ภาษาไทยพื้นฐาน
ชวนน้องอ่าน,  หนังสือ,  หนังสือประกอบการเรียน

หนังสือประกอบการเรียน GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน

ภาษาไทยพื้นฐาน หรือ GEN64-011  เป็นรายวิชาที่ช่วยให้น้อง ๆ ได้ฝีกทักษะด้านการจับใจความสำคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้สำนวนไทย และคำราชาศัพท์ 

ว่าแล้วพี่มา ชวนน้องอ่าน สำหรับรายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ที่รวบรวมหนังสือที่เกี่ยวข้องมาให้น้อง ๆ ได้นำมาใช้ได้เพื่อประกอบการฝึกทักษะต่าง ๆ ได้อย่างครบถ้วน ทั้งหนังสือวิขาการล้วน ๆ และหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อให้เข้าใจ ภาษาไทยพื้นฐาน ได้มากยิ่งขึ้น

คำอธิบายรายวิชา

รายวิชานี้เป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานภาษาไทย 3 ด้าน ได้แก่ หลักภาษาไทย วรรณคดีไทย และการใช้ภาษาไทย โดยหลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ การผันวรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของคำ การสร้างคำ และประโยคชนิดต่าง ๆ วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหา ได้แก่ ความรู้เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ ส่วนการใช้ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสำคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟังอย่างมีวิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้สำนวนไทย และคำราชาศัพท์

หนังสือประกอบรายวิชา GEN64-011 ภาษาไทยพื้นฐาน

การใช้ภาษาไทย 1 

ภาษากับความคิด การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การฟัง หลักเบื้องต้นการพูด การอ่าน การอ่านเพื่อจับใจความสำคัญและแสดงความคิดเห็น การเขียนย่อหน้า การเขียนโครงเรื่อง การเขียนคำนำ เนื้อเรื่อง และสรุป  การตอบข้อสอบอัตนัย ซึ่งสัมพันธ์กับการใช้ภาษาในชีวิตประจำวัน

  •  หลักภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ธรรมชาติของภาษา อักษรสามหมู่ สระ  การผันวรรณยุกต์ พยางค์ ชนิดของคำ การสร้างคำ และประโยคชนิดต่าง ๆ   
  • วรรณคดีไทยครอบคลุมเนื้อหาได้แก่ ความรู้  เบื้องต้นทางวรรณคดี ความเข้าใจวรรณคดีระดับก่อนอุดมศึกษา และการตีความ
  • การใช้ภาษาไทยครอบคลุมเนื้อหาเรื่องระดับของภาษา การจับใจความสำคัญ การย่อความสรุปความ การอธิบายความ การฟังอย่างมี วิจารณญาณ การพูดอย่างมีศิลปะ การใช้สำนวนไทย และคำราชาศัพท์

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4158 ธ4ก 2542
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาไทย
Titleการใช้ภาษาไทย 1 / สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Editionฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
Detail131 หน้า ; 26 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรม
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9745716847

การใช้ภาษาไทย 2

ภาพพจน์ หรือข้อความให้เกิดความประทับใจ บทที่ 2 การเขียนบทความ บทที่ 3 การเขียนรายงานวิชาการ บทที่ 4 การพูดในที่ชุมนุมชน บทที่ 5 การอภิปราย บทที่ 6 การโต้วาที บทที่ 7 การวิจารณ์ บทที่ 8 การเขียนจดหมาย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
Callnumber PL4158 ธ4ก 2539 
Authorมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. คณะศิลปศาสตร์. สาขาวิชาภาษาไทย
Titleการใช้ภาษาไทย 2 / สาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Editionฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2539
Detail114 หน้า ; 26 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรม
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9745715549

หลักภาษาไทย : ฉบับนักเรียน นักศึกษา

เนื้อหาในหนังสือ ประกอบด้วย การเขียน และการอ่านคำไทย  เครื่องหมายวรรคตอน การอ่านคำไทย ชนิดของคำไทย หลักเกษณฑ์คำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น กลุ่มคำ วลีและประโยค สำนวนไทย คำราชาศัพท์ คำประพันธ์ชนิดต่าง ๆ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

gData
Callnumber PL4163 ว6ห 2550
Authorวันเพ็ญ เทพโสภา
Titleหลักภาษาไทย : ฉบับนักเรียน นักศึกษา / วันเพ็ญ เทพโสภา
Publishedกรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2550
Detail144 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
ISBN9789745224926

หลักภาษาไทย : หลักเกณฑ์ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง

หลักเกณฑ์ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง เป็นการรวบรวมบทความของ  เปลื้อง ณ นคร ซึ่งเป็นปูชนียบุคคลทางด้านภาษาไทย จากนิยสารต่าง ๆ  เช่น หลักภาษาไทย เรื่องของพยัญชนะ  เรื่องของวรรณยุกต์ ภาษาสะแลง เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4158 ป7ห 2549
Authorเปลื้อง ณ นคร
Titleหลักภาษาไทย : หลักเกณฑ์ในการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง / เปลื้อง ณ นคร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2549
Detail117 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
ISBN9747406578

หลักและการใช้ภาษาไทย

ความรู้เรื่องภาษาและภาษาไทย  รูปและเสียงอักษรไทย  คำและการสร้างคำ  ชนิดของคำ หลักการอ่านคำ หลักการเขียนคำและหลักการใช้เครื่องหมายประกอบการเขียน การเรียงคำ หลักการใช้คำและหลักการใช้ประโยค ราชาศัพท์และคำสุภาพ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

agData
CallnumberPL4163 ป4ห 2553
Authorประยูร ทรงศิลป์
Titleหลักและการใช้ภาษาไทย / ประยูร ทรงศิลป์
Publishedกรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี, 2553
Detail329 หน้า ; 29 ซม
Noteโครงการผลงานวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
Subject
Subject
ISBN9789741529568

หลักการใช้ภาษาไทย 1

ความรู้เรื่องภาษาและหลักการใช้ภาษาไทย ระบบภาษาไทย  ระบบเสียงในภาษาไทย  ระบบคำในภาษาไทย  ระบบวากยสัมพันธ์  วัจนลีลาและการแปรของภาษาไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4174 ว6ห 2551
Authorวีรวัฒน์ อินทรพร
Titleหลักการใช้ภาษาไทย 1 / วีรวัฒน์ อินทรพร
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedสงขลา : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2551
Detail107 หน้า ; 29 ซม
Noteได้รับทุนอุดหนุนจากภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Subject

ความรู้เรื่องภาษาและหลักการใช้ภาษาไทย ระบบภาษาไทย  ระบบเสียงในภาษาไทย  ระบบคำในภาษาไทย  ระบบวากยสัมพันธ์  วัจนลีลาและการแปรของภาษาไทย

ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาไทย ฟัง พูด อ่าน เขียน  เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4163 ส7อ 2541
Authorมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
Titleเอกสารการสอนชุดวิชา การใช้ภาษาไทย = Effective communication in Thai / มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedนนทบุรี : สำนักพิมพ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธราช, 2541
Detail861 หน้า ; 30 ซม
Subject
ISBN9746143891
ISBN9746143905

ราชาธิราช

ราชาธิราช ฉบับหอสมุดแห่งชาติ  เป็นหนังสือดี 100 เล่ม ที่คนไทยควรอ่าน  กล่าวถึงการทำศึกสงครามระหว่างราชอาณาจักรพม่าและมอลซึ่งสันนิษฐานว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นจริงในสมัยอยุธยาของไทย วรรณกรรมเรื่องนี้ใฃ้เป็นกำลังใจให้แก่ราษฎร ขุนนางและเสนาบดีทุกหมู่เหล่าให้จิตใจฮึกเหิมในการต่อสู้กับพม่า เช่นเดียวกับการรบระหว่างฝ่ายพระเจ้าราชาธิราชของมอญที่สามารถเอาชนะฝ่ายพระเจ้าฝรั่งมังฆ้องของพม่าได้

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4209.A1 พ4ร 2556
Authorพระคลัง (หน), เจ้าพระยา
Titleราชาธิราช / ของ เจ้าพระยาพระคลัง (หน)
Publishedกรุงเทพฯ : ไทยควอลิตี้บุ๊คส์, 2556
Detail624 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Subject
Subject
ISBN9786165144315

ม้าก้านกล้วย

ม้าก้านกล้วย ควบม้าชีวิตฝันแรมนิราศชีวิตจริง กวีนิพนธ์รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี 2538   “ม้าก้านกล้วย” รวมบทกวีนิพนธ์ไทยร่วมสมัย สะท้อนให้เห็นพลังชีวิตและจิตใจของคนชนบท ที่เข้ามาสู่เมือง ด้วยความใฝ่ฝันและความหวังถึงชีวิตที่ดีกว่า และได้กลายเป็นพลังสำคัญอันสร้างสรรค์สังคม แม้คนชนบทจะพบกับชีวิตแปลกแยกในสังคมเมือง แต่ความผูกพันโหยหาชีวิตในถิ่นเดิม ก็เป็นพลังหล่อเลี้ยงให้คนชนบทยืดหยัดอยู่ได้

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4200 พ9ม 2540
Authorไพวรินทร์ ขาวงาม
Titleม้าก้านกล้วย : กวีนิพนธ์รางวัลซีไรท์ 2538 / ไพวรินทร์ ขาวงาม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 14
Publishedกรุงเทพฯ : แพรว, 2540
Detail176 หน้า ; 18 ซม
Subject
Subject
Subject
ISBN9748428168

มือนั้นสีขาว

รวมบทกวีนิพนธ์ไทยสมัยใหม่ที่มีลักษณะสร้างสรรค์ทั้งความคิด และวิธีการนำเสนอ มุ่งแสดงอุดมคติเชิดชูคุณค่าความบริสุทธิ์ และความมีน้ำใจของมนุษย์ กวีถ่ายทอดความคิดเป็นรูปธรรมที่เข้าใจง่าย ผ่านบุคคลและเหตุการณ์สมมติ ซึ่งอาจเกิดได้ในชีวิตจริงและสังคมจริง แสดงความแตกต่างระหว่างสภาวะอันบริสุทธิ์ไม่เสแสร้งของเด็ก กับสภาวะของผู้ใหญ่ที่ถูกครอบงำด้วยกรอบของสังคม ในแต่ละบทกวี เสนอแง่ความคิดอย่างประณีตหลายนัย ตีความได้กว้างขวางและลึกซึ้งด้วยกลการประพันธ์ที่เฉียบคม
ให้ประสบการณ์การอ่านอันจรรโลงความหวังให้ผู้อ่านเห็นว่า โลกอาจสงบงดงามได้ ด้วยน้ำใจอันบริสุทธิ์ของมนุษย์ด้วยกัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4206 ศ6ม 2542
Authorศักดิ์สิริ มีสมสืบ
Titleมือนั้นสีขาว / ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : กะทิกะลา, 2542
Detail1 เล่ม ; 18 ซม
Noteรางวัลซีไรท์-วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2535
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9748717186

ระเด่นลันได

ระเด่นลันได พระมเหลเถไถ ของพระมหามนตรี (ทรัพย์)  เป็นบทประพันธ์กลอนแปดสุภาพ   เนื้อหาเกี่ยวกับพระมะเหลเถไถประทับอยู่ในวัง วันหนึ่งลาบิดามารดาคือท้าวโปลาและนางตาลาไปประพาสป่าและประทับแรมในป่าคืนนั้นพระอินทร์เล็งทิพยเนตรเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็นคู่ครองกับนางตะแลงแกง  ธิดาท้าวมะไลทีแห่งเมืองมะไลทอง  จึงเหาะไปอุ้มนางจากปราสาทมาอยู่ร่วมกับพระมะเหลเถไถที่พลับพลา  รุ่งเช้าพระมะเหลเถไถพานางตะแลงแกงพร้อมไพร่พลเดินทางกลับเมือง   ระหว่างทางพบยักษ์ชื่อท้าวมะลาก๋อยซึ่งทำผิดเพราะลอบชมนางฟ้า  พระอิศวรจึงลงโทษตัดตัวจนขาดและให้เที่ยวจับสัตว์ป่ากินเป็นอาหาร  เมื่อเห็นพระมะเหลเถไถ  ท้าวมะลาก๋อยคิดจะจับกิน  ทั้งสองจึงต่อสู้กัน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4207 ม56ร 2539
Authorพระมหามนตรี (ทรัพย์)
Titleระเด่นลันได พระมเหลเถไถ / ของพระมหามนตรี (ทรัพย์)
Publishedกรุงเทพฯ : ลายกนก, 2539
Detail80 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
ISBN9748962296
Additional titleพระมะเหลเถไถ

เพียงความเคลื่อนไหว

บทกวีนิพนธ์ รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน ประจำปี 2523 และหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน  เนื้อหากล่าวถึงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 ซึ่งขบวนการนักศึกษาประชาชนได้เรียกร้องรัฐธรรมนูญ และขยายตัวเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อความเป็นธรรมด้านต่างๆ เป็นบทกวีที่อ่านเข้าใจง่าย การใช้ถ้อยคำเร่งเร้าให้ตื่นตัวและเกิดความเคลื่อนไหวทางความคิด บางเรื่องเล่าชีวิตชนบท บางเรื่องว่าด้วยสงคราม บางเรื่องแสดงออกถึงอารมณ์ แนวคิด และทัศนคติต่อสังคม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
Callnumber PL4200 น7พ 2535
Authorเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Titleเพียงความเคลื่อนไหว / เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 7
Publishedกรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2535
Detail207 หน้า ; 21 ซม
Noteโครงการหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
Subject
Subject
Subject
ISBN9743154396

มัทนะพาธา

  “มัทนะพาธา” หรือ “ตำนานแห่งดอกกุหลาบ” เป็นวรรณคดีประเภท “บทละครพูด” พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่แสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถทางด้านอักษรศาสตร์ของพระองค์ บทละครเรื่องนี้ได้รับยกย่องจากวรรณคดีสโมสรว่า “เป็นยอดของบทละครพูดคำฉันท์” ด้วยการเลือกถ้อยคำที่สื่ออารมณ์ความรู้สึกของตัวละครได้ดีเยี่ยม ตลอดจนมีการวางโครงเรื่องที่ชวนให้ติดตาม ทั้งยังสอดแทรกคติสอนใจเรื่องความรักได้อย่างซาบซึ้งกินใจอีกด้วย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4209 ม2ม 2544
Authorมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2423-2468
Titleมัทนะพาธา : ตำนานดอกกุหลาบ / พระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
Editionพิมพ์ครั้งที่ 24
Publishedกรุงเทพฯ : บันทึกสยาม, 2544
Detail173 หน้า ; 21 ซม
Subject
Subject
Subject
ISBN9748827372

ใบไม้ที่หายไป

“ใบไม้ที่หายไป” รวบรวมเรื่องราวเชิงบันทึกของชีวิตตอนหนึ่งของผู้ประพันธ์ ตั้งแต่ยังเป็นนักศึกษาวัยรุ่นกลุ่มก้าวหน้า มีอุดมการณ์สูงส่ง จวบจนกระทั่งได้ตระหนักความจริงของชีวิตที่ถูกธรรมชาติกำหนด สาระของบันทึกนี้มีทั้งความใฝ่ฝัน ปรัชญาชีวิตและอุดมการณ์ของคนหนุ่มสาว และตัวผู้เขียนเองก็ได้ปฏิบัติตามอุดมการณ์นั้นอย่างถึงที่สุด จึงได้พบว่าทุกชีวิตต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ ดังเช่นชีวิตของผู้เป็นแม่นั้น ไม่เพียงแต่กำหนดอนาคตของลูกเท่านั้น หากรวมทั้งชีวิตตนเองและผู้ใกล้ชิด

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4200 จ6บ 2546
Authorจิระนันท์ พิตรปรีชา
Titleใบไม้ที่หายไป / จิระนันท์ พิตรปรีชา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 22
Publishedกรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิชาการ 14 ตุลา, 2546
Detail117 หน้า ; 21 ซม
Noteฉลองครบรอบ 30 ปี 14 ตุลา: 2516-2546 ร่วมวาระประวัติศาสตร์: วัน 14 ตุลา ประชาธิปไตย
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9749154428

ไม่มีหญิงสาวในบทกวี

กวีนิพนธ์รางวัลซีไรต์ ปี 2553 จาก ซะการีย์ยา อมตยา” นำเสนอภาพและแนวคิดเพื่อการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุข ที่ผสมผสานวรรณศิลป์ ปรัชญา และศิลปะเข้าด้วยกันอย่างกลมกลืน สื่อประสบการณ์และทัศนะอันหลากหลายของผู้แต่ง ตั้งแต่ระดับปัจเจกบุคคลจนถึงระดับสังคม โดยไม่ผูกติดกับยุคสมัยและไร้พรมแดนใด ๆ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4209.C45 ซ6ม 2553
Authorซะการีย์ยา อมตยา
Titleไม่มีหญิงสาวในบทกวี / ซะการีย์ยา อมตยา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : ๑๐๐๑ ราตรี, 2553
Detail93 หน้า ; 18 ซม
Subject
ISBN9789742255244

ไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต 

นิยาย รางวัลซีไรต์-วรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน 2558  นิยายรักที่สื่อให้เห็นชะตาชีวิตของผู้คนอย่างเรา ๆ ท่าน ๆ ที่มีชีวิตอยู่กับความรัก ผิดหวัง กำพร้า แสวงหา ความจำเสื่อม  เจอกัน จากกัน พบกันใหม่ ผิดใจ รักกัน สามเส้า ความจำเสื่อม แต่เล่าอีกแบบเพื่อบอกว่ามายาคติเป็นอย่าง ความจริงอาจเป็นอีกหลายอย่าง เพื่อรอให้จุดจบมาถึงในวันหนึ่ง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ว64ส 2558
Authorวีรพร นิติประภา
Titleไส้เดือนตาบอดในเขาวงกต / วีรพร นิติประภา
Editionพิมพ์ครั้งที่4
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2558
Detail256 หน้า ; 19 ซม
Subject
ISBN9789740212225

ลับแล, แก่งคอย

หนึ่งนั้นให้เป็นพี่ชายของความหลับ อีกหนึ่งนั้นจงเป็นน้องชายของคำลวง นวนิยายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปี 2552 “ลับแล, แก่งคอย” นับว่าเป็นทั้งเรื่องจริงและเรื่องแต่ง โดยนักเขียนได้แบ่งโครงเรื่องของนิยายออกเป็น 5 ภาค ภาคแรก-กำเนิดจากเรื่องเล่า ภาคสอง-ประวัติศาสตร์ที่เริ่มสว่าง ภาคสาม-ในป่าหิมพานต์ ภาคสี่-ฌาปนกิจความจริง และ ภาคห้า-เถ้าอังคารของความลวง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. อ73ล 2552
Authorอุทิศ เหมะมูล
Titleลับแล, แก่งคอย / อุทิศ เหมะมูล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 6
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2552
Detail444 หน้า ; 21 ซม
Noteวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ประเภทนวนิยาย ประจำปี 2552)
ISBN9789744752147

ความสุขของกะทิ

นวนิยายรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี 2549   เนื้อหาในเล่มจะพาคุณผู้อ่านไปรู้จักกับเด็กหญิงคนหนึ่งในสังคมแบบชนบทที่ดำเนินไปอย่างเนิบช้าและสงบงาม เป็นชีวิตอย่างที่ผู้คนจำนวนมากในเมืองต่างก็โหยหา แต่ลึกลงไปในใจของเด็กหญิง แม้จะมีทั้งตาและยายคอยให้ความรักและใส่ใจ เธอก็อดไม่ได้ที่จะคิดถึงแม่ แม่ผู้เก็บความลับในชีวิตของเธอเอาไว้ แม่ผู้บอกเหตุผลได้ว่าทำไมเธอจึงต้องมาอยู่กับตายาย แทนที่จะอบอุ่นในบ้านที่มีทั้งพ่อและแม่ แม่ผู้จะตอบคำถามในใจของกะทิได้หมด แม้ว่าบางคำถาม กะทิจะต้องเป็นผู้ตัดสินใจเองว่าต้องการจะรู้หรือไม่ก็ตาม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ง6ค 2559
Authorงามพรรณ เวชชาชีวะ
Titleความสุขของกะทิ / งามพรรณ เวชชาชีวะ เขียน ; วลัยกร สมรรถการ วาดภาพประกอบ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 100
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวสำนักพิมพ์, 2559
Detail116 หน้า : ภาพประกอบ ; 19 ซฒ
Added Authorวลัยกร สมรรถการ
ISBN9786161815394

เรื่องรักขนาดใหญ่ของเด็กชายตัวเล็ก

การเดินทางไกลของเด็กชายแจ็ก ผู้แบกความรักขนาดใหญ่เท่าช้าง ขณะเดินทางตามหาแม่ ผู้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย แจ็ก เป็นเหมือนตัวแทนมนุษย์ลูกที่จะบอกแม่ ๆ ทั้งหลายว่าลูกรักแม่มากแค่ไหน และไม่ว่าแม่จะเป็นอย่างไร แม่ก็เป็นคนดีที่สุดในโลกของลูกเสมอ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. จ625ร 2558
Authorจาคอบสัน, เจนนิเฟอร์ ริชาร์ด
Titleเรื่องรักขนาดใหญ่ของเด็กชายตัวเล็ก / เจนนิเฟอร์ ริชาร์ด จาคอบสัน, เขียน ; ปณต ไกรโรจนานันท์, แปล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 1
Publishedกรุงเทพฯ : แพรวเยาวชน, 2558
Detail204 หน้า ; 19 ซม
Added Authorปณต ไกรโรจนานันท์
ISBN9786161807979

บุพเพสันนิวาส

เรื่องราวสนุกสนานเกิดขึ้นเมื่อ “เกศสุรางค์” อาจารย์สาวร่างท้วม ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ แล้วลืมตาตื่นขึ้นมาในร่างของสาวสวย ผอมบาง ที่ตอนแรกเธอเองก็อยากจะดีใจหรอก เพียงแต่ว่าเธอกลับรับรู้ว่าตัวเองได้โผล่มายุคในยุคพระนารายณ์มหาราชย์และไม่รู้จักใครเลย แถมยังเป็นที่เกลียดชังของคนทั้งเรือนยกเว้นบ่าวพี่เลี้ยงสองคน ด้วยร่างของคนที่เธอเข้ามาอยู่คือร่างของแม่หญิงการะเกดผู้มีความงามเป็นเลิศพอ ๆ กับความร้ายกาจ ยิ่งลูกชายเจ้าของเรือนหน้าขรึมดุ ก็ดูท่าทางจะไม่ชอบขี้หน้าการะเกดซึ่งเป็นคู่หมายของตัวเองอยู่ไม่น้อย แต่มีหรือที่เกศสุรางค์จะจำยอมกับเรื่องแบบนี้ ในเมื่อเธอ เป็นผู้หญิงยุค 2010 ดังนั้นการจะมานั่งพับเพียบเรียบร้อย ทำตัวสงบเสงี่ยม ไม่มีปากมีเสียง ให้ใครอื่นมาพูดจากระทบกระเทียบนั้นไม่มีทาง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ร54บ 2561
Authorรอมแพง
Titleบุพเพสันนิวาส / รอมแพง
Editionพิมพ์ครั้งที่ 31
Publishedกรุงเทพฯ : แฮปปี้ บานานา, 2561
Detail512 หน้า ; 18 ซม
ISBN9786167441610

รากนครา

     หากบ้านเมืองและสังคมเป็นเช่นไม้ใหญ่ มีประดาปราชญ์ราชเมธี วีรบุรุษวีรสตรี เป็นประดุจดอกผลให้ชื่นชม จากอดีตจนถึงปัจจุบัน มีใครสักกี่คนที่หวนระลึกถึงคนหลายคน ผู้ต้องกลบฝังความต้องการ ชีวิต และหัวใจตนเอง  ณ ดินแดนหัวเมืองเหนือประเทศสยาม “เจ้าศุขวงศ์” ไปร่วมพิธีศพของ “เจ้าอุปราชสิงห์คำ” ที่เชียงเงิน และได้พบกับ “แม้นเมือง” ก็รู้สึกต้องตาต้องใจในทันที “มิ่งหล้า” (น้องสาวต่างแม่ของแม้นเมือง) ก็จับได้เช่นกันว่าศุขวงศ์สนใจแม้นเมือง จึงพยายามทำทุกวิถีทางที่จะไม่ให้แม้นเมืองมีโอกาสพบปะกับศุขวงศ์ ทั้งยังพูดเป่าหูปั้นเรื่องว่าศุขวงศ์สนใจตัวมิ่งหล้าและมีใจให้

    “เจ้าหลวงแสนอินทะ” (พ่อแม้นเมือง) วางแผนการเพื่อถ่วงดุลอำนาจสยามและเมืองมัณฑ์ด้วยการส่งตัวมิ่งหล้าไปเป็นบรรณาการถวายกษัตริย์เมืองมัณฑ์ มิ่งหล้าจึงขอร้องให้ศุขวงศ์ช่วยพาหนีออกจากขบวน และเล่าแผนการให้แม้นเมืองฟัง แต่แม้นเมืองนำเรื่องทั้งหมดไปบอกพ่อ ทำให้มีการซ้อนแผนด้วยการสลับตัว ศุขวงศ์จึงต้องตกกระไดพลอยโจนแต่งงานกับแม้นเมือง และมิ่งหล้าถูกส่งไปเมืองมัณฑ์ตามแผนเดิม เรื่องราวเข้มข้นขึ้น เมื่อมิ่งหล้าหนีจากเมืองมัณฑ์ ประจวบกับเชียงเงินต้องการประกาศอิสระแต่มีเหตุให้เข้าใจผิดว่า ศุขวงศ์เป็นต้นเหตุของเรื่องราวทั้งหมด อาวุธ สงคราม การเมือง ความเข้าใจผิด ก่อเกิดเรื่องราวต่าง ๆ มากมาย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ป4ร 2550
Authorปิยะพร ศักดิ์เกษม
Titleรากนครา / ปิยะพร ศักดิ์เกษม
Editionพิมพ์ครั้งที่ 7
Publishedกรุงเทพฯ : พิมพ์คำ, 2550
Detail548 หน้า ; 19 ซม
ISBN9749471792

ปูนปิดทอง

    นิยายสะท้อนปัญหาสังคม ไม่ว่ายุคใดสมัยใด ปัญหาครอบครัวแตกแยก ที่ผู้ใหญ่เป็นผู้ก่อ
แต่ผู้ที่รับผลกรรมไปเต็ม ๆ คือบรรดาลูก ๆ  สองเมืองและบาลี ผลพวงจากครอบครัวแตกแยก
เขาและเธอมีแผลลึก แม้บัดนี้ความเจ็บปวดจะหายไป แต่ก็ยังทิ้งรอยให้เห็นอย่างยากจะปกปิด

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ก45ป 2542
Authorกฤษณา อโศกสิน
Titleปูนปิดทอง / กฤษณา อโศกสิน
Editionพิมพ์ครั้งที่ 6
Publishedกรุงเทพฯ : ดับเบิ้ลนายน์, 2542
Detail788 หน้า ; 18 ซม
ISBN9746045318

เจ้าหงิญ

หนังสือรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ประจำปี พ.ศ. 2548  รวมเรื่องสั้นสร้างสรรค์จินตนาการกระตุ้นการเรียนรู้โลกความเป็นจริง ปลูกฝังความรัก ความอ่อนโยนในหัวใจ ผู้เขียนนำโลกของจินตนาการมาผสานกับโลกของความจริง โดยใช้รูปแบบนิทานเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนรู้ประสบการณ์ทางอารมณ์ การเผชิญกับปัญหาและอุปสรรค การแสวงหาความหมายและความสุขของชีวิต แต่ด้วยความเขลา มนุษย์จึงดิ้นรนและหลงอยู่ในมายา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. บ63จ 2548
Authorบินหลา สันกาลาคีรี
Titleเจ้าหงิญ / บินหลา สันกาลาคีรี
Editionพิมพ์ครั้งที่ 7
Publishedกรุงเทพฯ : มติชน, 2548
Detail127 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Noteพิมพ์ครั้งที่ 3 ถึง 8 ในปีเดียวกัน
Noteรวมเรื่องสั้นลำดับ 3 ของผู้เขียน
Subject
Subject
ISBN9743230521

แผ่นดินอื่น

รวมเรื่องสั้นรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ปี พ.ศ.2539   “แผ่นดินอื่น” เสมือนบทบันทึกแห่งยุคสมัยใกล้ล่มสลาย ที่ดำดิ่งลงสู่ห้วงภายใน เพื่อตั้งคำถามถึงชะตาชีวิต ที่เป็นผลมาจากโครงสร้างสังคม สิ่งแวดล้อม ด้วยเรื่องสั้นขนาดยาว 8 เรื่อง ที่คัดสรรแล้วของ “กนกพงศ์ สงสมพันธุ์”

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ก3ผ 2539
Authorกนกพงศ์ สงสมพันธุ์
Titleแผ่นดินอื่น / กนกพงศ์ สงสมพันธ์
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedกรุงเทพฯ : นาคร, 2539
Detail376 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม
ISBN9747032171

แดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ 

รางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2554  พบกับมุมมองและเสียงเล่าอันแปลกใหม่ ของ “จเด็จ กำจรเดช” กับสารพัดเรื่องราวที่เต็มไปด้วยการเสียดสี ประชดประชัน ล้อเลียน ตลกชวนหัว โศกนาฏกรรมเชิงโรแมนติก รวมทั้งลักษณะโกรเทสก์ เช่น การละเล่นกับความแปลกประหลาด ความชำรุด วิปริต บิดเบี้ยว ไม่สมประกอบของตัวละครและโลกซึ่งพวกเขาเหล่านั้นดำรงอยู่ ทั้งชวนอ่าน ชวนคิด ซับซ้อน สนุกสนาน ชวนติดตามตลอดเล่ม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. จ3ด 2554
Authorจเด็จ กำจรเดช
Titleแดดเช้าร้อนเกินกว่าจะนั่งจิบกาแฟ / จเด็จ กำจรเดช
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : Pajonphai, 2554
Detail403 หน้า ; 18 ซม
Noteได้รับรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปีพุทธศักราช 2554
Subject
Added Authorสถาพร จรดิฐ
ISBN9786167552002

โต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง

เล่มนี้ถ่ายทอดมาจากประสบการณ์จริงของผู้เขียน ที่เล่าออกมาในรูปของวรรณกรรมทำให้อ่านง่าย สนุก และชวนติดตาม โต๊ะโตะจัง ถูกไล่ออกจากโรงเรียนเก่าขณะเรียนอยู่ชั้นประถมหนึ่งเท่านั้นเอง! เพียงเพราะความซุกซนตามประสาเด็ก ๆ แต่ครูกลับคิดว่าเป็นการรบกวนเพื่อนร่วมชั้น จึงต้องไปเรียนที่ “โรงเรียนโทเมโอ” ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ใช้ตู้โดยสารรถไฟเป็นห้องเรียน มี “ครูบาโยชิ” ซึ่งเป็นครูใหญ่ที่เข้าใจเด็กอย่างดี  การเรียนการสอนของโรงเรียนนี้เด็กสามารถเลือกเรียนตามลำดับความชอบของแต่ละคน ที่นี่ทำให้ “โต๊ะโตะจัง” กับเพื่อน ๆ ของเธอ ได้ค้นพบความฝันและสามารถสร้างฝันนั้นให้เป็นจริงได้เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ พร้อมกับความใจดีของคุณครูใหญ่ที่แสนวิเศษ ซึ่งเธอไม่เคยลืม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ท7ต 2543
Authorเท็ตสึโกะ, คุโรยานางิ
Titleโต๊ะโตะจัง เด็กหญิงข้างหน้าต่าง / เขียนโดย คุโรยานางิ เท็ตสึโกะ ; แปลโดย ผุสดี นาวาวิจิต
Editionพิมพ์ครั้งที่ 15
Publishedกรุงเทพฯ : ผีเสื้อ, 2543
Detail256 หน้า ; 18 ซม
Added Authorผุสดี นาวาวิจิต
ISBN9741401361

เมื่อคุณตา คุณยายยังเด็ก

แต่งโดย ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ ณ อยุธยา มีทั้งหมด 4 เล่ม ซึ่งเป็นหนังสือที่มีประโยชน์และมีคุณค่ายิ่งในทางสะท้อนภาพชีวิตความเป็นอยู่และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนรุ่นปัจจุบันได้รับทราบ โดยเล่มที่ 2 ถึง เล่มที่ 4 จะเป็นการรวมข้อเขียนจากนิตยาสารสตรีสารของ ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ เป็นการเล่าเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจของชีวิตครอบครัวไทยในสมัยรัชกาล ที่ 6 ถึงรัชกาลที่ 7 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สารจารีตนิยมสมัยในรูปแบบการเขียนแบบสนทนา เล่าสู่กันฟัง ในสำนวนการเขียนที่ใช้คำง่าย ๆ จนผู้อ่านสามารถที่จะมองและมีวิสัยทัศน์จากตัว อักษรออกมาเป็นภาพได้อย่างชัดเจน 

    เล่มเป็นการให้สาระความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนไทยคนรุ่นใหม่ได้รับทราบ  อาทิเช่น   เรื่องของตำรวจไทยสมัยก่อน  นักโทษประหาร ครัวไฟ เฉลว ที่เก็บทรัพย์ เครื่องทอง เป็นต้น

      เล่ม 3  เป็นการให้สาระความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนไทยคนรุ่นใหม่ได้รับทราบ  อาทิเช่น  ได้แก่  เรื่องของตำรวจไทยสมัยก่อน  นักโทษประหาร ครัวไฟ เฉลว ที่เก็บทรัพย์ เครื่องทอง เป็นต้น

      เล่ม 4  เป็นการให้สาระความรู้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรมเดิมในสังคมไทยให้คนไทยคนรุ่นใหม่ได้รับทราบ  อาทิเช่น   เรื่องนาฬิกา  บายศรี  ของรับไหว้  ดอกมะลิ  มุ้ง ผ้าเช็ดหน้า-ผ้าเช็ดปาก เมื่อละครไทยไปอเมริกา เป็นต้น

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberFic. ท6ม 2539
Authorทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ
Titleเมื่อคุณตาคุณยายยังเด็ก / ทิพย์วาณี สนิทวงศ์ฯ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 7
Publishedกรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร, 2539
Detail205 หน้า; 18 ซม
ISBN9742553297

ภาษาไทย ๑

เนื้อหาประกอบด้วย หลักการสื่อความหมาย หลักการฟัง หลักการพูดเบื้องต้น หลักการอ่าน หลักการเขียน การสัมภาษณ์ วัฒนธรรมการใช้ภาษาไทย ลักษณะเด่นของภาษาไทย การใช้คำให้ถูกต้องตามหน้าที่ คุณค่าของวรรณคดีไทย และ การวิจารณ์วรรณกรรม

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
Callnumber PL4158 พ9ภ 2540
Authorไพฑูรย์ สินลารัตน์
Titleภาษาไทย 1 / ไพฑูรย์ สินลารัตน์ [และคนอื่นๆ] : กวิสรา รัตนากร และ ดวงใจ ไทยอุบุญ บรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
Detail237 หน้า ; 21 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรม
Subject
Subject
Subject
Added Authorกวิสรา รัตนากร
Added Authorดวงใจ ไทยอุบุญ
ISBN9746370723

ภาษาไทย ๒

ประกอบด้วย ภาษากับความคิด การใช้วิจารณญาณในการฟัง การเล่าเรื่อง  การรอภิปราย การอ่านและการตีความ การอ่านด้วยความวิเคราะห์ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ในการเขียน   การเขียนบันทึกสั้นและรายงานการประชุม ลักษณะของการเขียนรายงานทางวิชาการที่ดี การวิจารณ์บทความ การใช้คำที่เป็นพื้นฐานในการศึกษาวรรณคดี

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4158 อ4ภ 2539
Titleภาษาไทย 2 / อรทัย วิมลโนธ, ม.ล.อัจจิมา เกิดผล บรรณาธิการ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Detail277 หน้า ; 21 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรม
Subject
Added Authorอรทัย วิมลโนธ
Added Authorอัจจิมา เกิดผล, ม.ล
ISBN— 9746344623

ภาษาไทย ๓

มีเนื้อหาประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนแรกเป็นการใช้ภาษา เน้นทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน ส่วนที่ 2 วรรณคดีเรื่องสามก๊ก เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนวรรณคดี และส่วนที่ 3 เป็นเรื่องระบบเสียงและระบบคำ ซึ่งเป็นหลักภาษาที่ผู้เรียนจะต้องเรียน

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4158 ข9ภ 2539
Authorไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา
Titleภาษาไทย 3 / ไขสิริ ปราโมช ณ อยุธยา, สุปราณี ดาราฉาย, วรนันท์ อักษรพงศ์, มยุรี อนันตมงคล และ พันธุ์ทิพา ลาบเลิศบุญ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 3
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Detail163 หน้า ; 21 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรม
Subject
Added Authorพันธุ์ทิพา หลาบเลิศบุญ
Added Authorมยุรี อนันตมงคล
Added Authorวรนันท์ อักษรพงศ์
Added Authorสุปราณี ดาราฉาย
ISBN9746334166

ภาษาไทย 4

ในเล่มพูดถึงเรื่อง การพูดเชิงอธิบาย การอ่านจับใจความและการย่อความ การเขียนข่าว การอ่านหนังสือประเภทต่าง ๆ หนังสือราชการ การใช้ถ้อยคำและราชาศัพท์ การอ่านออกเสียงคำในภาษาไทยหลักการเขียนคำ หน้าที่ของคำชนิดต่าง ๆ และ ประโยค

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4158 ป4ภ 2539
Authorประภาศรี สีหอำไพ
Titleภาษาไทย 4 / ประภาศรี สีหอำไพ … [และคนอื่น ๆ]
Editionพิมพ์ครั้งที่ 4
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Detail303 หน้า ; 21 ซม
Subject
ISBN9746334174

การใช้ภาษาไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
Callnumber PL4157 ก5ก 2542 
Authorกองเทพ เคลือบพณิชกุล
Titleการใช้ภาษาไทย / กองเทพ เคลือบพณิชกุล
Publishedกรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2542
Detail188 หน้า ; 24 ซม
Bibliography noteมีบรรณานุกรม
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9742776644

กล่าวถึงทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน เพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยโดยตรง บทที่ 1 ความสำคัญของภาษาไทยในฐานะเป็นเครื่องมือสื่อสาร บทที่ 2 การฟังและการฝึกทักษะการฟัง บทที่ 3 การพูดและการฝึกทักษะการพูด บทที่ 4 การอ่านและการฝึกทักษะการอ่าน และ บทที่ 5 การเขียนและการฝึกทักษะการเขียน

รักภาษา

รักภาษา จัดทำขึ้นเพื่อให้คนไทยเล็งเห็นคุณค่าของภาษาไทย ปัจุบันนี้จะเห็นว่ามีการใช้ภาษาไทยไม่ค่อยถูกต้องนัก ทั้งการเขียน การพุด การอ่าน การใช้สำนวนผิดความหมาย เป็นต้น หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย กล่าวถึง การออกเสียงคำ การสะกดคำ ความหมายของคำ ที่มาของคำ และการใช้คำและอื่น ๆ

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4158 น5ร 2539
Authorนววรรณ พันธุเมธา
Titleรักภาษา / นววรรณ พันธุเมธา
Publishedกรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539
Detail616 หน้า ; 21 ซม
Subject
ISBN9746332139

ไวยากรณ์ไทย

เล่มนี้กล่าวถึงภาษาสื่อความหมาย การจำแนกคำ คำหลัก คำแทน คำขยาย  คำเชื่อม คำเสริม และคำเรียก-ร้อง นามวลี และกริยาวลี หน่วยประโยค ประธานและกรรม ประโยคไร้กริยาและประโยคกริยาเดียว ประโยคหลายกริยาและประโยคความรวม ลำดับคำในประโยค การละคำในประโยค การแปลงเป็นหน่วยนาม การใช้ประโยคแสดงเจตนา การเรียบเรียงความคิดเป็นประโยค ประโยคสัมพันธ์ ประโยคสนทนา และ ไวยากรณ์กับความหมาย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4163 น5ว 2559
Authorนววรรณ พันธุเมธา
Titleไวยากรณ์ไทย / นววรรณ พันธุเมธา
Editionพิมพ์ครั้งที่ 8
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Detail373 หน้า ; 21 ซม
Table of contentภาษาสื่อความหมาย — การจำแนกคำ — คำหลัก — คำแทน — คำขยาย — คำเชื่อม — คำเสริม และคำเรียก-ร้อง — นามวลี และกริยาวลี — หน่วยประโยค — ประธานและกรรม — ประโยคไร้กริยาและประโยคกริยาเดียว — ประโยคหลายกริยาและประโยคความรวม — ลำดับคำในประโยค — การละคำในประโยค — การแปลงเป็นหน่วยนาม — การใช้ประโยคแสดงเจตนา — การเรียบเรียงความคิดเป็นประโยค — ประโยคสัมพันธ์ — ประโยคสนทนา — ไวยากรณ์กับความหมาย
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9786165518888

ระบบเสียงภาษาไทย

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา เสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง ลักษณะทั่วไปของเสียงพูด สัทอักษร เสียงสระและเสียงพยัญชนะ หน่วยเสียงสระในภาษาไทย หน้าที่ของหน่วยเสียงสระในภาษาไทย หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย หน้าที่ของหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย หน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย พยางค์และคำในภาษาไทย และ ลักษณะเหนือหน่วยเสียง

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
Callnumber PL4165 ก6ร 2559
Authorกาญจนา นาคสกุล
Titleระบบเสียงภาษาไทย / กาญจนา นาคสกุล
Editionพิมพ์ครั้งที่ 8
Publishedกรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559
Detail243 หน้า ; 21 ซม
Table of contentสารบัญ :ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษา — เสียงและอวัยวะที่ใช้ในการออกเสียง — ลักษณะทั่วไปของเสียงพูด — สัทอักษร — เสียงสระและเสียงพยัญชนะ — หน่วยเสียงสระในภาษาไทย — หน้าที่ของหน่วยเสียงสระในภาษาไทย — หน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย — หน้าที่ของหน่วยเสียงพยัญชนะในภาษาไทย — หน่วยเสียงวรรณยุกต์ในภาษาไทย — พยางค์และคำในภาษาไทย — ลักษณะเหนือหน่วยเสียง
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
ISBN9786165516891

ภาษาไทย คนไทยต้อง พูด-อ่าน-เขียน เป็น

 เล่มนี้รวบรวมความรู้เกี่ยวกับ หลักการเขียน การเขียนภาษาไทย การใช้เครื่องหมายวรรคตอน หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ หลักการอ่านคำไทย โครงสร้างในภาษาไทยและหลักเกณฑ์การใช้ ประเภทของคำในภาษาไทย ชนิดของคำในภาษาไทย เสียงในภาษาไทย ไตรยางศ์ วลีและประโยค กลุ่มคำ คำแผลง หลักการใช้ภาษาไทย หลักการสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น คำราชาศัพท์ คำประพันธ์หรือฉันทลักษณ์ สำนวนในภาษาไทยและ คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4163 ภ65 2559
Titleภาษาไทย คนไทยต้อง พูด-อ่าน-เขียน เป็น / ภาษิตา วิสารสุข บรรณาธิการ
Publishedกรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, 2559
Detail320 หน้า : ภาพประกอบ ; 18 ซม
Table of contentหลักการเขียน — การเขียนภาษาไทย — การใช้เครื่องหมายวรรคตอน — หลักเกณฑ์การเขียนคำย่อ — หลักการอ่านคำไทย — โครงสร้างในภาษาไทยและหลักเกณฑ์การใช้ — ประเภทของคำในภาษาไทย — ชนิดของคำในภาษาไทย — เสียงในภาษาไทย — ไตรยางศ์ — วลีและประโยค — กลุ่มคำ — คำแผลง — หลักการใช้ภาษาไทย — หลักการสังเกตคำไทยแท้และคำที่มาจากภาษาอื่น — คำราชาศัพท์ — คำประพันธ์หรือฉันทลักษณ์ — สำนวนในภาษาไทย — คำในภาษาไทยที่มักเขียนผิด
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Subject
Added Authorภาษิตา วิสารสุข
ISBN9786163203007

ภาษาไทยอย่างไรก็รัก

เนื้อหาประกอบด้วย จับ “หลักภาษา” ให้มาเรียนรู้ ลักษณะเฉพาะของ “ภาษาไทย” สระไทย ตัวอักษรแทนเสียงดนตรี ภาษาไทยสามารถเลียนเสียงธรรมชาติและเลียนเสียงภาษาได้ทุกเวลา ภาษาไทยจะละบางคำ ภาษาไทย ภาษาพูด มีคำเสริมแสดงความสุภาพ คำคะนองของวัยรุ่น  ธีการที่รับภาษาอื่นเข้ามาทั้งด้วยการแปรเสียงและเปลี่ยนเสียง วิธีการแผลงอักษร แผลงอักษรภาษาไทย แผลงอักษรภาษาเขมร แผลงอักษรบาลี-สันสกฤต หลักการแผลงอักษรของไทย และ วิธีจำสูตรบาลี- สันสกฤต.

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก - เพื่อซ่อนข้อมูล

TagData
CallnumberPL4158 พ7ภ 2558
Authorเพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
Titleภาษาไทยอย่างไรก็รัก / เพชรยุพา บูรณ์สิริจรุงรัฐ
Editionพิมพ์ครั้งที่ 2
Publishedกรุงเทพฯ : เฌ.เดียมอง, 2558
Detail289 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
Table of contentจับ “หลักภาษา” ให้มาเรียนรู้ — ลักษณะเฉพาะของ “ภาษาไทย” — สระไทย — ตัวอักษรแทนเสียงดนตรี — ภาษาไทยสามารถเลียนเสียงธรรมชาติและเลียนเสียงภาษาได้ทุกเวลา — ภาษาไทยจะละบางคำ — ภาษาไทย ภาษาพูด มีคำเสริมแสดงความสุภาพ — คำคะนองของวัยรุ่น — วิธีการที่รับภาษาอื่นเข้ามาทั้งด้วยการแปรเสียงและเปลี่ยนเสียง — วิธีการแผลงอักษร แผลงอักษรภาษาไทย — แผลงอักษรภาษาเขมร — แผลงอักษรบาลี-สันสกฤต — หลักการแผลงอักษรของไทย — วิธีจำสูตรบาลี- สันสกฤต
Subject
Subject
ISBN9786167510606
ENG-108 ภาษาอังกฤษด้านวิทยาศาสตร์

มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษา คุณสมบัติและหน้าที่ของภาษาในสังคมไทย การใช้ภาษาในสังคมไทย ระดับภาษา การแปรภาษา ทำเนียบของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา สถานการณ์การใช้ภาษาในสังคมไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร / สุภัทร แก้วพัตร

Author:

สุภัทร แก้วพัตร

Publisher:

อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560

ISBN:

Summary:

มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษา คุณสมบัติและหน้าที่ของภาษาในสังคมไทย การใช้ภาษาในสังคมไทย ระดับภาษา การแปรภาษา ทำเนียบของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา สถานการณ์การใช้ภาษาในสังคมไทย

URL:Ebook

http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/18095OC51eLP5056EMb5.pdf

วิวัฒนาการภาษาไทย

การเกิดภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ความสำคัญของภาษาไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

วิวัฒนาการภาษาไทย / มัลลิกา มาภา

Author:

มัลลิกา มาภา

Publisher:

อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2559

ISBN:

Summary:

การเกิดภาษา การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย ความสำคัญของภาษาไทย

URL:Ebook

https://ia903407.us.archive.org/33/items/18-ar-7445-o-0d-w-0-o-94g-007/18Ar7445O0dW0O94g007.pdf

URL:Ebook

http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/18Ar7445O0dW0O94g007.pdf

ภาษาทัศนา

ธรรมชาติ หน้าที่ และบทบาทของภาษา มุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษา

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

ภาษาทัศนา / ปราณี กุลละวณิชย์ … [และคนอื่น ๆ]

Author:

ปราณี กุลละวณิชย์

Publisher:

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540

ISBN:

9745769541

Summary:

ธรรมชาติ หน้าที่ และบทบาทของภาษา มุมมองต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษา

URL:Ebook

https://www.arts.chula.ac.th/~ling/contents/File/IntroLang.pdf

การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ คำ วลี ประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

การศึกษาภาษาไทยตามแนวภาษาศาสตร์ / โศรยา วิมลสถิตพงษ์

Author:

โศรยา วิมลสถิตพงษ์

Publisher:

อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2558

ISBN:

Summary:

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภาษาศาสตร์ คำ วลี ประโยค ข้อความและความหมายในภาษาไทย

URL:Ebook

http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/17f0f0sf0Us2U50744Q5.pdff

ภาษากับสังคม

ธรรมชาติของภาษา มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษา คุณสมบัติและหน้าที่ของภาษาในสังคมไทย การใช้ภาษาในสังคมไทย ระดับภาษา การแปรภาษา ทำเนียบของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา สถานการณ์การใช้ภาษาในสังคมไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

ภาษากับสังคม / สุภัทร แก้วพัตร

Author:

สุภัทร แก้วพัตร

Publisher:

อุดรธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี, 2560

ISBN:

Summary:

ธรรมชาติของภาษา มโนทัศน์เกี่ยวกับภาษาและความหลากหลายของภาษา คุณสมบัติและหน้าที่ของภาษาในสังคมไทย การใช้ภาษาในสังคมไทย ระดับภาษา การแปรภาษา ทำเนียบของภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา สถานการณ์การใช้ภาษาในสังคมไทย

URL:Ebook

http://portal5.udru.ac.th/ebook/pdf/upload/18095OC51eLP5056EMb5.pdf

อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ระบบการเขียนภาษาไทย การถอดอักษรจากไทยเป็นอังกฤษ การถอดอักษรจากอังกฤษเป็นไทยหรือการทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นไทย

คลิกเครื่องหมาย + เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิกเครื่องหมาย - เพื่อซ่อนข้อมูล

Title:

อักขรวิธีไทยและการถอดอักษรระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ / วิโรจน์ อรุณมานะกุล

Author:

วิโรจน์ อรุณมานะกุล

Publisher:

กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550

ISBN:

Summary:

ระบบการเขียนภาษาไทย การถอดอักษรจากไทยเป็นอังกฤษ การถอดอักษรจากอังกฤษเป็นไทยหรือการทับศัพท์ภาษาอังกฤษเป็นไทย

URL:Ebook

https://www.arts.chula.ac.th/~ling/contents/File/อักขรวิธีไทย.pdf

ชอบเนื้อหานี้หรือไม่ ให้ ***** ได้เลย

5/5
[WPCR_SHOW POSTID="ALL" NUM="5" PAGINATE="1" PERPAGE="5" SHOWFORM="1" HIDEREVIEWS="0" HIDERESPONSE="0" SNIPPET="" MORE="" HIDECUSTOM="0" ]

Visits: 697

แบ่งปันกัน

Facebook Comments

facebook comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.