hthorani

อบรมการใช้ห้องเรียน Smart Classroom เดือนเมษายน

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ได้จัดให้มีการอบรมหลักสูตร การใช้ห้องเรียน Smart Classroom ในเดือนเมษายนจำนวน 3 ครั้ง โดยมีรายละเอียดดังนี้        1. หลักสูตรอบรม “การใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom” ในอาคารเรียนรวม 6 เมื่อวันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.-15.00 น. ณ ห้อง ST203 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 6 มีอาจารย์ลงทะเบียนและยืนยันเข้าร่วมหลักสูตรอบรม จำนวน 1 ท่าน โดยมี วิทยากรประจำหลักสูตรคือ คุณประจักษ์ สุขแสน         2. หลักสูตรอบรม “การใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในห้อง Smart Classroomในอาคารปฏิบัติการสถาปัตย์กรรมและการออกแบบ ในวันพุธ ที่ 24 […]

อบรมการใช้ห้องเรียน Smart Classroom เดือนเมษายน Read More »

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร ฯ และห้อง Studio Classroom

 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ซึ่งนำคณะโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ ฯ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งบุคลากรจำนวนทั้งหมด 27 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คือ ด้านบรหารจัดการห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสำนักงานสีเขียว โดยมี รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีและ ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ ในการนี้ รองอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของศุนย์บรรณสาร ฯ” และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวร่วมกัน ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เยี่ยมชมห้องสมุดและเดินทางไปยัง Studio Classroom ห้อง 5209 อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ ได้อธิบายถึงหลักการให้บริการของห้องดังกล่าว รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในห้องเรียนซึ่งประกอบด้วยฉากเสมือนจริง เทคโนโลยี TriCaster ซึ่งสามารถทำฉากเสมือน รวมทั้งการถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการจัดทำบทเรียน ThaiMOOC

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร ฯ และห้อง Studio Classroom Read More »

คณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีประทับใจห้อง Smart Classroom

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีโอกาศต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าศึกษาดูงานในห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ฯ นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นางสาวปรัศมน ภาภัทรมนตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวอุทุมพร สุภัคกุล  หัวหน้าแผนกแนะแนวและห้องสมุด ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นายธรณิศ หาญใจ และนางสาวนริสา บัวเชย หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ได้นำเยี่ยมชมห้องเรียน Studio Classroom ห้อง 5209 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งห้องเรียนดังกล่าวเป็นห้องเรียนในรูปแบบห้องถ่ายทำรายการเสมือนด้วยเทคโนโลยี 3D Virtual Studio รองรับการเรียนการสอนในรูปแบบและเนื้อหาการปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และเป็นห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ภายในห้องเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผลิตสื่อการสอนแบบ 3D Virtual Studio ที่สามารถถ่ายทำรายการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ถ่ายวีดิทัศน์สร้างบทเรียนออนไลน์ การถ่ายทอดสด การถ่ายทำแบบตัดฉากหลังและแสดงผลออกมาในรูปแบบ

คณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีประทับใจห้อง Smart Classroom Read More »

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร และห้อง Studio Classroom

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นายธรณิศ หาญใจ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับ น.ส.นริสา บัวเชย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา และคุณปรีชา รัสมี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาพร้อมทีมงาน และคุณอุดรรัตน์ ธรรมดา เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กรได้ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอาจารย์ผู้ควบคุม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ในโครงการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีทันสมัย เปิดโลกทัศน์ที่เป็นประสบการณ์ตรงจากการได้สัมผัสจริง พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างการนำเยี่ยมชม คุณนริสาได้นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีของห้อง Studio classroom อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งเป็นห้องสตูดิโอที่ติดตั้งระบบบันทึกการเรียนการสอนล่วงหน้า และนำไปชมห้องสตูดิโอของส่วนสื่อสารองค์กรที่อาคารสหกิจศึกษาฯ ซึ่งนักศึกษาได้ทดลองใช้กล้องและระบบถ่ายทอดสดของช่อง Walailak channel สร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และยังได้ความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษาและคณะอาจารย์ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาหอชมฟ้า ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ ภาพ : ข่าว https://library.wu.ac.th/?page_id=19399

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร และห้อง Studio Classroom Read More »

ห้อง Studio Classroom เปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีภารกิจหลักในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนรวมทั้งการออกแบบเครื่องมือในห้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานที่ได้ทำล่าสุดนั้นคือการออกแบบห้องเรียนในรูปแบบห้อง Studio Classroom คือห้องเรียน 5209 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5209 ซึ่งมีคุณสมบัติในรูปแบบ Smart Classroom และเป็นห้องเรียนเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและสามารถถ่ายทำคลิปการเรียนการสอนอีกด้วยโดยมีคุณสมบัติดังนี้ สนับสนุนการเรียนการสอนในเนื้อหากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ห้องผลิตสื่อวีดิทัศน์ของงาน งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ห้องถ่ายทอดสดวีดิทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยมีจุดเด่นคือระบบสตูดิโอเสมือน 3D Virtual Studio   ดังรายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบครัน ที่สนับสนุนการถ่ายทำวีดิทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดสด ผลิตวีดิทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนใน ระบบสตูดิโอเสมือน 3D Virtual Studio ระบบสตูดิโอเสมือน 3D Virtual Studio คือ โดยการถ่ายทำใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบกับกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดยนำภาพฉาก 3 มิติมาใช้แทนฉากจริง เพื่อใช้ในการถ่ายทำรายวิชาในการเรียนการสอนต่างๆ ได้อย่างทันสมัย สมจริง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฉากหลัง ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ในฉากหลังรวมถึงยังสามารถใช้ถ่ายทำรายการหลากหลายรูปแบบได้ ในระบบสตูดิโอเสมือนนี้ อาจารย์ผู้สอนจะถ่ายทำรายการอยู่ภายในห้องที่เป็นฉากสีเขียว

ห้อง Studio Classroom เปิดให้บริการแล้ว Read More »