Smart Classroom ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา Blog

0

เรียนรู้ Smart classroom ที่ https://elearning.wu.ac.th/

อาจารย์สามารถเรียนรู้การใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart classroom ได้ที่ WU e-Learning แนะนำการใช้ห้องเรียน Smart Classroom สำหรับอาจารย์ใหม่รายวิชานี้เป็นการแนะนำแนวคิดห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom) สภาพแวดล้อมดิจิทัลและการเรียนรู้ทางออนไลน์ คุณลักษณะและความสามารถของห้องเรียนอัจฉริยะของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือที่มีในห้องเรียนอัจฉริยะ การบันทึกการเรียนการสอน การประเมินผลการเรียนการสอน เพื่อให้อาจารย์และบุคคลากรทางการศึกษาที่เข้าใหม่ได้เข้าใจแนวคิดของห้องเรียนอัจฉริยะ รู้จักประเภทของห้องเรียนอัจฉริยะที่มีให้บริการในมหาวิทยาลัย และสามารถเรียนรู้การใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะได้ด้วยตนเอง รวมทั้งอาจารย์ทุกคนสามารถทบทวนการใช้งานห้องเรียนอัจฉริยะในหัวข้อที่สนใจได้ตลอดเวลา  บทเรียนออนไลน์ Smart Classroom จะมีด้วยกัน 3 บทเรียน บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น ระบบสนับสนุนการเรียนการสอนห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart Classroom)            ...

0

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา สาธิตการใช้อุปกรณ์ในห้องเรียน Smart Classroom

  เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2564 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รองอธิการบดีฝ่ายกิจการต่างประเทศและพัฒนาการเรียนสอน ม.วลัยลักษณ์ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธัญญา ด้วงอินทร์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาการเรียนการสอน ให้การต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ จ.นครศรีธรรมราช และคณะผู้บริหาร คณาจารย์โรงเรียนวัดพระมหาธาตุ คณะมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมมาโศกราช ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานระบบห้องเรียนอัจฉริยะ Smart Classroom ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อนำไปปรับปรุงขยายผลปฎิบัติการเสริมสร้างการเรียนแบบLive online รองรับกับสถานการณ์โควิด-19 ที่อาคารสถาปัตย์ ฯ...

0

EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งาน

แจ้งข่าวดี !!! สำหรับสมาชิก มวล. ค่ะ #โปรแกรมจัดการบรรณานุกรม EndNote X9 พร้อมให้บริการ และจัดอบรมการใช้งานให้แก่คณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา โปรดติดตามข่าวจากเพจ Walailak University Library สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 075673344 หรือ 075673340

0

ขอเชิญร่วมกิจกรรมเช็คอินกับห้องสมุด CLM

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรมเช็คอินกับห้องสมุด CLM ด้วยการถ่ายภาพ Selfie รูปตนเองหรือรูปหมู่กับมุมสวยๆ ทั้งภายใน และภายนอกอาคารศูนย์บรรณสารฯ หลังจากนั้น ให้ Upload ภาพบน เพจ Selfie CLM กติกา – ตัดสินภาพจากจำนวนยอดไลค์ เพื่อลุ้นรับรางวัลของที่ระลึก และรับแต้มสะสมบัตร CLM Privilege -ส่งภาพร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่ วันนี้จนถึง 31 มีนาคม 2562 สอบถามเพิ่มเติม โทร 075673344

0

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile

ขอเชิญผู้สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Gale Academic OneFile โดยมี ฐานข้อมูลประกอบด้วยวารสารทั้งหมดมากกว่า 19,200 รายชื่อ และเป็นวารสารที่ให้ฉบับเต็มมากกว่า 8,000 รายชื่อ ด้านสังคมศาสตร์ เทคโนโลยี แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ และสาขาวิชาอื่นๆ ระยะเวลาเปิดทดลอง: ตั้งแต่วันนี้-วันที่ 30 กันยายน 2562 ทดลองใช้งานได้ที่ URL : http://infotrac.galegroup.com/itweb/?db=AONE

0

ศูนย์บรรณสาร ฯ นำเสนอผลงานวิชาการในงาน Pulinet 2019

เมื่อวันที่ 9-10 มกราคมที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมนำเสนอ นวัตกรรมและงานวิจัยเพื่อการพ้ฒนาห้องสมุดในระดับอุดมศึกษา ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ Pulinet ครั้งที่ 9 ณโรงแรมไทด์รีสอร์ท บางแสน ชลบุรี ซึ่งศูนย์บรรณสาร ฯ ได้นำผลงานนำเสนอจำนวน 4 ผลงาน ประกอบด้วย การนำเสนอด้วยวาจา 1.ทรัพยากรสารสนเทศแนวคิดและความท้าทายเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ออนไลน์ โดย นางสาวอาภรณ์ ไชยสุวรรณ ,ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย 2.กลยุทธ์การออกแบบการจัดการสนับสนุนการเรียนรู้เชิงรุกสำหรับห้องเรียนอัจฉริยะ โดย นายธรณิศ หาญใจ ,ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย, นายเมษา...

0

อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรวิธีการใช้ห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Basic

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษาได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร วิธีการใช้ห้องเรียน Smart Classroom ระดับ Basic ให้กับสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เมื่อวันพุธที่ 26 ธันวาคม เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง AD 1214 อาคารปฏิบัติการสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ โดยมีคณะวิทยากรนำโดย ผศ. ดร. ปกรณ์ ดิษฐกิจ รองผู้อำนวยการ ฯ ในการอบรมครั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมจำนวน 27 ท่าน

0

ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักบรรณสารพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักบรรณสารพัฒนา สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ณ อาคารศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา ม.วลัยลักษณ์ โดยมีผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณฯ นำคณะฯต้อนรับ

0

ต้อนรับคณะครูพันธ์ุใหม่ “Next Gen Teacher Seed Camp”

เมื่อวันนี้ 2 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่าย คุณพิชัยยุทธ สุวิทยารัตน์ คุณอาภรณ์ ไชยสุวรรณ และเจ้าหน้าที่ศูนย์บรรณสารต้อนรับคณะครูอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการเพาะกล้าพันธุ์ใหม่ในใจครู “Next Gen Teacher Seed Camp” ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์