กลุ่มส่งเสริมการรู้สารสนเทศ

 • สนับสนุนสารสนเทศเพื่อการวิจัย เป็นการกลุ่มการสืบค้นแหล่งสารสนเทศที่มีการบอกรับ  ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แบบสหสาขาวิชาและเฉพาะสาขาวิชา และตามประเภทของสารสนเทศได้  เพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและค้นคว้างานวิจัยได้ตามต้องการ โดยจะแนะนำเทคนิคในการสืบค้น การจัดส่งผลการสืบค้น (Search) การจัดเก็บผลการสืบค้น (Save) การพิมพ์ผล (Print) และการจัดเก็บเอกสารฉบับเต็ม (Fulltext) รวมถึงการจัดส่งไปยังรูปแบบอื่น ๆ และแนะนำบริการที่ช่วยสนับสนุนการใช้งานที่สะดวกมากยิ่งขึ้น ได้แก่ บริการค้นหาเอกสารฉบับเต็ม (Find Fulltext Service)  บริการยืมระหว่างห้องสมุด (InterLibrary Loan)  ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้ 

การใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)
THAIJO: THAI Journals Online
Google Scholar
EDS Single Search เน้นภาษาไทย
CUIR คลังปัญญาจุฬา
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช.

บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย /บริการ Full Text Finder/บริการ Delivery to Home

ตอบข้อซักถาม
รวม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการจัดทำผลงานวิชาการและใช้รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต ผ่าน
Zoom Online Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. สามารถค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสารวิชาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมท้ายเล่มด้วยตนเองสำหรับน้องปอตรี

หัวข้อ
วิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
รูปแบบการเขียนอ้างอิง
เหตุที่ต้องมีการอ้างอิง
การอ้างอิง ความหมาย รูปแบบ และส่วนประกอบ
ลักษณะการอ้างอิง และข้อสังเกต
บรรณานุกรม
 หลักเกณณ์การเขียนรายการบรรณานุกรม ตามมาตรฐานของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
 รูปแบบบรรณานุกรมของสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์
ตอบข้อซักถาม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้การอ้างอิงและรายการบรรณานุกรมชองโครงงาน รายงาน ด้วยตัวเองได้

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีคำค้น หรือรายการอ้างอิงอยู่บ้าง เพื่อให้การใช้งานตรงกับความต้องการมากขึ้น 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. รู้และเข้าใจหลักเกณ์การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมท้ายเล่ม ตามมาตรฐานของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6
 2. สามารถเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรมท้ายเล่ม ตามมาตรฐานของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ได้

ค้นสารสนเทศรายวิชาจากฐานข้อมูลห้องสมุดอย่างไรให้เจอ

หัวข้อ
แนะนำกลุ่มสารสนเทศ
แนะนำ Browsing Category
แนะนำ Browse ตาม subject
แนะนำการสืบค้นจาก Tag Cloud
อธิบายผลการสืบค้น
อธิบาย Filter Results
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

ระยะเวลาที่ใช้

60 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีคำค้น หรือหัวเรื่องอยู่บ้าง เพื่อให้การสืบค้นตรงกับความต้องการมากขึ้น และได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสืบค้นคำนั้น ๆ 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ผู้ใช้รู้แหล่งสืบค้นจากรายวิชา
 2. เข้าใจผลการสืบค้น

ค้น google อย่างไรให้โดน

หัวข้อ
เทคนิคการใช้คำ
สูตรการค้น
ค้นหารูปภาพ
การใช้งาน Google Scholar
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีคำค้น หรือหัวเรื่องอยู่บ้าง เพื่อให้การสืบค้นตรงกับความต้องการมากขึ้น และได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสืบค้นคำนั้น ๆ 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ใช้ได้รู้หลัก เคล็ดลับในการค้นข้อมูลจาก Google
 2. ผู้ใช้จะได้ผลการสืบค้นที่ตรงใจมากขึ้น
 3. ผู้ใช้สามารถหาข้อมูลได้ ใช้ข้อมูลเป็นจาก Google Scholar

การสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ด้านสุขภาพบนเว็บไซต์

หัวข้อ
แนะนำแหล่งข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในไทย และต่างประเทศ
แนะนำการใช้งานและข้อมูลของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ http://e-library.dmsc.moph.go.th/ รวบรวมหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ เอกสารการประชุม และสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
freemedicaljournals  : http://www.freemedicaljournals.com/ เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ทางการแพทย์ ให้ลักษณะข้อมูลเป็นเอกสารฉบับเต็ม (Full Text)
MIMS https://www.mims.com/thailand/ ข้อมูลยา การค้นหา
คู่มือทางด้านเภสัช  https://www.webofpharma.com หนังสือฟรีทางด้านเภสัช
Pubmed  https://www.ncbi.nlm.nih.gov การค้นหาข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในเว็บไซต์
Directory of Open Access Books https://www.doabooks.org/ โหลดหนังสือฟรีจาก 674 สำนักพิมพ์
Science.gov https://www.science.gov/ ฐานข้อมูลฟรี เอกสารงานวิจัย
Centers for Disease Control and Prevention https://www.cdc.gov/ ข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันโรคติดเชื้อและโรคระบาด
ตอบข้อซักถาม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

ผู้เข้าอบรมควรมีคำค้น หรือหัวเรื่องอยู่บ้าง เพื่อให้การสืบค้นตรงกับความต้องการมากขึ้น และได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายในการสืบค้นคำนั้น ๆ 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. รู้จักแหล่งข้อมูลฟรีทั้งไทยและต่างประเทศ
 2. เทคนิคการสืบค้น และการเข้าถึงแหล่งข้อมูล
 3. รู้จักแหล่งข้อมูลใหม่ และเอกสารเพื่อการสนับสนุนการค้นคว้าวิจัย
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสารวิชาการ