กลุ่มการจัดทำผลงานวิชาการ/คู่มือปฏิบัติการ (Academic Work Series)

 • สนับสนุนการจัดทำผลงานวิชาการ ทั้งเอกสารขอตำแห่คู่มือปฏิบัติงานโดยเฉพาะ เพื่อช่วยให้ผู้จัดทำเข้าใจในรูปแบบของผลงานที่จะจัดทำ ในเรื่องของการจัดทำรูปเล่ม ทั้งการตั้งค่า การจัดทำรูปแบบการพิมพ์ที่เป็นไปในทางเดียวกัน แนะนำการเขียน flowchart ที่ถูกต้อง การเขียนรูปแบบการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมด้วยตัวเอง และใช้เครื่องมืองช่วยการจัดทำผลงาน รวมถึงการออกแบบหน้าปกที่เหมาะสมสำหรับผลงานวิชาการ และแนะนำแหล่งสารสนเทศภาษาไทยสำหรับการปริทัศน์วรรณกรรม จะช่วยให้ผู้จัดทำผลงานวิชาการ มีความเข้าใจรูปแบบของการจัดทำผลงานวิชาการส่วนต่าง ๆ ลดเวลา เกิดความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น ประกอบด้วย

เรียนรู้เทคนิคพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบการพิมพ์คู่มือปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word

หัวข้อ
แนะนำส่วนประกอบของคู่มือ
การกำหนดลักษณะและขนาดของตัวพิมพ์ของเนื้อหาแต่ละส่วน
การแบ่งบท หัวข้อและการเรียงลำดับ
การกำหนดขอบกระดาษ  การเว้นระยะระหว่างบรรทัด การย่อหน้า
การลำดับและพิมพ์เลขหน้า (แนวตั้ง แนวนอน การพิมพ์เลขหน้าของแต่ละข้อกำหนด)
การพิมพ์ตาราง (ลำดับที่และชื่อตาราง  ขนาดของตาราง) พร้อมกับคำอธิบาย caption
การพิมพ์และเทคนิคการแทรกภาพประกอบ
การพิมพ์ตัวย่อและสัญลักษณ์
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และฝึกการจัดรูปแบบการทำรูปเล่มผลงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาที่ใช้
120 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

หากผู้เข้าอบรมมีโครงร่างหรือเนื้อหาอยู่แล้ว จะทำให้เข้าใจง่าย และฝึกปฏิบัติกับผลงานของตนเองได้จริง 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. template ของผลงานวิชาการ/คู่มือ
 2. ลดเวลาการตั้งค่าการพิมพ์คู่มือ
 3. เมนูลัดที่จำเป็นและควรรู้

การจัดทำรูปเล่มคู่มือปฏิบัติงานด้วย Microsoft Word แบบมีสารบัญอัตโนมัติ

หัวข้อ
แนะนำส่วนประกอบของคู่มือ
การกำหนดลักษณะและขนาดของตัวพิมพ์ของเนื้อหาแต่ละส่วน
การแบ่งบท หัวข้อและการเรียงลำดับ
การกำหนดขอบกระดาษ  การเว้นระยะระหว่างบรรทัด การย่อหน้า
การลำดับและพิมพ์เลขหน้า (แนวตั้ง แนวนอน การพิมพ์เลขหน้าของแต่ละข้อกำหนด)
การพิมพ์ตาราง (ลำดับที่และชื่อตาราง  ขนาดของตาราง) พร้อมกับ คำอธิบาย caption
การพิมพ์และเทคนิคการแทรกภาพประกอบ
การพิมพ์ตัวย่อและสัญลักษณ์
การจัดทำสารบัญ/สารบัญอัตโนมัติ
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และฝึกการจัดรูปแบบการทำรูปเล่มผลงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับสารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตารางแบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาที่ใช้
180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

หากผู้เข้าอบรมมีโครงร่างหรือเนื้อหาอยู่แล้ว จะทำให้เข้าใจง่าย และฝึกปฏิบัติกับผลงานของตนเองได้จริง 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. template ของผลงานวิชาการ/คู่มือ
 2. สารบัญเนื้อหา ตาราง ภาพ โดยอัตโนมัติ
 3. ลดเวลาการตั้งค่าการพิมพ์คู่มือ
 4. เมนูลัดที่จำเป็นและควรรู้

มีชัยไปกว่าครึ่งถ้าพึ่ง flowchart

flowchart
หัวข้อ
แนะนำส่วนประกอบของคู่มือ
การกำหนดลักษณะและขนาดของตัวพิมพ์ของเนื้อหาแต่ละส่วน
การแบ่งบท หัวข้อและการเรียงลำดับ
การกำหนดขอบกระดาษ  การเว้นระยะระหว่างบรรทัด การย่อหน้า
การลำดับและพิมพ์เลขหน้า (แนวตั้ง แนวนอน การพิมพ์เลขหน้าของแต่ละข้อกำหนด)
การพิมพ์ตาราง (ลำดับที่และชื่อตาราง  ขนาดของตาราง) พร้อมกับ คำอธิบาย caption
การพิมพ์และเทคนิคการแทรกภาพประกอบ
การพิมพ์ตัวย่อและสัญลักษณ์
การจัดทำสารบัญ/สารบัญอัตโนมัติ
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และฝึกการจัดรูปแบบการทำรูปเล่มผลงานวิชาการตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด พร้อมกับสารบัญ สารบัญภาพ สารบัญตารางแบบอัตโนมัติ

ระยะเวลาที่ใช้
180 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Onsite ตามห้องอบรมที่กำหนด

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

หากผู้เข้าอบรมมีโครงร่างหรือเนื้อหาอยู่แล้ว จะทำให้เข้าใจง่าย และฝึกปฏิบัติกับผลงานของตนเองได้จริง 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. template ของผลงานวิชาการ/คู่มือ
 2. สารบัญเนื้อหา ตาราง ภาพ โดยอัตโนมัติ
 3. ลดเวลาการตั้งค่าการพิมพ์คู่มือ
 4. เมนูลัดที่จำเป็นและควรรู้

การอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA สำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพ

APA
หัวข้อ

หลักเกณฑ์การเขียนรายการบรรณานุกรมตามมาตรฐานของระบบ APA Style

แนะนำความหมายของการอ้างอิง
วิธีการเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม
รูปแบบการเขียนอ้างอิง
เหตุที่ต้องมีการอ้างอิง
ลักษณะการอ้างอิงแบบ APA
ส่วนประกอบของระบบนามปี
การเขียนบรรณานุกรมตามประเภทสื่อสิ่งพิมพ์
การจัดเรียงรายการบรรณานุกรม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และฝึกการเขียนรายการอ้างอิงและรายการบรรณานุกรมด้วยตัวเอง ตามรูปแบบ APA

ระยะเวลาที่ใช้
120 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

หากผู้เข้าอบรมมีรายการอ้างอิงที่ต้องการจะทำให้ถูกต้อง จะทำให้เข้าใจง่าย และปรับแก้กับผลงานของตนเองได้จริง 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. อ้างอิงเนื้อหาแบบ APA ได้ถูกต้อง
 2. เขียนรายการบรรณานุกรมได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

การใช้งานโปรแกรม Endnote 20 เบื้องต้น (Basic EndNote 20)

หัวข้อ
แนะนำภาพรวม  EndNote 20 
วิธีการติดตั้งและแนะนำเบื้องต้นโปรแกรม EndNote
การนำเข้าข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ
การค้นหาเอกสารฉบับเต็ม
การจัดกลุ่ม
การทำงานกับเอกสารใน Word
การใช้คำสั่ง EndNote ที่เชื่อมต่อกับ Word
การจัดเรียงรายการบรรณานุกรม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้และฝึกการใช้งานโปรแกรม  EndNote ในการจัดทำรายการอ้างอิงและบรรณานุกรม

ระยะเวลาที่ใช้
200 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต แบบ Online ผ่าน ZOOM

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม

หากผู้เข้าอบรมมีรายการอ้างอิงที่ต้องการจะทำให้ถูกต้อง จะทำให้เข้าใจง่าย และปรับแก้กับผลงานของตนเองได้จริง 

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. อ้างอิงเนื้อหาแบบ APA ได้ถูกต้อง
 2. เขียนรายการบรรณานุกรมได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

แหล่งสารสนเทศภาษาไทยเพื่อการจัดผลงานวิชาการ

หัวข้อ
แนะนำเว็บ library.wu.ac.th ช่องทางการติดต่อห้องสมุด
เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
งานวิจัย วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม TDC (Thai Digital Collection)
THAIJO: THAI Journals Online
Google Scholar
EDS Single Search เน้นภาษาไทย
CUIR คลังปัญญาจุฬา
ศูนย์ข้อมูลการวิจัย Digital วช.

บริการขอยืมตัวเล่มจากห้องสมุดในเครือข่าย /บริการ Full Text Finder/บริการ Delivery to Home

ตอบข้อซักถาม
รวม
ราละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรนี้เหมาะกับใครบ้าง
เหมาะกับอาจารย์ พนักงานและนักศึกษาที่ต้องการจัดทำผลงานวิชาการและใช้รูปแบบที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ระยะเวลาที่ใช้
90 นาที

วิธีการอบรม  
บรรยายและสาธิต ผ่าน
Zoom Online Meeting

สิ่งที่ผู้เข้าจะได้จากคอร์ส
 1. สามารถค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสารวิชาการ
สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการเข้าร่วมอบรม
 1. ค้นงานวิจัย เอกสารวิชาการฉบับเต็มได้ด้วยตัวเอง
 2. เรียนรู้เทคนิคการสืบค้น การกรองผล, การ Print, E-mail, Save
 3. รู้จักช่องทางและบริการที่จำเป็นในการติดตามเอกสารวิชาการ