย คณาจารย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการรับรองมาตรฐานเผยแพร่ในวารสารนานาชาติตามฐานข้อมูล Scopus เนื่องใน 30 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ 25 ปีของผลงานตีพิมพ์ใน ฐานข้อมูล SCOPUS (กลุ่ม Facebook https://web.facebook.com/groups/729579697511183)

แนะนำ ข้อมูลการตีพิมพ์ผลงานของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ใน ฐานข้อมูล Scopus

1 |

บทความแรกของมหาวิทยาลัย ใน Scopus เป็นผลงานของ (รศ.) ดร. มนตรี อิสรไกรศีล สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ  ตีพิมพ์ใน Acta Horticulturae ปี 1997

มนตรี

Issarakraisila, M., Considine, J. A., & Turner, D. W. (1997). Vegetative and reproductive growth aspects of mango growing in a mediterranean climate in western australia. doi:10.17660/ActaHortic.1997.455.8 Retrieved from www.scopus.com

2 |

บทความแรกของนักศึกษามหาวิทยาลัย ใน Scopus เป็นผลงานของ (ผศ. ดร.) ปรินุช ชุมแก้ว สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา รศ. ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา จากการตีพิมพ์ใน Journal of Natural Products ปี 2003

ปรินุช

Chumkaew, P., Karalai, C., Ponglimanont, C., & Chantrapromma, K. (2003). Antimycobacterial activity of phorbol esters from the fruits of sapium indicum. Journal of Natural Products, 66(4), 540-543. doi:10.1021/np0204489

Fulltext : https://pubs.acs.org/doi/10.1021/np0204489

3 |

จำนวนบทความที่ได้รับการ indexใน Scopus รวม 25 ปี (1997 จนถึงปี 2021) จำนวน 2,338 บทความ

4 |

จำนวนผลงานสูงสุดต่อปี คือ 579 บทความ ในปี 2021 (เพิ่มขึ้น 1.6 เท่าจากปีก่อนหน้า)

5 |

Subject area (classified by Scopus) ที่มีการตีพิมพ์สูงสุด คือ Medicine 438 บทความ

6 |

เรื่องที่มหาวิทยาลัยตีพิมพ์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย เช่น Spin Crossover เรื่องที่มหาวิทยาลัยตีพิมพ์เป็นอันดับต้นของโลก คือ จาก (nipa palm/Nypa fruticans Wurmb.) Nypa fruticans Wurmb

7 |

สถาบันที่ร่วมตีพิมพ์งานกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากที่สุด คือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จำนวน 318 บทความ และนักวิชาการที่ตีพิมพ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสูงสุด ศ. ดร. วันชัย มาลีวงษ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จำนวน 31 บทความ

8 |

ประเทศที่ตีพิมพ์งานร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มากที่สุด คือ คือ สหรัฐอเมริกา จำนวน 127 บทความ สถาบันต่างประเทศที่ร่วมตีพิมพ์สูงสุด คือ Massey University และ The University of Sheffield (มหาวิทยาลัยละ 31 เรื่อง)

9 |

หน่วยงานผู้ให้ทุนวิจัยภายนอกที่ระบุในกิตติกรรมประกาศสูงสุด คือ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) รวม 290 บทความ

10 |

วารสาร Scopus ที่ index บทความจากมหาวิทยาลัยมากที่สุด คือ Walailak Journal of Science and Technology (ปัจจุบันคือ Trends in Sciences) รวม 114 บทความ

11 |

การอ้างถึงโดยบทความในฐานข้อมูล Scopus มีจำนวนสูงสุดในปี 2021 คือ 4,200 citations

12 |

h-index ของมหาวิทยาลัย อยู่ที่ 53 (มี 53 บทความที่ถูกอ้างถึงจากวารสารในฐาน Scopus ตั้งแต่ 53 ครั้งขึ้นไป)

13 |

อาจารย์ที่ตีพิมพ์ครอบคลุมเวลามากที่สุด คือ รศ. ดร. มัลลิกา เจริญสุธาสินี (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์) โดยมีบทความแรกในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ในปี 1999 ในนาม ดร. มัลลิกา จิโรจน์กุล และมีบทความจนถึงปี 2021 (เว้นปี 2008-2010)

ฐานข้อมูล SCOPUS
14 |

อาจารย์ที่ตีพิมพ์แบบ co-authors มากที่สุด คือ รศ. ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์) รวม 110 บทความ ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2021 ต่อเนื่องไม่เว้น เป็นสถิติยาวนานที่สุด รวม 19 ปี

15 |

อาจารย์ที่มีผลงานมากที่สุดในรอบปี หลายปีที่สุด คือ รศ. ดร. ก้าน จันทร์พรหมมา ตีพิมพ์สูงสุดปี 2003-2007, สูงสุดร่วมปี 2008 และ 2010 รวม 7 ปี

ก้าน
16 |

อาจารย์ที่มีผลงานมากที่สุด ในรอบ 1 ปี คือ รศ. ดร. มนัส ชัยจันทร์ (สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ทำสถิติ 24 บทความ ในปี 2021

มนัส ชัยจันทร์
17 |

อาจารย์ที่ตีพิมพ์แบบ single author มากที่สุด คือ รศ.ดร. วัฒนพงศ์ เกิดทองมี (สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) 15 บทความ

;yฒนพงศ์ เกิดทองมี
18 |

อาจารย์ที่ตีพิมพ์บทความแบบ Review Article มากที่สุด คือ รศ. ดร. มนัส โคตรพุ้ย และ รศ. พญ. วีระนุช นิสภาธร (สำนักวิชาสหเวชศาสตร์) ท่านละ 10 บทความ

ฐานข้อมูล SCOPUS
19 |

นักศึกษา/นักวิจัย/บุคลากร ที่ตีพิมพ์แบบ co-authors มากที่สุด คือ (ดร.) Fahmida Wazed Tina (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์/ศูนย์ความเป็นเลิศนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ) จำนวน 22 บทความ

Fahmida Wazed Tina
20 |

อาจารย์ที่ตีพิมพ์ในนามมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เกินกว่า 30 บทความ รวม 20 คน สังกัดสำนักวิชาวิทยาศาสตร์มากที่สุด คือ 7 คน

ฐานข้อมูล SCOPUS
21 |

อาจารย์ที่ใช้เวลาสั้นที่สุดในการตีพิมพ์บทความจำนวนเกิน 30 บทความคือ ผศ. ดร. กรวิทย์ อยู่สกุล (สำนักวิชาเภสัชศาสตร์) ใช้เวลา 5 ปี

กรวิทย์ อยู่สกุล
22 |

อาจารย์ที่ตีพิมพ์บทความที่ถูกอ้างถึงสูงสุด คือ รศ. ดร. ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (สำนักวิชาการจัดการ) ตีพิมพ์ใน Marketing Theory ปี 2011 ได้รับ 204 citations

ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์
23 |

อาจารย์ที่ตีพิมพ์บทความในวารสารเปอร์เซ็นไทล์สูงสุดและถูกอ้างถึงสูงสุด คือ รศ. ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ. ดร. พิมผกา ฮาร์ดิง (สำนักวิชาวิทยาศาสตร์) ตีพิมพ์ใน Coordination Chemistry Reviews (CiteScore Percentile 99th) ปี 2016 ได้รับ 158 citations

พิมผกา ฮาร์ดิง
24 |

อาจารย์ที่มี h-index สูงสุด คือ รศ. ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง และ รศ. ดร. มนัส ชัยจันทร์ อยู่ที่ 18 (มี 18 บทความในนามมหาวิทยาลัยที่ถูกอ้างถึงจากวารสารในฐาน Scopus ตั้งแต่ 18 ครั้ง ขึ้นไป)

ฐานข้อมูล SCOPUS

Facebook Comments

facebook comments

Back To Top