Support Tools for Research Group

กลุ่มสนับสนุนเครื่องมือเพื่อการวิจัย

 • สนับสนุนการใช้เครื่องมือเพื่อสนับสนุนให้การทำวิจัยและผลงานวิชาการให้เกิดความสะดวก ลดเวลา และจัดระบบให้สารสนเทศและสะดวกต่อการอ้างอิงและบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote และแนะนำวิธีการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน (Plagiarism) ด้วยโปรแกรม Turnitin  ประกอบด้วยหลักสูตรดังนี้

การใช้งาน EndNote เพื่อการวิจัย (Advanced EndNote 20)

หัวข้อ
แนะนำโปรแกรม Endnote วิธีการลงโปรแกรม
แนะนำการลงรายการบรรณานุกรมเบื้องต้น รูปแบบบรรณานุกรมแบบต่าง ๆ
สาธิตการลงรายการในโปรแกรมโดยการพิมพ์
สาธิตการลงรายการโดยการ import
การจัดกลุ่มข้อมูล group, smart group การตั้งค่า อธิบายความแตกต่าง
การนำข้อมูลไปใช้ใน word
การปรับแต่งข้อมูล การตั้งค่าใน word การจัดรูปแบบ
การใช้คำสั่ง Manuscript Matcher
ตอบข้อซักถาม
รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ และนักศึกษาที่ต้องการจัดทำผลงานวิชาการส่วนของการอ้างอิงและรายการบรรณานุกรมจำนวนหลายรายการและต้องการเครื่องมือช่วยในการจัดทำ

ระยะเวลาที่ใช้
120 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต ผ่าน Zoom Online Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. เทคนิคการใช้งานโปรแกรม endnote สำหรับงานวิจัยที่มีรายการบรรณานุกรมจำนวนมาก
 2. การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม
 3. การทำงานร่วมกันระหว่าง endnote กับ word
 4. ลดเวลาการจัดการรายการบรรณานุกรม
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

Online Resources + Basic EndNote

หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
EDS Single Search, ScienceDirect, SpringerLink
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย
บริการ Full Text Finder
แนะนำโปรแกรม EndNote วิธีการลงโปรแกรม
แนะนำการลงรายการบรรณานุกรมเบื้องต้น
สาธิตการลงรายการในโปรแกรมโดยการพิมพ์
สาธิตการลงรายการโดยการ Import
การนำข้อมูลไปใช้ใน Word
การปรับแต่งข้อมูล การตั้งค่าใน Word
ตอบข้อซักถาม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการจัดทำผลงานวิชาการและใช้รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาที่ใช้
120 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต ผ่าน Zoom Online Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง ฟรี จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. เทคนิคการใช้งานโปรแกรม EndNote
 4. การตั้งค่าการใช้งานโปรแกรม
 5. การทำงานร่วมกันระหว่าง EndNote กับ Word
 6. ได้รับไฟล์โปรแกรมที่มี License ไปติดตั้งในเครื่องส่วนตัว
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

Online Resources + Turnitin

Course 3

หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
การใช้งานฐาน EDS Single Search, ScienceDirect, SpringerLink
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย
บริการ Full Text Finder
ตอบข้อซักถาม
Turnitin for Student
1.       Create a Turnitin Account
2.       Submit a Paper from your account
ตอบข้อซักถาม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และฝึกการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ พร้อมทั้งต้องการใช้งานโปรแกรม  Turnitin สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้ด้วยตัวเอง

ระยะเวลาที่ใช้

120 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

หากผู้เข้าอบรมมีรายการที่ต้องการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของตัวเอง จะทำให้เข้าใจง่าย และปรับแก้กับผลงานของตนเองได้จริง 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง ฟรี จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. Username / Login สำหรับเข้าใช้โปรแกรม Turnitin
 4. วิธีการสร้างห้องส่งผลงาน และการตั้งค่าการตรวจผลงาน
 5. วิธีการส่งผลงานเข้าตรวจ และการดูรายงานผลการตรวจ
 6. การขอ Class ID / Enrollmentkey

ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin for Instructor

หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
การใช้งานฐาน EDS Single Search, ScienceDirect, SpringerLink
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย
บริการ Full Text Finder
ตอบข้อซักถาม
Turnitin for Student
1.       Create a Turnitin Account
2.       Submit a Paper from your account
ตอบข้อซักถาม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และฝึกการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ พร้อมทั้งต้องการใช้งานโปรแกรม  Turnitin สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้ด้วยตัวเอง

ระยะเวลาที่ใช้

120 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

หากผู้เข้าอบรมมีรายการที่ต้องการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของตัวเอง จะทำให้เข้าใจง่าย และปรับแก้กับผลงานของตนเองได้จริง 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง ฟรี จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. Username / Login สำหรับเข้าใช้โปรแกรม Turnitin
 4. วิธีการสร้างห้องส่งผลงาน และการตั้งค่าการตรวจผลงาน
 5. วิธีการส่งผลงานเข้าตรวจ และการดูรายงานผลการตรวจ
 6. การขอ Class ID / Enrollmentkey

ตอบข้อซักถามเพิ่มเติม

การตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการด้วยโปรแกรม Turnitin for Student

หัวข้อ
แนะนำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการทำงานของ Turnitin
การสร้าง Account สำหรับ Student
การเข้าใช้งาน Class สำหรับ Student
การส่งผลงานขึ้นตรวจ สำหรับ Student
การอ่านรายงานที่แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ความซ้ำ สำหรับ Student
การดาวน์โหลดรายงานผล
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และฝึกการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ พร้อมทั้งต้องการใช้งานโปรแกรม  Turnitin สำหรับตรวจสอบการคัดลอกผลงานได้ด้วยตัวเอง

ระยะเวลาที่ใช้

90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

หากผู้เข้าอบรมมีรายการที่ต้องการตรวจสอบการคัดลอกผลงานของตัวเอง จะทำให้เข้าใจง่าย และปรับแก้กับผลงานของตนเองได้จริง 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง ฟรี จากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. Username / Login สำหรับเข้าใช้โปรแกรม Turnitin
 4. วิธีการสร้างห้องส่งผลงาน และการตั้งค่าการตรวจผลงาน
 5. วิธีการส่งผลงานเข้าตรวจ และการดูรายงานผลการตรวจ
 6. การขอ Class ID / Enrollmentkey
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสารวิชาการ