ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

ฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอน

งานบริการโสตทัศนูปกรณ์

งานผลิตสื่อวีดิทัศน์

งานพัฒนาระบบและเทคโนโลยี

งานออกแบบและผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

งานออกแบบกราฟิกและนิทรรศการ