มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร ฯ และห้อง Studio Classroom

 เมื่อวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้ต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจาก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ณ ห้องมินิเธียเตอร์ ซึ่งนำคณะโดย อาจารย์ ดร.ศิริกาญจน์ โพธิ์เขียว ผู้อำนวยการ ฯ ผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งบุคลากรจำนวนทั้งหมด 27 ท่าน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมครั้งนี้คือ ด้านบรหารจัดการห้องสมุด ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการสำนักงานสีเขียว โดยมี รศ.ดร.วาริท เจาะจิตต์ รองอธิการบดีและ ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัยผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ให้การต้อนรับ ในการนี้ รองอธิการบดีได้กล่าวต้อนรับและผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ ได้บรรยายในหัวข้อ “การบริหารจัดการห้องสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศของศุนย์บรรณสาร ฯ” และได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเทคโนโลยีสารสนเทศและการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวร่วมกัน ทั้งนี้หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายแล้วคณะจากมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้เยี่ยมชมห้องสมุดและเดินทางไปยัง Studio Classroom ห้อง 5209 อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งผู้อำนวยการศูนย์บรรณสาร ฯ ได้อธิบายถึงหลักการให้บริการของห้องดังกล่าว รวมทั้งเทคโนโลยีที่ใช้ในห้องเรียนซึ่งประกอบด้วยฉากเสมือนจริง เทคโนโลยี TriCaster ซึ่งสามารถทำฉากเสมือน รวมทั้งการถ่ายทำวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการจัดทำบทเรียน ThaiMOOC […]

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยาเยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร ฯ และห้อง Studio Classroom Read More »

คณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีประทับใจห้อง Smart Classroom

เมื่อวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคมที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีโอกาศต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมจากวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี เข้าศึกษาดูงานในห้องเรียน Smart Classroom จำนวน 4 ท่านประกอบด้วย ดร.ปรีดา บุญศิลป์ กรรมการผู้จัดการ ฯ นายเฉลิมพันธ์ ยศสมบัติ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี นางสาวปรัศมน ภาภัทรมนตรี รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนางสาวอุทุมพร สุภัคกุล  หัวหน้าแผนกแนะแนวและห้องสมุด ซึ่งศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาโดยรักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นายธรณิศ หาญใจ และนางสาวนริสา บัวเชย หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ได้นำเยี่ยมชมห้องเรียน Studio Classroom ห้อง 5209 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งห้องเรียนดังกล่าวเป็นห้องเรียนในรูปแบบห้องถ่ายทำรายการเสมือนด้วยเทคโนโลยี 3D Virtual Studio รองรับการเรียนการสอนในรูปแบบและเนื้อหาการปฏิบัติการผลิตสื่อวีดิทัศน์ และเป็นห้องผลิตสื่อการเรียนการสอนของฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา ภายในห้องเรียนมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย ผลิตสื่อการสอนแบบ 3D Virtual Studio ที่สามารถถ่ายทำรายการในรูปแบบต่าง ๆ ได้ เช่น ถ่ายวีดิทัศน์สร้างบทเรียนออนไลน์ การถ่ายทอดสด การถ่ายทำแบบตัดฉากหลังและแสดงผลออกมาในรูปแบบ

คณะเยี่ยมชมวิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซีประทับใจห้อง Smart Classroom Read More »

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร และห้อง Studio Classroom

เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2566 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา นำโดย นายธรณิศ หาญใจ รักษาการแทนรองผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ ร่วมกับ น.ส.นริสา บัวเชย รักษาการแทนหัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการเรียนการสอนและสื่อการศึกษา และคุณปรีชา รัสมี หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้และให้บริการการศึกษาพร้อมทีมงาน และคุณอุดรรัตน์ ธรรมดา เจ้าหน้าที่ส่วนสื่อสารองค์กรได้ร่วมให้การต้อนรับคณะนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช.2-3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิกและอาจารย์ผู้ควบคุม จากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ ซึ่งการศึกษาดูงานในครั้งนี้อยู่ในโครงการจัดทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับนักศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ เช่น เทคโนโลยีทันสมัย เปิดโลกทัศน์ที่เป็นประสบการณ์ตรงจากการได้สัมผัสจริง พร้อมทั้งนำความรู้ที่ได้รับมาปรับใช้ในการพัฒนาสมรรถนะการเรียนให้ดียิ่งขึ้น ระหว่างการนำเยี่ยมชม คุณนริสาได้นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมเทคโนโลยีของห้อง Studio classroom อาคารเรียนรวม 5 ซึ่งเป็นห้องสตูดิโอที่ติดตั้งระบบบันทึกการเรียนการสอนล่วงหน้า และนำไปชมห้องสตูดิโอของส่วนสื่อสารองค์กรที่อาคารสหกิจศึกษาฯ ซึ่งนักศึกษาได้ทดลองใช้กล้องและระบบถ่ายทอดสดของช่อง Walailak channel สร้างความสนุกสนาน ตื่นตาตื่นใจ และยังได้ความรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนแก่นักศึกษาและคณะอาจารย์ก่อนเดินทางไปทัศนศึกษาหอชมฟ้า ณ อุทยานพฤกษศาสตร์ ภาพ : ข่าว https://library.wu.ac.th/?page_id=19399

คณะอาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ เยี่ยมชมศูนย์บรรณสาร และห้อง Studio Classroom Read More »

ห้อง Studio Classroom เปิดให้บริการแล้ว

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษามีภารกิจหลักในการให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนรวมทั้งการออกแบบเครื่องมือในห้องเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย ซึ่งผลงานที่ได้ทำล่าสุดนั้นคือการออกแบบห้องเรียนในรูปแบบห้อง Studio Classroom คือห้องเรียน 5209 ณ อาคารเรียนรวม 5 ห้อง 5209 ซึ่งมีคุณสมบัติในรูปแบบ Smart Classroom และเป็นห้องเรียนเชิงปฏิบัติการสนับสนุนการเรียนการสอนและสามารถถ่ายทำคลิปการเรียนการสอนอีกด้วยโดยมีคุณสมบัติดังนี้ สนับสนุนการเรียนการสอนในเนื้อหากระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ ห้องผลิตสื่อวีดิทัศน์ของงาน งานผลิตสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนการสอน ห้องถ่ายทอดสดวีดิทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์ที่ทันสมัยโดยมีจุดเด่นคือระบบสตูดิโอเสมือน 3D Virtual Studio   ดังรายละเอียดดังนี้ ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ครบครัน ที่สนับสนุนการถ่ายทำวีดิทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การถ่ายทอดสด ผลิตวีดิทัศน์สนับสนุนการเรียนการสอนใน ระบบสตูดิโอเสมือน 3D Virtual Studio ระบบสตูดิโอเสมือน 3D Virtual Studio คือ โดยการถ่ายทำใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ประกอบกับกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศน์ โดยนำภาพฉาก 3 มิติมาใช้แทนฉากจริง เพื่อใช้ในการถ่ายทำรายวิชาในการเรียนการสอนต่างๆ ได้อย่างทันสมัย สมจริง และประหยัดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงฉากหลัง ให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นและสามารถนำเสนอเนื้อหาต่าง ๆ ในฉากหลังรวมถึงยังสามารถใช้ถ่ายทำรายการหลากหลายรูปแบบได้ ในระบบสตูดิโอเสมือนนี้ อาจารย์ผู้สอนจะถ่ายทำรายการอยู่ภายในห้องที่เป็นฉากสีเขียว

ห้อง Studio Classroom เปิดให้บริการแล้ว Read More »

อบรมการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30-15.00 น.ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาให้บริการอบรม หลักสูตรการใช้งานเทคโนโลยีสำหรับการเรียนการสอนในห้อง Smart Classroom ณ อาคารเรียนรวม 6  ห้องเรียน ST203 มีคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมอบรมจำนวน 27 ท่าน โดยมีวิทยากรคือ คุณเมษา สินทบทองและผู้ช่วยวิทยากรคือ คุณประจักษ์  สุขแสน การอบรมให้ความรู้ดังกล่าวเป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน ทั้งนี้นอกเหนือจากคอร์สอบรมดังกล่าวแล้ว ศูนย์บรรณสาร ฯ ยังมีหลักสูตรที่น่าสนใจหลักสูตรอื่น ๆ โดยสามารถเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ https://library.wu.ac.th/training/ หัวข้อ Workshop &Training ซึ่งได้รวบรวมคอร์สอบรมที่น่าสนใจสำหรับบุคลากรและนักศึกษาเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ โทร. 73340

อบรมการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom Read More »