SmartClassroom

เรียนรู้ Smart Classroom ที่ https://elearning.wu.ac.th/

อาจารย์สามารถเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart classroom ได้ที่ WU e-Learning แนะนำการใช้ห้องเรียน Smart Classroom สำหรับอาจารย์ใหม่ รายวิชานี้เป็นการแนะนำแนวคิดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สภาพแวดล้อมดิจิทัลและการเรียนรู้ทางออนไลน์ คุณลักษณะและความสามารถของห้องเรียนอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีในห้องเรียนอัจฉริยะ การบันทึกการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาที่เข้าใหม่ได้เข้าใจแนวคิดของห้องเรียนอัจฉริยะ รู้จักประเภทของห้องเรียนอัจฉริยะที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัย และสามารถเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอาจารย์ทุกคนสามารถทบทวนการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะในหัวข้อที่สนใจได้ตลอดเวลา บทเรียนออนไลน์ Smart Classroom จะมีด้วยกัน 3 บทเรียน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) มีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดและความสำคัญของ ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ และสามารถบอกคุณลักษณะความสามารถของห้องเรียนอัจฉริยะแต่ละประเภทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บทที่ 2 การใช้งานระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการควบคุมและเชื่อมต่ออุปกรณ์ในห้องเรียนอัจฉริยะ และสามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่จากภายนอกกับอุปกรณ์ในห้องเรียน รวมทั้งวิธีการใช้งานระบบบันทึกการเรียนการสอนในห้องเรียนอัจฉริยะ บทที่ 3 การใช้ Application สนับสนุนการเรียนการสอนห้อง Smart Classroom มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และการใช้งานแอปพลิเคชันการสร้างวีดิทัศน์การสอนด้วยตัวเองได้ เกณฑ์การวัดและประเมินผล […]

เรียนรู้ Smart Classroom ที่ https://elearning.wu.ac.th/ Read More »